De Vrije Pers, dinsdag 13 maart 1945

DB G us JT iv i MTiJ i inTAi ONS voir RTjiT fi PocL SUITOR d Y ror T Sditie v t Gcuda en omstreken 1 3 K A X R T 19 4 5 JC M H T J O P J i VY T VF Hr wn rika nsft brug ehrofd fci j R mCtfftn i liit obreid rn verstorkt j H t nuits brugischc jfd bj j V zel door Ic C vn l p er opgrruirad op Schouwfm Zw rstr lujht nvcU v n o pr holn o r lop op Sssen P nzig v n 3 kanten bndrf3ij d W i meldt ons öè ï ziln van plan om in het Weston des lands alle w cnsohe en te vorderen Zij zullen naar Dtl worden v rsle pt rc in de aldaar heersonde wonine nrod te voorzie In rt dam vorderen de T in nexipions dekens keukei grrei lepelr vorken en raessrn Het is econ tateerd dat af en toe cak ourticuli re huizen worder c enompn Ot ei entcirs J3i0et n hun bezittingen nadot allee bij hen thuis is opgetekend brengen o a in d Ap l Ichal jn in Kra napclsky De raz7ia b in de hocfdrtad duron voort Van de politiemannen io onlanf n Rearrest ord zijn cn per trein over Groningen naar I ae J ï burg Brunswijk en Halle zijn vprvoord is p dn klein gsdeolto afgfkpurd Zij zijn jchi tor ni t vrijgelaten doch als bewakers cfjn c ostold van torroriGton in h t kamp van Om mrn In rJrauidon vordion in sloü rn f ITO pf r wook Elku sloper die en ol ega lopor moobrcngt ontvangt als rromie fiSO Du tje Vmnoi r IJmuidnn i afi e r kcn g t mn fm hof slopen van do hoogov nr b f inn n Do Kornis ndantur tr Hu ar1nm b ft m pr mi i grz t 0T5 hot vangon vm UolUndTC Er worit ffi t grotf hcirt jtocht p aagd Df md burff n st r vaw R rts b richt in n opro P tOo w rkzaamh don voor d 1 rhr rac bht b t volg n ïr Bij ni i vi schijnm 7 ul loon schijnt zoor groot t i gaan tot dr volgrnd na tr p nlon 1 0 gch lo familie wordt uit d woninr goz t rp t inbe £ lagnamn van Joninj n totale inbordf 1 V ir icdoron nirt v rscliijn nd n m n zuil n 2 vrouw m wordfn gryorflord 3 P rson n di in v rb nd mrt d tr irkstnlling iii pijzclinr uovi n Ff nemen zullen btandr chtorlijk r I d n doodpc schot n I In vrlxund m7t V t fV it di t na r allr v ii sc hxjulijkh id stf ds fiv t N d rl door dr i opr k ud Rus 3 1 i rs word n bevrijd h ft d fT d g zich c vrnd tot d R g d r Sovj Unif 10 t h t vrzck Odessa r l r r p triatichav n Mn te wij fn en d Nrd rl brh ndel n op vo t van rclijkh id m t njng n ira be vrijd on i rdan n r t Kin v Soc Z k n h ft raod ii do ad dit do Zwo ds H g in b pino l b r id is Krd rl uit h vc ns n dr Oostzoo n r Zvrdcn ov r tn br ng n f n hen ald r vo ding n ond rdcvk t vcrl ntm Uitdrukkelijk wijst hpt I in iv cp dc t fr noc nirts b krnd is vun ift c c n i a dor bf vrij de i od rl n lrrs ii Cf n zcrir gunstigi ov rtocht i oon twondo grof n vrn 500 Wederl kindei en in i ngeland v aig kOTien Zij ijn in n k mp te Huil onder gf bnicht T r bfop rinf v ai s Sroora iu hrt in bnvrijd gf bipd vorboden b v f nd8 n r dr r dio te luit toron Il br vrijd orfbi d draaien d biosTprn wenr Fr oet ntijd3 o ntf r zijn 7ij rovuld met Tommi i i r bpvinien zich in het bovrijdr g bicd th ns nrfr g63 Jl cld tnn d n men i it f ndurendo in geh üe bfzrittmg in grhool Itfdorl nd n D bij nik r y ïi n hr ft Arti jst n v n n ra vorl nf n hun mrrlrirrkin n h t pvoorrn V n t f lrtukkon vcor h t publi ik K GIfTjI G LC Oh GOin nvT