De Vrije Pers, zaterdag 10 maart 1945

r Zatsrdap 1T =tart 04b rlijn voor de 16e opeenvolgende maal gebombardeerd Het v as ditmaal do zwaarstr Mosquito aanval Jir ffcrdon 1000 ton bomm afgeworpen Gisteren deden 10CC z Am bw aanvallen op verk crsdoolon te Osnabrack H ïn ter en Rheinr op de HenzoL tankfabr te Kassei en op ft ankfurt am i ain duiKboten 0 middelzv arp on licnte bw teler anvaliOn op eon amuniticfabriek n of ra geerterreinen bij lortmunl Vtuiuit Italië v erd de Bronner on spoorwegcmpl to G3 az e m J SI gebombardeerd Jilcrgister nnicht dee d de RAP behalve oen aanval or Bórlijn aanvallen op dg scheep jverven vp i Flun Vc te Hairburg en op zws re mdustrit tle dc ren të KasspT Un to st Pmbar aaerde 5 grote rpocrwegcmpl cchtor hot Vestfron en een tenzinefatriek 11 h t Ruhjrgeci d VERRE OOSTEN j g g o r v p No ai terwijl 14 iagen goloden en l= ncecr laats op dp v BoctvTcrenlaan pekcmpn is Mt n tast dus hieromtrent volkomen m het du ster AlsJ enifste aanwijzHig zcu kiinnon frold n at er m de nachten vin Zaterdag en v n Zondag om ds 5 minuten een lier tkc pol v ord af gescheten T3nslotto ZIJ nog vermeld dit hrt Spcrrgebied Maandag door jacht ow werd ngevallon met een 12 tal remmen OHURgHIL L EEZCEK T V ROTORD D GET I EL Vrijdag 2 Maart bracht fhuxohiïl een bezoek aan veroverd Duits gabied Hij landde op een vliogveld in Nederland Tevens had hij een cind 5rhoud mat rren Eissnhovrer en Veldn Montgomery GruTciill is door Maastricht gekomen en heeft ie ruinss van Jillich bozccht t ij bracht ock etii pgzocjc aan een artiliariebattery tekende een caricatuur van Hitler op con 24cm grmaat sn scnoot Lie persoonlijk op if r stellingen if Ook sprak hij een afdeling Hooglanders toe v aar tegen hij het volgend verklaarde s Wij zul len nu spoedig over de Rijn zijn x3 innddeis werkelijkheid geworden d n zal anuit het Opg ten en Testen de laatste f roto stoet tegen D worden gogeyen en het zal P R O N ï N I E U W S W STj RQNT yoSt SIAGHirDAG 7 MMRP DES NAMiaDAGS CM u hSBBEN AIIERIKAAi SE IROE PEN EU OVERROHtELINOr IE RIJNBRUG PIJ HOMA GEN VEROVERD Do geall staan nu op de 0 oever van do Rijn j recies 9 jaar nadrt Hltlör tlfe TftRij o ëvf r bozct e fe iitsers weren van plan s iridd igs om 4 i ir dr Rijrbyug te doen springen Door de aTkomst Ier Air i ar n zij ze vr rbluft dat dr Am d rLijnbng veroverden zender 1 man te verlie en Het leger van 3n PfCHges he ft nu e £n Gj gvig brugge hoofd va r yi km d iepto n 3 breedte op de O Rijnoever Grote massa rra tsrjiaal en manschappen stromen over de brug net cra ggehci fd binnen Gisteren beschermden meer dan lOCO geall vliegtuigen deze op r ikkende colonnes Eo L teger tand die a n vankelijk vrijv el nihil as groeit langzamerhand I5et hun artillerie trachten zij de br ag te vernielen Aanvallen van do Luftv af fe op de brug zijn tengevolge van r e bui + tenge jone luchtafweer r Amenk tot nu toe misliikt V n 7 aarvctllende to süellen v erdcn er i neergeschoten Het geall Opperbevoi hevjaart het stilzwijg n over do opa rdtiQ die thanc r aad = ij m deze frontsecior Tias m Tonn en GoVl nz hebben troe f n vau f et Ie pn e ta i or contact met elkaar go maakt Wcctrdror zij D divisi s hebbf n om sjngeid Bonn is vrijwel onbe cr di d in do nanden der Am geval n CfficiJd is medeg l eid dat thaxjö bpt nieuv l g r net 15 jr erik aan de huidige cperati s de Ineomt tóe t et 1 o en 5 ieger s het aipg no on m de i e geall legf rgrotp mdo comirjnlo van en Brjdiy Ten Z van Bonn is o ek rdo fadf ioHks Goo sberg Aaij el vtn D gi iMivi rd Op hpt F uitjinde van hot front verovf rdc n de an anten n iier ier d i nv llf r op het L f r3gg i ot fd oij l iPl vcorrg t Gis ra f7 oen lan tercnnorj t n hébhen D commando 3 val gedaan op do havi nplaats Tranville Zij maakten onige gevangenen Maarschalk Kokosofsky is D nzxc thanf zover genaderd d t hot ligt onder ret uujr ior Huss kancnnen Ten V van TJarjzig irercvardo hiT Stelp on Etolprundc waardoor 10 J saillant in N C Pommcren m tweeën 13 gespleten Ook Rügenv alde n 0 andere plaatsen werden m ie laats to 4 u door fiokosofsky veroverd Maarsch loekof heeft Altdamm j n vocrstad van btettm en op de O oever van ie Oder relcgen bereikt Ten N O van hut Balitonm ecr o n if O kraohtige a nvallon zonder dat 2ii enige terremv inst Kunnen boeken uisterj verloren zij 7Q tanks rjnHi OORLOG f iopen nacrt we ra kio zijn zwaarste luch aanval te verduren lïp d n Oi upcr VliPg For ton v ierpen rreoi dj n 1C00 ton bommen brani op ao ro gerirgs en ir iusti wijk n var de Jap noofistad ZES OORLOG In Birma zij Br troopen doorgodronr en to in K andalay er hebben zij de helft van do stad vcrovora 50 OOO Jap zijn om mgel f Jap hebben het Er bestuur m TndoChma op zij gozot en zelf hot bewind in nanden enomen Do r worden er r l var beschuldigd met de freall oen aanval op Japan voor to bor3iden In de rhilippijner znn An trojpon eland op I mdanao en we on hot 21 deol bij ambeanga Mae Arthur maxktc woer vorderingen op Luzon Le str cp TwoYma woedt voort Am ondarzeeërs bracrt3n w Gr 1 Jap chepen tct zmkon In ie maand Eebruin werden meor iJ botcn tot zi nkon gebraort dan n Januc ri Ee L getruiken m ae waterm om Engeland een ni uw type duikboot Hun hoofdbdses ligt n Noorwegen vanwaaruit ZIJ voorpl do convcCl en naar Rusland bestoken r = goali Fcopvaardijv rliczcr zijn Ur tlg lil I J JlIEyi r gplil roepen iJi i et Vrjggohnofd Vij Horag r hib on re ds dt grote autoweg bereikt I ij nikKon o i op In af richtin T r n ankfurt u Main c J G T V R U C d T E N P O O J