De Vrije Pers, donderdag 15 februari 1945

iV l IS FEBWIARI v 1 j iiiinw iiii wi i ilil M I ili lw W i i I No 71 ü r a A V E DE OEÏfS B MAUfTIBWKft I ONS VOLK HET CZ C2 VRIJE SBÜACHTB 5K VfX E K ITIÏÜQEJR VRIJ NSESRLAND I ii m ii l r i ii lr lü OOSICOMST TROUW I3B VONK m 1 ARH3ID en NIEÜWSORQ KBN ii l rë H ii i l H I Ter gelegenheid vatt Ui I eit dat 500 Ned kinderen behouden in Covsintry ijn aangekomen heeft H K H Prlne Juliana uit Ottawa oen telegröitt geaoaden dat luidt a3 u volgt Ben verheugd fflet dit gcedo nieuvfB breng mi n hartelijk welkom aan dene kinderen o verj alsmede beote weneea van mijrelf en onze kinderea Voor de in ons land verblijvende Duitoer en voor de faailleiedon van J rontstrijders is thans een speciale gaarkeuken Xeop r d en wol in Den Haag in de Weiasenbrugeuruut i e porties zijn 1 Ltr pèr dag aaarvr n 3 4 deel uit aardPppelen beetaet Verder rtaa b er dagelijks vlepy üp het ir v nu A3 der e sóticu weA ontvangen voorts 2 noodkaarten de maa Begïdjpt U nu raarvoor er traini n naar het Westen moeten rijden Ons Voik In België worce v iiiaïis een dv i v inc xal Nadarlaadera gawiigsii gehouden I i zijn leden van de SS N © N ïO en O Peif personea zijn direct na de bevrijcUn gevaugen g f ot De Ned regeririg het Kcd ciilagezay en ds Belg autoriteiten aulleji deze r aak in handen nemen enéraal Crearer de ooran van het Ie Can leger heeft © en gelukwenatelegram gezonden aan hot Ned Spitfire eecadrille ingodoeld bij do 2e tect luchtraacht Dit escr dri le he8 t bij het offensief in het PeichOTaH kr hilge steun verleenu aan do Can opmars en doslen die buiten hot bereik van de Canad ne artillerie lagon aefc lOOOpündoro bestookt Het si oces vaa deze ae nval wae vol komen l u bevrijd gebied voref rJjnt hrb 14 daug3 orgr n Modisch Contaöt de rpr i Auia dar Nfc erlandse ir e 3n onC re rva r A T l lOiTa De nieuwe artseno ianieatiu soht üiwh de vertegenwoordigster dor artsar ia bevrijd gobied en bohartist de bjlangon de volksgezondheid Mede is opgericlit enn inforiruiioburoïiu voor uitv issej ing van assists In hMir 0 MBai3i taai op aot èomrjniqué van de KriM conferentie wijst The Times op de onhoudbare ioetr nBt d in bezet Nederland en drin 5t zij mot d © aeeete klem er op aan dat de geallieerdoa alles in het werk ui Ion stelleai K derland zo enel mogelijk te bevrijden Het Iftxnifest ron da Ned verzetsbeweging waarin werd laedegedeeld dat een van de oudste cultuurvolken met de ondergang werd bodrr dgd en een oproop werd gericht tot de geallieerde volkeren ie in practlech alle giroto Engelse on iimerikaanBe dagbladen in extenso opgononen m LCHpr M H ERPJJSTJ Na een tweed © bezoek aan bevrijd Nederland is Aedon Doolaard in Londen teruggekeerd Na zijn eereto bezoek dat eind November plo ts x ond iïQcrdo hij gedesillusioneerd naar Lorden terug Hij had voornamelijk de f or e steden bexocht en ontdekt dat de ouda Bcliotjoegeest en bureaucratie weer de overhand traohttonte krijgen Bij zijn tweede bezook zag hij Walcheren ett alles wat daar wordt ondernomen on het eiland weer droog te aiaken Ditmaal keerde hij ver heugd naar Londen terug KLj hi d kennis gemaakt net Imrdwerkende Ingenieors van de Rijkswaterstaat die alles in het werk stel len om het eiland dit Jaar neg wor de koE ende naj aars fits nn dixjog te krijgen Hij zao de reusachtige gaten in de zeedijken waa düor elke 24 uur meer dan 30 millioen hijbieke meter water wordt geperst Sleop bobon brachtoa zinkstukkon aan in de gesla fiz openingen om verder uit schuren te voor komen Hij sprak met talrijke bewoners in de o var f roomde gebieöon die dol gelukkig warou bü rijd te zijn van de Duitse tyranla en de oliënde van de overstroaingen gaarne vjoi de bevrijding over hadden Hot voe is voor een groot deel omgekomen de suikerbieten zijn voor het grootste gedeelte verkrot r aar het graan wat gered is en de botor die do Ensols n beschikbaar tellen verlicliton h t lot vnn de bewoners