De Vrije Pers, zaterdag 3 maart 1945

D y P nc 78 Z t Duit si ni en J pvnt STOCygonT nse ress rnoJit d it in Or ttD rrrto n ntf Ilrn f e prl rboiJcrs d rr iry v zijn bcvrjj ROTT j M rsch lf xanirr bevolh j J c hooft ton nn lcrht uri poh i1 net den t onor T ll u fin ullnn hun lorfrs spce ig asi nonwerki n Tclbujrin rprroert in Honcnrije Z Hiurt 1945 psigtSt NnD RL MD rMOT zi en tot b IJyj jMiZ ÜPt juN r to Lonien dorlt no ic ï t NoI ut r rit o it en crnt ct hnbbpn rezr cht net c R cm infrrra tios in to wxnnr n rvor ledo krijfTsrovanp pnon Jodon on arbniirrs Dp 1 Rof hoopt net i Russ nen pol ijk vor rigtr sluiton Js tus3Pn 3e Britno rn r Rue8 r r is f nl non t oV f rpn tri rinn Nfd R r hooft vrr rcht bpvrijdr Np prl vrn iinp vn rn Vri ik te verlpncn Dr Pc Ic k Daniël s heeft in rfitsorl nd net 47 deskundi jen een connissip pcxprnd vrrr hnt Or stf n Doze ccnniscde h rpt vun lo S U tcooten rïins to vorkrijr oTi n io r hot Or et on tp 3a Jn en do bol np on dor Kriorl te behartigden Mign s V M d fpont j VrUSTF RONT Cnv mvachts snel on not grot o 9 t is i = t S c tnörïRilc er in do lavtste4ê uur doorgcstotori on hoeft hot in dp rn gevinPi v in Dü seldr rf de Rijn boroikt t Hicrdccr zijn do D la prs ten ¥ van do Rij in twoopn fosplitst TJrijko plactson ijA Vfiivvfvrd Hft r ntil krij sgevsngonon noont snol tro y r zijn nwij zinpon d t do D in nerijl ver do Rijn tom trekkon fn pogen tr reddon w t or to rod Ion is Vrnlo is vor vord de PT stjienworking vc n hot o un en hot Po Br lojrer Tpnvijl de vncrik vanuit het oöton uit K1 Icnkirchon ncinr Vcnlr cp tr kkon bt akon do J ritton ten W v n do st d do I f afa over Roomend won verpverd if or oon af snij ding nr nreuvre vc n hot 9o iin loï or Kior worden oon aantal D fresnoden dio nu cp oon pobi d van 5 x 15 kn zijn sa nonro ronron fndrnks ta ip D topenst nd is het lo C r lpp or in de l rtsto dagen eon kloino tiont 1 kilrn p ov rdord in do richtinp van hot 9e in lp Dp loi ors zijn nu nrg 20 kn ven olka r vorwijdord Do Can vorrvprdon npozc Dr jn c pnars tu son TiJrft qn Rijn in lo richtine van Krul on i drrr do D 1 1 sta n gebracht Do ijnr sta n neg 8 kn van do stad Dr RJ hooft nistoron ter on dorsteunin v n do z jiapomi rs on tot broking van do D kracht twoo buitongpwc n zw ro a nvallon p Coulcn o Ir n Er vrcrdt dan crk verw clt d t do jn hun cpnt rs spr o liq zullen vt rtzetten Ton 70 v n Düron is h t lü xn lp r n rukt tct cp 16 kr tpn 20 vutt dff 8d ad Hot d of V n hot p n pffpjisiof ip r Rijn vor oen bropd frrnt to bernikon Hiorv pr zijn r ew Idire nc ss s tuikr en rtillprio bijoon obracht Het ar tilloriovuur overtreft Yt van N r ondië O k hot 3p j lr in c e i ifcl n akt ccodevrderin n Hp kraohtio p veptin Trier i 9 vor v rd Op pnkolo punten vm do stad biadanschoriDTchuttorr nf g liohto to Tnct nd In tr t l A orl n in do i H nd Fehru ri n hot W fr nt 76 000 D g evorfTen nt non C£ I £E2 i I i Smoren zot Raarsch Rnkospf s y zijn ffonsicf in in richtini van do Or crt zi f v rt V Inrns D boriahtcn zrudondp R 1 tstc spt rwop vorbinding van Donzig ny 3 Stottin ton N van Nou Stettin hebben boreikt it botokf3n k dj t do R nc p slechts 10 kn vdo Opstzoo ste n cn dn D eonhodon in do Po se crrrilcr oen zelfde Irt to wachton staat U dio bij K nifsberr en in Litauwen n l totale afsnijding Do gcuwleidors van Donzig rn K niRf borg hobbon een onrron poricht aan o bov lkinc en trt de laatcto nan en vr uwctani to udon Hot Z redpelt van dp stadGr udpns ia dr r do R citr rnondpyh nd glnrinonIn Ron 1 3 iö zijn ds iRnvüllen fangs do Npiszo horvat en rukken de Russen rvor een 70 k breed front f p in de richting vm Krttbus on Gcrlitz In Broslaa ban n do P ich al vechtend oon weg naar het centr Va d stad v r wrrdon woei een c mtal buitenwij kon veroverd In Slew ver verden do R ojiigc pla tscn ten W van Lutschjenek Iil CHI0 BLÖG Het luchtpffonsief tegenVJÖ ordt net rnvorninderde krccht vc rtgelzet T cn4er dug doifin 6C 3 P p w annvaiSff op Ti farnhéin on Kanen olie on 1 rOO jn bw unnvallen op StuttPart Karsruhe München HUgsburg en tus 8on elorenplartsen V ndezo 1800 bw einden or l yorloren Vanuit Italië werden eliecen tra bij eondu a n evjillen Donderdrg worden vrrts V 2 drplpn in Ned aangevallen In een crrrto steid w rd r c n raket psl gjla ts pebrn bardfiord Vliegt van de ku tvl dienst glJien aanvallen cp ï tB s onder df Nid kuet Vrijdag do icn irOO ijn bw aanvallen op M v gden burg RrhlOjChonnitz en Braticlawa De D T uftwaffe bord tegenstand 5 Jg worden neor osch tpn en 25 cp de grpnd vernield Vanuit It werd Linz en Brezza a n7evallen In dp af elrpnn nacht word Berlijn vcor do 11e aoht reonv Igendo nacht dcrrM squ aanreval Irn on kropg rok Kassei een Mcs a nval n351j20JWT Gistoronnrrgen vr eg iverd Sin r apore do er 70 11 bw aangovalloï In de Phi lipijnen zijn de jn nu geland op Palawan Dit is hot 5o grrte eiland van de Philipijnon J p trgonst nd was ering Beide grcie vliegvelden werden vorcverd Op Iw Yna 7ijn ie Jap niiar hot N doel van het eiland tprugre drov n Trt nu te e zijn er slechts 18 Jap gov on worden er 5 000 p dcnd L u TST Nl irJySt Pe nn staan onnp 20 kn van Bonn Hot 9e n legor maakte 17 500 D krijgsgevongen Tlen D krijgsgevangene verklaarde gisteren üool Ptl is oen groot gekkenhuis Gisteren gr te bedrijvigheid van de tiCtischo lucht nacht boven hot frrnt 6500 vluchten i onuakt