De Vrije Pers, donderdag 8 maart 1945

TPr i eieFcnheid van het feit dat de hele provincie Limburg van Lu xc ge ui ïd Seeft Pro iSbïandy aaA r adio Oranje verzocht zijn gelukwens aa ac bevolkiAs over te brengen Ondanks de zware prijs dxe sonmxge delen voor de blv jïin Sibben moeteS betalen hoopt de Minister dat de i ïf evolSS5 moee bezitten voor de heropbouw van dez a schonb provincxe Aan de bevolking vS de reeds bevrijde gebieden verzocht de Minister de getroffenen xn Lxmba g zov£el jiagr lijk ter zij d e te staan 1 R O F I W I E ü W S P v=rnjffSTpT n5 Koulen veroverd Snelle opnais van 5s Jim leger in de hiisas TÜTNJrrViH Koblenz de Bajn bereikt Bonn dicht genaderd ITxeuweRussx sche overwinningen araudenz a d Weichsel veroverd Stettiner Haff he 3 t Japanse leger xn Birma in 2en gesplitst 7 km van Mandalay ferïmjfT hrt Druggenhoofd bij Wezel na is alle Du tegenstand ten W van i e Rijn T m Keulen geëindigd De Da troepen bij Wezel worden steeds meer samengeperst Een v dTbrugsen over de iïijn bij Wezel werd door de geall lucht macht vern eld de andere ligt onder artillerievuur Ke xLen viel Dxnsdaga vond irgLllianuen De tegenstand Was betrekkelijk gering De stad xs voor 85 a gar verwoest Naar omstandigheden is de Dom er vnj g onstig af gekomen Foponpeveer 100 000 inwoners bevinden zich in de stad Het gehele P rge bildligt nu onder het bereik van de artillerie Fa de veroverxng van Euskxr hen rSkken de Am verder op naar de Rijn Rheinbach werd veroverd en de bu tenwiiken van Bonn zijn reeds bereikt Het 3e lm leger heeft de Sxegfrxedxx nie in de Elsas volkomen doorbroken Vanuit hun bruggenhoofden over de Kyxl rukken in verbazende snelheid op in de richting van Koblenz In 4ö uur tiid vorderden ze 60 km Vele steden werden veroverd M troepen staan r eds bil lïaven 25 km van Koblenz Voorhoeden hebben ten F W van Koblenz de ajn bereikt Er werd ej n grote buit gemaakt en vele gevangenen werden binnenge lUCfflfPRCF In de nacht van 6 op 7 Maart werd de havenstad Sasnitz op hetixTandTHÏÏiën door Lancasters aangevallen In deze haven worden schepen geladen voor de ravitaillering van de omsingelde Du troepen Verder werdentroepenconsentraties in Wezel met bommen bestookt Overdag werd een Benzol fabriek bij Munster door de R a P aanbevallen Berlijn werd vannacht voor deiCe opeenvolgende nacht door mosquito s gebombardeerd De Br Min van Luchtv maakte bek end dat de geall luchtraacte in Pebr l35 üOO ton bommen op Dtl wiero 25 maal stegen meer dan 1000 b w tegelijk op De verliezen waren mxn de dan U De tact luchtmacht vernielde 119 bruggen 2500 Du spwegverbxn dirgen werden verbroken t Verkeer op de Brennerspoorlijn is vanwege de aan hovdende bombardementen de hele maand gestremd geweest OOSTPROFT De Ru rukken met grote snelheid op Troepen van Maars Z oekovSjiTbvër een front van 100 km naar tW omgezwengd en hebben de mondxng vajide Oder bereikt Vele steden werden veroverd o a Greifenberg Plathe Kam min Stepenitz Gollnow en Massow De Ru dringen steeds verder op naar StettjK 7 km ten + i lere plaatsen werd de Oder bereikt Ookuit de Poo Lse corridor worden belangrijke successen gemeld De reeds 4 weken omsingelde stad Graudenz werd veroverd Meer dan 5000 gevangenen werdenbinnengebracht waaronder de commandant met zijn staf Verder vxelen nog meerdan 200 steden en dorpen in Ru handen o m Pr Stargard 45 km van Danzxg enMe we a d Weichsel In Slowakije werd Schemnita een belangrijke vesting xn hetZ van de Karpaten veroveri Uit het hoofdkwartier van laars Tito wordt gemeld dat de Du zich terugtrekken uit Serajewo 4 + VERRE OOSTEF Het 14e Br leger wist door een verrassende aanval vanuxt hrtPaganbruggenhoofd over de IraAadily Zx xi groot succes te behalen In tnkeledagen rijkte het 140 km op door het zeer moeilijke terrein Het gehele JapFJise leger in Birma is nu in 2en gesplitst Meiktila 130 km ten Z W vém Mé dalay met 8 m de omgeving liggende vliegvelden werden veroverd Versterkingen kunnen nu vanuit de lucht worden aangevoerd Bij lasi werd de spoorlijn van Mandalay naar Rangoon afgesneden Sinds April 44 heeft het i i c Lr leger oen afstand afgelegd groter dan van Moskou naar Berlijn De geall bo hecrscn nu de zes voornaemste wegen die van Mandalay naer Z Birma 1o 3 loJap m het F zijn geheel geïsoleerd Of Luzon werd 2 3 van de Japanse troepen buiten gevecht gesteld in verspieide groepen biedt de rest nug tegctstand Op Iwo Jima zijn de mariniers na een pauze van 2 dagen v sjer tot deaanval overgegaf n In 14 dagen werden 14 5G0 Jappen gedood Si r B ruce irif ssr maakte bekond dat de gehele Br Pacific vloot klaf r ligt om deel te m men de str jd tegen Jr pan ZIWG ÓvÏcr A LLES WaT Ü zÏET OF HÜQRI OVER ILIEGML YffiRK Z W U g i 1 STEUFT OJb JTilT IT V GAVEFl S OPT DIT BL IF DE IJUS VaF E F GOED yAD RLAÏÏJJR