De Vrije Pers, donderdag 15 maart 1945

4 ujjnTiiiaojminjviRüiyii 1 c flTiTTl liiïïïiïT tTo 8 15 M art 45 c 2 Uitgegeven doors DE GEUS JE MINTIENDRAI ONS VÜL C mi PAROOL STENTOR DE TOEKOMST TROUW DE VOEiC jF VRIJE GEDACHTE DE VRIJE KATlIEDhR DE WAARHEID an NIEU oORGAlüiJN czizrr EDITIE VOOR GOUDA en OMSTHMOJN j ri ïïinru riTn 7iïiTmTt iW MQlo el ng Rfdactio TBUgevolge van een tech nisone Tio Gli iKheid was de i op van ons ntunmer va i fi l Dinsdag D V P ïïo 82 anders dan o j e lezers tot nu toe gewend zijn De inhoud had echter een r IffiT VÜCRJS MISTE NIEUWS Gn u i nill in het LagerLais ovei de voedse vo rziening van bezet Nederland L iieriKj offensief ten O o van do Saar Do P P WEi p boïïiQcn voJi 10 ton op Dtl Gcall iL chtoffensiof op Dtl voortgezet Rairtor bl aanslag dodelijk gewond De a c ConfoToaTiie te SAW FR iNCISCO Ot 25 i il a s de dag waarop het Russ 1 Japaade r edesve Klrfi tcsneinde loopt 2i3l te r San I ranciSTSo de conferentie tot oprichting van een Intorn Org tot behoud van Vrede en Vci ligheid beginnen Verleden week Maandag zijn door de 5 grote mogendheden en China aan 44 landen uitnodigingen tot deelname verzonden De Franse Regering zal nj et als uitnodigende mogendheid optreden daar zij zich niet kan verenigen mot alle voorstellen aie de Grote Drie op deze conferentie zullen doen Zou Pran krijk als uitnodigende mogendheid optreden dan zou dit inhouden dat zi j het in alle opzichten mot de voorstellen eens is Do neutrale Staten Argentinië 2wj t3Qrland Het Vaticaan Zweden Portugal en Spa e zullen niet aan de Confertutie deelnemen Ock zuilen Italië Roe menie Bulgarije Hongaiije en Finland niet deolncmen daar deze Stat n pas tor elfder ure do zijau van Dtl hebben verlaten Ten aanzien van Denemarken is o n buitengo one situatie ge sohapon Donemarken is rxiut op de Intorn Conf afgewezen maar haar Regering wordt niot geacnt handelend te kunnen optreden Het kernprobloom van de a s Conferentie zal de wijzo van stemming zijn in de veiligheidsraad hot Jiohaam dat de woreldorganisatio zal beheersen Ia dit lichaam zullen permanent zit tlng nobbon statcns t w do Grote Di iQ Fran kri i t en China 6 klemoro staten hobbun tijdo lijk sitting in de fiac i Besluiten krijgen hun sam io vmnrooi zij worden goodgokourd mot oen meordoriieid van 7 Waaneer óón van de kleine Staten luaWorstoordor ie on men besluit in de Raad mj j uaire of e 3onom i sc iu ma itrcgolon togen c oao Mogendheid to nonen dan mooton pIIo 5 g olü Mogendheden bonevona 2 kleine voor gte mnen Is óón van ao Croto Mogondhuden do rustversbo 7 der k t n er nictr wordon onderno men daar deze niet togen zijn oigen optrc den kan stemmen Dit punt zd waarschijnlijk het kernprobleem van de komondo ConferenLic zijn Toestanden in Bevrijd Goblcd In bevr ijd Nederlands Gebiod staan to cf 3i goederen in slechts zeer boporkto mate ter beschikking van do bevolking Goederen d o uit Amerika zijn aangevoerd worden uifcaluitond voor getroffenen gebruikt Sedert ac b vrijding is hot in het bovrijde gebied nog niet mogelijk goweost schoonroparatios to 1 ton uitvoeren Wol worden er klompen gedistribueerd In do winkels kan mon motaj en drinkbekers verkrijgen door Nedorl arbeiders van Engelse molkbusjes gemaakt Do industrie i bevrijd Ncuderland staat aoQ vxi4waJL geheel stil Gebrek aan energie en voorts het grote gebrek aan grondstoffen voimnen het gro te probleem In de eerste plaats worden die industrieën op gang geholpen die energie Ie veren aan anderen en vervolgens do industrieën noodzakelijk voor de voodselvoorziening 2o zijn de mijnen het eerst aan het werk gekomen terwijl nu ook de suikerfabrieken woer werken Het verkeer in het bevrijde gebied is nog gebrekkig Tussen de grote steden wordt hot door autobussen onderhouden Deze verbindingen hebben alleen plaats met toestemming van het militair gezag Buiten de frontzöne mag men zich te voet on per fiots in het goholo gebied vrij verplaatsen Het vorkoor met Bolgiè is niet mogelijk Het verkeer met partiotiliere auto s behoeft de toestemming van de vprkeersinspectie De postverbindingen zijn rw cr hersteld Per briefkaart kan men mo h buitenland ocrrespondoren DRINGENDE WAARSCHUWING RADIO ORANJE gaf Dinsdag j 1 do volgondod3 ingende waarschuwing Hot is ons tir ore gokomen dat in bezet gebied gewerkt wc dt met naam en adroslljSton Hooft men don nog niet door schade en se an geleerd hoe levensgevaarlijk dit is Men ma niets noteren men moot alles uit net hoofa leren Er is maar óon vciligo bergplfL ts IT C EHEUGEN waar bij eerste onderzoek mots to vinden is CTORCHILL OVER NED ERLAJ D Gistcrmiddair neeft Ch urchill in het Lagoihuis oen verklaring afgelegd over de voed