De Vrije Pers, zaterdag 10 maart 1945

WÊÊf JtMRWF W pp W sSft HSpr njJJllUMJMjlUJJJMJ aL n 17 UCi LV Innïïi Ne t 1 Maart 45 ffiïÏÏIÏi mmmiu iiA m i m üitgogovcn iocr IE JEUo JiC IIAlMTIEliTKAIOiin VOLK HET FAROCL EÏ TCR PB TCEKCMl TRCLW IE VONK IE VRIJE ÜSCACHTE TE VRIJE KJLThEEER XW NEEERIANI EE WAaRIi EID on llIEinvSCRGMEW R Eiitie voer GCITA en OIIoTREKEff C I D riOOFEPMTEN VAN HE NIEÜW5 Dp Aj c Ir anon steken hij Romagen de Rijn cve i i ï t rfsiep t n W van de Kijn ingesloten Pi KN ijvtel on bescha igd in geall hander iieiiw merikaans leger aan het Westfront in act e Lanzig nder Russ artilleiiüvuur Tokio m t 1000 ton liommen gebombardeerd HOOG BEZOEK kM EST KAJÏE VAN COVENTRY K do ioningin heeft een bezcek gebrait acai de ZC j Ked kinderen die in eun kamp in de omgeving van Coventry zijn ondergeIrraoht cm cp te sterken Voorts kiinnen wy neg molden dat de remanning van H M Jaoob van Heemskerk 4000 repen chocolade voor de kind9ren medebracht liCRriHILL EN MGNTOOKERY IN DEN BOG OH Zondag j l hebben h urchill en Montgomery een bezoek gelracht aan Eon Bcsoh A aar r ij nesprekingen hadden Zij werden a aide oor do bevolking toegejuicht Een vrouw di juist naar 20jarig huwelijksfeest vierde bood Churchill een van de ftJofsmst ikker aan die haar ten geschenke v arcin gegeven Ohujcchill beloofde haar n ar bes 7 ensen aan H M de Koningin te zj j p t Overbrengen rE3N VALCE PIETS AUSWEISE ne is sterk af te raden gcbruiK te mailen van de valse gestencilde fiets Auswei ae myt And+ eker ing van Zimmermann Reeds z jn vele dragers ervan in Scheveningen be tj d A xj xoeten ook ernstig waarschuwen te gor net gebr jiik van dienst enveloppen bij c e v jjTxending vfc n illegale papieren over tie post Te P dfc m is gebleken dat diensf nvjj oppen lie niet en bloc door oen of jicJül j ins b ntj e werden afgegeven doch gewoor gt post t r controle aan de G D wcT Vjï ioorgtgeveii S JAREI I ONLERGRONEGE 3TRIJE Reeds enige tijd A ordt er pen prcspoct is ferspreJd voor een na de bovri iang te V Schijnen i O kv erk g titeld S Ja xn cndorgronds rji rijd geschrev n docr naiders ait d = ondergrondse Hei took verncnj jnen in oen genuarmorde Juxo utgavo WirfsrvGcr men nu reeds kan into enr n voor ci n rrinJm Hn bedrag van f 2 ondor iJcr uJ Jri d atn n it oen numii er Opzet en K JjJ Th v het n j e rjfidrieg i jko geval Of n Rt irk c r r r j n r y rt n Pp GIL In Een Haag zijn al Tij wat argelozE burgers hetzij gedreven door hun goede hart de golden zi n voor h i goede doei bestemd hetzij verlokt door ie romantiek van schuilnaam en nxüiimer er in gevlogc n Sr zijn echter betere wegen om geld uij te dragen B I N N E N L A N E S N I E U y 3 Vandaag een vreek geleden hetben 0 a 3 geall bw van grote hoogte een aanval gedaan op Een Haag s morgens tuss n 9 15 en 10 15 u Br zijn veel lachtoffers en de aangerichte scha lo is groot I i cotaal is een oppervlakte van 2 km 2 in puin gelogd Zaterdagavond waren or reeds 800 oden geregistreerd Het aantal slachtoffers bedraagt naar schatting 2000 Ongeveer 30 000 mensen zijn dakloos Het blok huizen dat begrensd werd door Bezuidenhout Eaondelstraat Schenkkade en L v N O Indië is totaal neg Ee Frinaessegracht is vernield vanaf ïe Casuariusstr tot en met de Korto Voorhout Huize Bethlehem is niet vernield de Fïinsesseschouv biirg is zwaar beschadigd Ee kerken aan de Boskant R K Bezuidenhout en Schenkkade zijn vernielc Bij laatstgenoemde kork kwam ook nog een Y2 terecht Ee Engelse Kerk en de Prot Kerk aan hot L v Colignyplein werden eveneens vernield In de Spuiritraafc werd oen uitdelingspcat van do Gaarkeuken in het Cafetaria getroffen Hier kwamen ong 40 rrouwen om het leven Bij vroegere aanvallen werd het Binnenhof en de Ortskommandantvir aan de L Voerhout getroffen Over het blussingswerk vernemen wij nog hfit volgendes Van de 7 Haagse brandweerar to s zijn er 6 door de E gevorderd Pe resterende auto hoeft geen benzine Ov het moment van de ramp was er geen v ater beschikbaar Toen de brand zo orntjtig on zich hoengrocp dat ei aan blussen niet moor te denken was werden de gevorderde wagens vrijgegeven Ook do brandweer uit andere omliggende plaatsen arriveerde op het terrein van de rarrp Evenxlc dat op andere plaatsen steeds weer is voorgekomen waren er plundoraars in actio Tegen lion word streng opgetreden Men kan n m Il iag groopen mannen zien voorzien van ii t praodivaat Ik bon rlunderaar vn i i u t Feaiiidenhout Officieus wcjdt gemold ia r 2 j plundoraars zijn neergeschoten Het dool van hot gehele bombardemunt ir onbekend Tn het zwaar gotoistorde gohiod bevindfn zich geen 1 tnc Vplaatsen oze brvinden zich nog op de oiiio plaatsen M rfn ± vliü jiM l j ns I i Xti W kih iMtSA Cmw