De Vrije Pers, zaterdag 10 februari 1945

XN I 1 ü n I T h t lü Gtuodd leser df i VbZrVf TdZi l jon oii Aiiöi y ttin Z O cji Wijui eu uot heb gajn iïct off ijoifcf oriU vi CAölb zi ilcUtr ig van Clevc en Gooli D pleatf n dooi dp Oan weicif n vci cv emac ct Ovci een fx Oiiost ctor v iu Cl der corarp overge in x ob dich tbe bosbe liciclisv ald m de ete losul Gotcn z ión dat 13 D en Ned rd en bijna 2 00ü D krijgsgev werden iJ j nii voxaerdej i de Can er 8 Zij staan al nog slti httj 9 kin van Clove na d voro vtiini van Jlrarienburg l Je deel van het Eoicho lid bevindt zich in Can hanc cn hot doel van d t offensief is de Sie friedlinie vanui c t W op t rollen Dit offsn ief wordt be een besi j an et root eali offensief in het W5si en üege btbe r£3n na c e lixiker v i is er Lc bx luelijk all JijlöL üljd ifjoc eeu E cff ixj ln x Oc t L Aan heL ni off ging een geweldig arbillerieen luc lübOinbarden inb vooxaf AlLe D br iGE on over de Rijn achter dcve fiontscc or ijn vernield De steden Oleve on Goch werden zeer i vaar gcDO Aai deprd i n O van i dordfacn iu zijn de Am n 3 de verovering van Scnmidb tob op enkele honobZ J rii iroLcrs de g i Oüböte sbuwdam in de t OT cJ i i ie LCl Zuideli kcr cita n zij 1 Lm van Praia dat midden in de Sieg ucdJijjic iig t In de b titden jiJ zas hcctc aJie D georg togsnstend opge Hijnoever vanuit Ho d j udtn üf i sc s n i e c Aibs f i 5 bo u 13 Li i b n IT vi jr t 9 i J In de laacsbe dc j i is er Lc bx lueli jk v einig off nieuws uoÖr öitcijea van het li fiout O ci do jrtrijd in de hO fd rectoren n l die van Scorof n Konjef cr it het stilzwijgen bewaard Uit de D berichtgeving blijkb bchber dat de K hun off vooibzebben en zic3i tevens aan het vooib reidtn zijn voor torj nie ve gewuJdigo e boob De D berichten dat tr ven ILoijjof Vcuiuxl hun bl lg choo d bij St inaa 20 km zij a opgeiukb on idd zvv bw aeaen in de laat te dagen aanvallen op rangeerterreiLvic losr ixgangen Vf i uib Italië werden de oJieraff van Mos Bir b3 n aen do bui oenwijkon vsu Llognitzjdö c 60 toa l von Breslau ligt OolcpieJdei zij nevige stiijd cp dt ¥ 7 oever Vói de Oder an KÜotrln tot tenZ van xtu kfox t Officier I n icft v oskou bericht dab Arnswalde ten ZO v Stottin i £ omriagold en dat R vocih f den Starg ird bot op i5 km g i n g iaderd SC37 gard ligt 20 kri an stebtin Uib O Pruisen is de verc ve jxng van Ki uzberg ten Z van i onif Hberg en van ï rauonbu rg aan het Fï ïl S ii emoldajlbing is nu geheel gü al oii siixgeld Volgens een bericht uitïv skcu is Hindi Ier beuoemd tot legerooma en heeft hij de opdracht de R opïars naar Ferlijn te btuiten Hi iiTj oi heeft geen enlccle mil ervaring InIvdppest w rcftn weer exiige duizelden D rrijgsgev genaakt I JOii fOOfj CGs Het luchboffensief ts gen de D olieproductie en heb D verroer wGiïïFmet onverminderde krachb voorbgezet Volgens een officiële mefledcling van het iün luohtvaartministerie liggen in D alle ruwe olieraff 5bil tergevolgc van luchtaanval 1 en Van alle sjnth oliefabr werkten et ict vooi korte tijd nog slechts 4 Sindsdien s ijn hevige aanvallen gedaaftcp de fabrieken van Pölibz en LÜbzkendorf Donderdagnacht doed de mS TCcïb Lioer dan 1000 boect aanvalxen op de synth oliefebr van Pölitz 60 km van het H front gelogen Deze fabriek is ten van do grootste die benzineleve TL meb een hoog octaon gejifalte De producbie is in höofazaak beebcirta vo r heb Oderfxcnt In de zafde nacht dot d de EA een aanval ope n liciabriek to V anne Eikel in hot Koergebiod Mosqu bombardeerd nb iJ jx Giotcien doden l$Oü zw Am bw + 8 0 jg aanvallen op een oliefaIk K bo Liiuzkendorf bij Halle oo èen wapenautofabriek in Weimar en op ran ecrberreir tjn be Maagdenburg vt rliezcnsl9 bw 3 jg Donderdagmorgenwtj j de Sch iclj oobhavon IJrauiden me 6 tons bomfr en door Lancasters aangevallen jl b n u bauu bij ecncn l Jn 3 dg aangeval len Ook adiivalien op de Brennerèp Jl l hl l Op Luzon zijn du Ajii 16 kri gevorderd op heb schiereilandBafan in de lichbing van Moron In de Z buitenwijken van Manilla wordtn3f t txcucn Luohbaanv op pu bon aan de Z Chin kusc en op vliegv op Fo ril o so Z 00 RL0G2 In de afgelopen macind verloren de geall ten voj gü van d IT booToortög ongovcer cvcnvcoj scnopen als in December GF M x i tt i De Xk d Sdg hec iT bij l4 W Yorkse Banken oen crt diet Opgenoioen van XiO ndllioen dollar In België is de Heer v Akker be ig een nw Kabinou bc voxiüon In 2 dg ven oura ion de D in Noor weor y Ixoxen