De Vrije Pers, zaterdag 24 februari 1945

W o In bovrl FcdorL Mid ivr on di boruicl zijn t 07 nd c n lo al K bl o loo te n Het KcblnGt a h o p vu y onLhot cn volk als t ehool iji rco ir ofjr h r t n Bi j dp be n T jcin v n ho renoj o e i nJod oen nairjT KubaTc V cii t ci t c dnr liG b vertroirf e i vP i d p üholo Todor jd o rjo gjiï klng geriior n ii uchtln vpi vork ijigon waai over Ik ii H4 7n c uc ij p I f ol j prp aal dr r iIlGinpofdig 1 oodJ u n 5t or den bijeoigo biT oh lir o ui L Tfto rra iKLs inspanning a ii de Lu v K j i uc IJiep dooï drc i£ u v an d vPiDp vacirmedo de niets cntsti cndG ijand hcc ïïodoi landso yollL hodfoigt hob Ik dun Kr nin vra het Pritoe lll k ca dou Troaiio z v n do T r Sta ton ïan yaiiQrj kc porcoorCii k oj de hoogto gubrachi cvi o a poec tgo sji aadwcliolij co lïalp voor Fodei l üid qQys cacó x Do gaoie rcoi i Isl j iccn n i ü e jijü L j hoT Verre Oostor unn n + 01 JX cd nxr v ooi de aillitalTe deoliiftic nrjri dr oc v ijdrmg Taji Koc ndiè Hot vcr v c Mi i mu reeit TOard Lij o rrocs dr ro ogI inngt kj nolrbon zich oof öhiici iaa ï sceiïon LfbndgGiio töiiy f e b iijd ijfc Ik doe oci beropp op IJ aüen Toi Ti iju ILuiicters en Mij de bGTï i idi i3 v n g eheoi nodoï vid en Nederlands Indld ncx e leroidono Ik ben er van OYovtvxgö dat Q i j ajlos suj ï doen i oor on o onderdrukte imid en rljkögmoten Eli nu TOor ji t Le e het Yalerlnj id j Leve het Iü k O N I B ü E R S G E R I 1 C De Retj 7oorl D ena geeft hat vö3jende off± 3iê Lo oomriii uiqu j Tot Hoofd van Lat j ed ibinot trood op I tSi j Zz ê 2ë I £2ifi9Z oor ittor van de Mi niaterraad j iün v Algemene Oorlo oeruig in het Kcningkrijk on Mi i van Ji obitIej ad lntQïii u 1b Mlnls LeTü treden ops Mjn v 5 Bj i ncnltZaten udoi T A en Solu opvaart on Ijscrt VcTJi ÏI ii ii o n sGorloj adjint Min 7 Suoialo Zaken on Tato T citn t od inl Ifin ƒ R jnd ïuj rin v fïin Mto E Kr vap Kleffenöj Ilin Va Bwirl Zaken Dr LjJj MeBeej Dr G Bolkjjistolnj Ür G ViM Iluyomarja JcM d9 Booyt IroF C iIcWi jfeJü Drs JcHoCiSj en rf i r r lo T K mLLlr f Iidn VsOv erscFe ge biüdsdelon Jj l l l ï J Ucl lulö V V jidu ynon Mlnv Ecndor po tofc iille Rood i A na loan woitI j iiK aogod iold dat het aantal IMnictors nj mot i oltallig ist Er aal narir worafni josvroofd heb Kabinet rog O dor op brcaerG bi sie uit te bT eJden Ho doHj iovgun Hijn do H4 na 3lors benoend en beo d f d doo JL Mt do Koningin H M hoeft de onb la nvraijp vn i dra Ministers van hot ra dü Fajiioc aan av d onder danlcseg lng voor de ondoi zocj jroiili ike cmstandighedon e an Haar en den limde be T osön vole en go T ichti go d Loncton Dg Dopai it menzon v ui Üo log en van V aber staat woidö i 7 esr tijdelijk beheerd door de Horen Do Pooy en V ajlol Do Min Pref hoopt SDOodig oor doac departomontGn nieuwe por conon aan lUU te kiumen voordragen Het aftreden van Fun HsJ v ïl ock houdt guen er band mot de algoheFo ro cons trox tl e van hot Kabjret dorh is goachied op const tutione i n rozvot ing zn Hot samongaiin van do func xi j a T Mn Koicnjén en L aitjGouv üen v j Keü ndiö is voor la rgon ti id oOT onGel1 jk Prof Gerbrai dy leoft £ r iran Meok vorsocht welke foncMo hjj ïdlde blijven vervullen Na rijp be ar d hjef t Ilrs v Mook beeloten af te tx eden als KinsVsKoloniën = ïla hot aftre t den vaji den Tïin v Ifa rin € k9n IvUn jJ Th PKrst ner zich nu goheel wijden aan zijn taaie als Opperbo eihcbbor van de ae jstrijdkraonten Do l 2p vfui AlgGEione en Binnenl Zaken zijn lyeei vereni gd Alle aaugelogGnhoöen beiref fonde net mijnvveaen zijn o Oi gebracht vv n het Dep v Waterstaat naar Sociale Zaken Het Dep v Roionlfen aal volgens de terminologie van do grondvret g jnoemd RSGERINGS VIÏRKLAEÏNG Gisiora vt nd gaf Rixdih Ora ajo een Regeringe voikloxing uii vaarin o ic het olgende gezegd wordt Zoalp recdL meer d£i n eens ia verklaard was hot oudo Kabinet onder I iniGerbrand voorne menc af te tredon bij de terugkeer naar Nederland Door de loop van de ooiIcgagobour tnniosen is jJeohtiS opxi detl van ons land be rrijd Dit bracht naar do mening van het oude £ ab i not noodsakeiiik mee dat H M de gologonhGld geboden nuost worden het Kabinet dn 07orGea tcmmJng te brengen met de pw jKigdo toestond 1n hot Xon j r krijk Do2 e rooonntrtjctiy ie nu jrobencleolR 7oltooid Do verkin ng gi ef b vervolgens W ei dat de ff A A P S C H U W I N Er 7ordt T Ti Du fro a ji iO redGroni op do beproefde manier go poo a trroodra ib bo ia iion in lo cryictubcwogingt Do doZorAon nu Uflit eon brJef rond ondertekend Icor KW vfafjin de verzotrtac irog ngi U tn Wo4or l nd v ordon op ozot tc vn Ij V l Rog on l rina BorjAardr Wellicht ton ovcrvjoode wijson vij ovop lat do voi cicud in on in allo