De Vrije Pers, dinsdag 20 februari 1945

c Ne 73 trlTOAVB J f ï f YA N I 1 0 1045 Maaneagr cr r pucl öj f ivi£e o J m v n o L vo i ac f o j i ol CouiJbol B ed v5or Huip aa l oc ur I c i ar O staat wr dsr loxfi va L rcï V c v f ri Snarnil roai c net n pnVl r otaandc nr öus ri c iS ZM r xo c l 1 Lv r1f U J 5 on norkyciain oe Jir yen OU ao Ur Kcoffüc r a Ui I c dorl i d S p girp n om lc iJ 4n ir rn rni re pc 5cr n enl o tijd i Lnpuifra te rioe i huir veebevi cJ jja ond irsxejnir g da oirioioü on ana ro pogintea cm Je nood in Ncd3 ia ad to ver enten 3 r i Re2 Verb H r v J3o Fsdvc k r tosRe e d Do rard lieorCf uii a e Ie r van het Er volk adlioslcbetut gi ir on onlva f f In een lioordar kel doo iiJ lino dit er plarr 9 n o crl on na o o ioG j i kicdoren ear FK I an to doev kr riöH 1 3 band ónss m l ü 6 i li i i ï al i jd g waofit en zal in de Loo cjurl steoid R wox dun Dr D pr oi S vi wO ie c is de au vo o mon dai w j bfj o n c eV ufcla be i J jdu g niót op een v Mi erln3 in Co voeaöelvooraianina moeten rj en D aar op ho i eranooJ Zij willen üo 8= i 3 i ve lcen £ lr c van pa zijde aie+3 wrc b g e i oo d3 voc io voorziening il df bovrx jda s b oden A18 voorbeeld van dfi ufcand van do vo 3Cl oor iening in bsvuiid Uea gebied i ublic9r3n Jirhet volge r üiÓ3tje van de a ed Eiidhoven vrov c e xvce vsa 1 nt 2B J n In deze perro io ontvins een vol pe3en porfoon op i la o Ane is 3 kg aaidapp jlo r 2 00 er brj C LOS gr nc rg a r e jt Lr v 33j250 s v er 2E0 gr peulvruch rn ISG gr jrclCC jr o t 70 sr i f l f tiTceniellt öotwi a personen kre en oover dien extras 1 Ig aardajp en 100 Gr o ood Kinderen van 4 tot 12 Jr kregen e mt3 J mellc cho jolade e i Jrinderarer c Ki f onder de 4 i ci i iiiS r extr i 5 1 m t 2bO gr beto 30 gr rog evlokken of p d ding chocolc le en kindordrank Hr t a Hu oel n rdutsoen voor kinderen onder 4 jr 3s i tffer dan Voor volwaesenen In Lirburg ontv riEt dl bevolking minder aa rdanpelen maar meor peulvruchten en fcisc uitc Toogoccgd wtts nog a r r oc viieü aanEöwoicn op de bon koffie SiB Zfi W c ii 9 Vrij vorkriJpb vir z Jn tooetore moo 8lon on zoeyia appelen voor o er voorradig De di tnbutie i ordt gor aid J or oen Hert organisatie een raAds oirun van het Dcp v L idtouw Nijverheid en Handel Volo van bovenstaande vo éingBmiddelen worden vanuit Singeland geinporteord Zt tTrdu iTTThoeft H lI do Koi f ngln zioh in een radio1j spracJt g sricht tot de Aiier vrouwen en in hot bijzonder tot ben die n vooraanstaande positie in het radiowezen beklodon H M sprak over de zware offero die de Ncd vrouwen tijdene de D bozotting haddon g ibracht ln het bijzonder eprak ij ovar de ontzettende mooilijkheden waartegenover de Ned vrouwen in nog bezet gebied zich zien gestold Met waro heldenmoed heoft de Ned vrouw laar strijd gestreden en zij zal doa om haar aandeel hobben in t werk van de wedoropbouw H M vroog oa steun en hulp zowel nu als na de bovrljding van geheel Nederland Ttederoa hoeft H M de Koningin onderscheidingen uitgereikt aan loden van do Ned Kospvcar lJ In Zijii VaKJpin rï jT Jaa ïi rr deeldellgr l utsaorh Bdo latven o 0 I Zijn Bis 03 3C to aa z jr v Ti occt 23 reor vraar en JO Tr rh i n b schP rif Geniepig heeft de vijr rd 3eiv cht het mt socialiai ü in te vcsrüi door de Kath lnetoriingen tevorbisdon o te onderdixkkcn M ar de vijwc heoft one volk or riet on or kurnen k ij ne Bis9chon wees op de plicht an vad rla jr liefJe dia o a ook bettu t in het loescn van olen of evonCT k rto Gn dcor fIo dan ooK Vordor woos do l iseoJicp rp hot fo5x dat me ti y wra vkzucht niet moot 5f J digen ondor het won van vaucrlauds iexde oo knt aaubrangoa van ovoi tro era va i kloiro l teo Ook we ifl h op do gevaren ran een cl te vertrouwolijke omgang van do roisjcs net de bevrijdors en vercocht PJ j Z n goio vifien te biddon voor Indie voor het zv ir geteisterde Hedorfend en voor J ïaarop naast God de hoop is gevestigd van ons diarbaax vaderland KORT BERlCHraM In Brabant ïr u a Inhet loven geroepen gonaamdf Zuid ho3pt Noord Tn Zoo and y deze actie Zeouwsa hulp voor brvon do 3 ren Beide acties hebben tot dcol in e Vi g van leveneniddolenpaketten voor bezet Ncuti Za bivrij a gebie l zijn de plannen voor e n tijdelijko academie waarin cal o f zen ttordon in de techniek nodioijne ianc bouw en natuurphilosophle een v rgevoi ij ij