De Vrije Pers, dinsdag 6 maart 1945

jsnnnm qih I r r i yuf m j UwVp jmmmL ZZ2EZp kW No 79I Dinsdag 6 Maart 1945 3 lM t f veri loor J IjUA I it i V OiinHLÏ P J ÜOL SïL1TïOR jE TOiiKOMSTjTROir JJL YÓNlv UE VKJE GEDaCHTE UE VRUE KüTHEDER VRLJ NEDERLAND DE Y AiJlHEID en NIETTVSORGANEi H EDITIE YOOR GOUDA en OMSIBEKEN W OTll iltll lll l ill lll l l ll llil l l lf OPROEP AAI DE YRLIE irERELD VM DE NEDERLANDSE VER2EIS0RGM1SATIES Verkorte weergave De Ned ondergrondde verzetsbewegingen hebben namens het Nederlandse volk een manifest uitgegevëiï tea publicatie in de wereldpers Het Ned volk heeft nu bijna 5 jaren gestreden in dq rangorde der verbonden volkeren Honderden en duizenden hebben het offer van hun leVen gebracht Tienduizenden zijn naar de ooncentratiekampen gesleept Een nog vêel groter aantal verloor al ziijn bezittingen Onze spoorwegmannen zijn nu reeds e in half jaar in staking terwille van de Geall 2pak die ook hun zaak is Vele onzer steden zijn verwoest 7ifij zullen ze weer opbouwen Onze febrieken zijn leeggc roofd overal staat het water Op het land De D proberen ona op de knieën te krijgen doorarsiat te hongeren mear ook deze rampspoed zullen wij vórdxRgen denkende aan het leed dat andere volkeröü hebben doorgemaakt N u hebben de D een beter middel gevonden dat ons Volk rtodelijk zou treffen ala het werd uitgevoerd DEPORTATIE 9 10 onaeï mannefl hééft veötberM n ftsVtelgelrd Ons land is dichtbevolkt er zijn ge n bossen noch beïgen iloeh Wo te l deft DeSOn danks zijn er enkele honderdduizenden in geslaagd bulteti de gïèöï te bli vea Onze b6volkTngsregisters volksadmini3tratie3 hebben wij in de War geetuurd Distributiekarnrten hebben wij weggehaald en nagemaakt Indien wij slechts wap nen bezaten zouden wij liever sterven als mannen dan ona als schppen te laten slepen naar Hitler s slachtbank Want indien het D plan mocht gelukken dan zouden tezamen met de reeds gedeporteerden anderhalf millioen Nederlandse monöten jn weg aleept uit he t vaderliEmd Hun lot zal niet alleen het Xot van dwangarbeiders zjjn maar zij zijn gsdoead te sterven door ontbering zon er voldoende kleding zonder doktershulp ten prooi pan honger en besmettelijke ziekten Medelijisn vragen wij niet want wij weten waarvoor wij strijden Maer wij roepen de vrijs wereld tos Een oud cultuurvolk wordt met ondergang bedreigd door de D barbaren Laten de strijdende volkeren hun stem doen horen opdat ie dere D die nog verstand bezit zich bezinne en de anderen wellicht hun zelfmoordpogingen opgeven denkende ren de vergelding die hen wacht Leve de vrijheid BUI TENLAND Debatten in het Engelse Parlement Hst üoger©h héi © Lagorhulfl hebfiön hun volkomen goedHeuring gehecht an d regeringspoiitiek te J alta Het Lagerttuia heeft da door dg ragering ingestelde motie van vertrouwen mat 413 tegen O stemraen goedgekeurd Het Hogerhuisham de motie zonder stemmihe aan Tot slot van de decatten heeft Eden eendreHe gehouden waarin hij mededeelde dat op de conferentie van Stm Prancisco eupolitieke èn economische vraa otukken zullen worden behandeld Na de lessenvan de vorige oorlog hebben we geleerd dat Duitsland zijn oorlogssohulden ditmaal niet in geld maar in nature zal moeten voldoen Er bestaan plannen omtoezicht uit te oefenen op het Duitse radio en perswezen Eden sprpk uitvoerig over Oosténrjk dat zo zeide hij in een eigenaardigepositie verkeert Hetkan niet op gelijke voet met Duitsland worden behandeld mrar het zal ook nietkunnen worden beschouwd als bevrijd gebied Als Oostenrijk tijdig zijn houdingtegenover do D zal weten te bepa en zal hiermede rekening worden gehouden mj wensen weer een vrij en onafhankelijk Oostenrijk te zien De Engelse regering heeft het Poolse comité van Lublin nooit erkend en zpI he ook nooiterkennen ondet het het Poolse volk niet vertegenwoordigt Toen Min Churchill en ik de vertegenwoordigers van deze fegering ontmoetten mn kten dezen geenaangename indruk op ons pon raee llu 3P DE T ED JKLAITDS i KIITDEREIT IN COVENTRY De Nederlandse km iërin in CovenTfylcrëg en onlangs een bezoek van de benan ninf van H M Kruiser Jacob vrn Heemskerk die arriveerden met een tien tons vrachtwP en belrden net zelfgemaakt speelgoeJ Voorts brachten z j chocoladere liet vverd een feest df t alle tmriere attracties zopIs rilmvoontel oonpen ifst d v rre in de schaduw st elden