De Vrije Pers, dinsdag 13 maart 1945

m D V F no 62 W T FROi IT JIu rui de verni = tiping n het bru ohof f bij Jazel dp gehele li kri ijn opvor van Nijnegen tot even voor Coblonz in r eall hr ndon ig bp erkt de Tbrijd ar hetWfrnnt zih tot freveclitnn aan de rand vanhft brufTETehoofd bij Rpioa en en tot het z iveren YaX he rebie I ten V vaii de iijn in hetMoozelgobiec v aar ds roüton van 5 D divifde TOrden oy j oruimd Uit het hoofdkwgrtini van 5en inp nhower wordt hederu or c en f f iil dat h t bi ag 2el Oofd tbar ii 18 kn lanp en 7 kro diop ie In h t brTag 5 rjhoofd vordou l plaatsen vo iro rd Tot nu toe htjbben d j 1 nog gesn crote 1 o genu an val ingozet Eïjkele kleine aahvaHen zijn door de anerik afgeclapon Het rrebied va r de A aorik th jns op reren iï een moeilijk evecht6tor roin De tfuiko kunnon monilijk tegen dn beboste heir in eii op one re ren Toch zijn de m er in rslaa rd de D uit hoo rj elegenobsftWatie oir ten tn verj geri Ton evolgehiervan liffi do bruj bij Fcraag en nu nietrao er ondor D geach utRimur Oo beschie ting van de biug door de D vra zeor inten iof llko raiiiw werden gran ten op de brur afr ovaux d Sij i jn er i i geolai gd de bru p licbt t bebr hadi£8U doch ce oj cohou del ij ke stroo a vrertuifjen en tanks over de bruf gast oot Van miliatiro xijde wordt er op gowBzen det dit braggehoofd waarsclrLj lijk niot als uitf an spurt voor het komende goall offensief zal dif nen Do plaats wjar de Toall hot niouv e offenpiof uilen ononi n on de Pijn jull n overtrekken is re dr lang vastgosteld G rr melden va n achtor hot front avvoldige intenpievR voorbereidingona Inmidiole zotten de Amerikanen hun onriirs naar Coblr iz voort ij i m de buitenwijken v n det d P nadf rd D rcholo N OGver van d Mooztil v n Trier tct Cr blenz bevindt zich op oen stuk ven 15 kv iia in Aiiuhandon Do j trijd in hot bntvu sl io f iJ f z i ton cunste van hot lo Cc n l gooindigd Jarenlang Piadden de dit punt zws i r Vf rfstorkt 1 heviirh id van d strijd blijkt wr l uit het feit dat n n Brit pc coiMpafinio trodurondo o on kcrtr güvr chtühivndr ling 93 an zijn uj r nsichaip on verloor ZrM idc fT torgon dodon Br com audc f oon raid on hst iland Fchouwm waarn zij vv sor naar oen v£ n d bevrijdo Zeouwso oilandnn terugkoerdon In do laiitstr 15 agon zijn aan het t front BO OCO D govangon gfinomei u LL CITq PLqa vanuit hot Ooflt mj Zuiden f n k ton do on do froall luchtinachton h vigo aanvall o b do vital inf l wtrio ir i ï n de afgolopon n cht werd B v rliji vo r d lo achtoree volgondo maal door r w uito s a iig vallen ncr tcVorJg nuramor lbo or aanval Dinsdag 13 j o Tc lijn v v O n lOOC ten a nval ma r gO i i lurr ndo do 18 uanv llen waren lOPO ton bomraon fj f g v ornon Oi Horen dF od de ti de z ï r 11 tn lucht a nv l Vr n d goh lo o rlog op Hort Imund het b l irigrijksto v rk ors on industrie Cfi trum cljt r hot front Veer don 3 000 t I bom n W rdr n f ro worp n Mo vr dan 130f Ara bw plu 700 jg vnrnioldon tuBscn Frankfurt Mil Ifc in en hot Rihrg bir d hot D voorw vorkoor I op 45 plaatsen Torens d don zij onn zw ro j nval o do o r rlo shavrn 5 ijöneraünde 40 kra ton N ve ri Hottin Sl chte 1 bw en 3 jg f j in en vorlor n I iiuii ItaliS deden nncr dan 1200 vl aanval V u op oliodoelon in de omgo vin van JiJoenen on de ronnerbc n en in N I jtalio In tcti i l r n gisteren moor dan 5000 vl beven Ml Zondagmidd g doed de KA V r r n 4500 tons a nval op SJoaon pp Ain dedon met 1 000 b = oen an val op do duikbootbasee U m burg Br i sn n isl on on oliefabr te I m I burgjïJe rburg n Brer ion Sl chts 4 toost gin i yi n verloren S a ft U i ffiplnr Y 0 vhcct Bp Hi v TjUchtvaart de lt i irdr d rt over oc n gebiodvan 1000 k in het uhrgebied er geen fabriek m rer overeind Hteat 85 St sdon zijn minof moor zwa r get i t rd l 3 dool ve n Düa s ildr rf ligt in puin do helft van Dortmund fu ülh uson 4 5 v ü i echix n 3 4 van H imburg on 1 5 van Bcrlljp OOST FROIIT In con spfiialc dagorder gericht 1 an Ma rsch oekof m kto l talin gisteronavond de verovering b kend v n Cü trin op do O oe ver van de Odor Do D hadd n er alüoci op gezet Cüstrin tot het uiter tc te v rdodigc n J5on gedoolto van h t g ml o en van Dorlijn vvas t r ver terking n r Cü trin gf 2ondoR Do et rijd om D nzig en Gdynia nr dcrfc ton revol gc van do snelle Ru 3a vorderingen ha r eindo Ten N en N O van Gdyni i worden Putzig en N uatadt veroverd i n ig is van 3 zijden in eoslotcn Ten ZvVan de stad veroverden de R JDirschau De R zijn I nzig tot op 10 kw ge jni dercid xi n de Oo t5iec werd drj OiJvn I TIEi ÖP d if Punt van Mindanao verve rden de iim o jT5bo aiga en het dr rbij gole n vliegveld De lm vcrdervin n ar w ns De J pOon ijii de toost nd in i r nr Lido Chinci niet meo flioi s ter Do I V Reg her ft do autoriteiten in Inde China epdraclit g reven ich te vorzottsn n e ij T Icuthm cht bomb rdf rd mil do len in In deChina Nagoya en oing poro In Nr goy groto Jbr nden Ven 330 Sup 1 verloren