De Vrije Pers, zaterdag 17 februari 1945

D V P no 72 ZaüCT r ag 17 ï Wij doen een dringend beroep op alle oudors hun kinderen bij straat controles on razzia s 20 veel mogelijk in huie te houden en hon te onderrichten togen de moffenmentaliteit BUITENLANDS NIEUWS PARUS De Franse Regering heeft besloten in Londen Kfeshington en Moskou zekere noodzakelijke verduidelijking omtrent bepaalde punten van de Krim conferentie te vragen In Frankrijk Is men ontstemd over het feit dat de Gaulle niet op de Krio con ferentie aanwezig was BERLUN Met ingang van vandaag is het Berlijn se Dpgblad Der Angriff van Dr Ley de leider van het DAF op last van Hiamler opgeheven Berlijn bezit nu nog ée n avondblad Die Nachtausgabe BRUSSH Het nieuwe kabinet van den Heer v Akker is door het Belg P rlenent met een o verweldigende meerderheid van 114 tegen 6 stenraen aanvaard Een krachtig regeringspro gran inzake collaborateurs en voedselvoorziening werd ontvouwd ATHENE Churc nll hoeft aan alle Grieken n oproep gericlit m de oudo j rtijtwist9n te vergeten Vorjiiseen door krijgsraden uitgesproken tegen leden van de Elas zijn inge trokken Plastyras heeft in Oriekenl de at van beleg opgeheven PARIJS Uit hot Hoofdkw van Gen Eisenhower wordt bericht dat de Ver St aan Frankrijk 170010 ooootie an en 0 000 apoo rwegwagons heeft geleverd Fr ingenieurs en arbeiders hebben talrijke beschadigde locom on wagons hersteü v on duizenden kilometers spoor lijn weer bereidbaar gemaakt NIEUWS VAN DB FRONTEN OOSTFRONT Maarseh KonJef heeft het D front ten W van de boven Oder uiteengereten en rukt snel op in N n W richting Donderdag avond maakte Stalin in een speciale dagor der bekend de verovering van Sommerfeld So rau en Orünberg Sommerfold en Sorau liggen ten W van de rivier de Bober Ton W van Scianerfeld bereikten de R in dfi omgeving van Forst de rivier do Neisze een 25 km voor het belangrijke verkeerscentrum Kott bus aan de Spree In 5 dagen tijd meakte Konjef tijdens een snelle opmars op vliegvelden 750 bedrijfsklare D vliegt buit Bres lau is volgens de berichten van gisterenavond nu geheel omsingeld Van het Oderfront ten O van Berlijn heeft Moskou de loutsto dagen geen nieuws geneid Van D zijde is e echter bericht dat de R hun bruggehoofden op do W oever steeds meer versterken en dat zij reeds 4 vaste oeververbindingen in ge Gbr ari 1045 pag 2 bruik hebben genomen In Pommeren druktSoekof het D front steeds moer terug in derichting van de Oostzee Rokosofsky veroverde het wegen en spoorwogknooppunt Könitz 90 km ten Z V van Danzig en Tuchell In Budapest was een a = ntal Ü er in geslaagd uitde belegerde stad te ontsnappen De R hebbendeze troeuen onechodelijk gemaakt In 2 dg werdpn weer 6éOOO D krijgsgev genomen waar door hot totapl aantal gevangenen gestegen is tot 133 0OÓ Budapest is voor de D eentweede Stalingrad geworden WCSTFRONT Na de zuivering van het Reichs wald en do verovering van Cl eve hebhen de Can geen opmerkelijke successen meer geboeilct De D werpen hier alle mogelijke reserves in de strijd om do bedreiging de kop in te drulc ken Tussen Millingen en Binmerik bezetten do Can 15 km van de Rijn Zij starn tegenover laatstgenoemde stad Goch werd tot op 3 km genadord Ten 0 van de Luxemb grens verover den de de geall luchtmacht haar offensief tegen het D verkeer on de D olieproductie voort Donderdrgnacht deed de JlAF een zware aanval in twee golven op Chemnitz op een synth oliefabriek te Rositz bij Leipzig en op Berlijn Chemnitz is als verkeerscentrum yón zeer groot belang voor het Oostfront Ven de 1300 toestellen gingen er 2 verloren Overdag deden 1100 Vlieg Forten aanvallen op Dx esden Kottbus en op een eynth oliefabr bij M agdenburg Weenen werd voor de 3e maal in 3 dagsn aangevallen Gisteren doden meer dan 1000 zw Am bw aanvallen op benzolfabr en olieraff in hot Ruhrgebied te Dortmund Gel srtnkirchnn en Salzbergen bij Rheino Db vens wejrdon de verkeorscentra Hamm Ossna brück en Rheino aangevallen De FAF bombai deerde Wozel terwijl vanuit Italic een vlieg veld van schroeflozo vliegt bij Regensburg werd aangevallen Het Br Min van Luchtv heeft bokend gemaakt dnt ten gRvnlge van dR geall luchtaanvallen de D olienrdductio sedert vorig jaar mot meer dan 80 ia gedaald Z JS 0ORLOG De Br admiral it e it heeft bekend gemaakt dat U boten en torpedo vliegt tevergeefs een aanval hebben gedaan op een Br con vooi dat om hat hoge Noorden naar Rusl voer Mnstens 2 ondorzooëre werdon tot inkon gebracht 3 D vliegt neergeschoten en verscheidene andoren beschadigd 1 Br toest vorlorer V EME OOSTEN 1500 Am toest hebhen 9 uur lang Tokio gebombardeerd De vliegt waron op gestegen van het grootste eskader dat ooit in do Paesific bijeen was gebracht Do Bonir t n Vulkapn eil door vloot en luchtm gobombo I Op Luzon werd het schie roil Baton veroverd l f ft ltf