De Vrije Pers, donderdag 15 maart 1945

J DE AAÜHEID en 1 il art i jAj lüc art V vv jjondcrdd üit etevei door Ji uüUu Jji iJkli ïlKl JJRAl ONö VOLK HLT ix TOi JL TOUCOiuoT QUOU JJE VONK JE VRIJi Gli VOOil UOUiJA Ail Oi ïltM l JS DaOHTL de VRIJL KüTIÏiDiK VlvIJ l EDMiLAM i Ii Uwt50RaAKiiU BIUMLAUD Generaal Christiansen is verhuisd van Enunen naar Gieten Het Rijkscommissarlaat ia geëvacueerd naar Ahaus vlak over de grens bij EnschedéT Te üassenlieim erd een hulpactie voor Den Haaè op tou gezet Binnen rie uur bracht dece gemeente van 6 000 in ners 12 000 fefcSinecrde snt dtjn brood bijuon die in Den Haag konden orden uitgedeeld In Zaandam verzamelde mtn in 4 uur 10 000 Kg levensmiddelon aardoor o a itdere gedupeerde een halve kouk kon ontvanger lis reprcsBaillc voor de aanslag op Rautcr wsruen in Apeldoorn 120 Nedoilandse mannen doodgeschoten Voorts violen er slachtoffers in Amersfoort Amsterdam en Utrecht De Duitsers zijn van plan om alle woonsohopen te vorderen Zij zullen naar Duitsland orden versleept om in de aldaar heersende Woningnood te voorzien In Amsterdam is geconstateerd dat af en toe ook particuliere huizen vi orden genomen De eigenaars moeten hun bezittingen nadat alles bij hen thuis is opgetekend brengen o a in de Apollohal en in Krasnapolsky Wy Waarschuwen do cigcnc ars van carriers voor vordering vaji Duitse zijde Men verwacht nl deze of de volgende woek vordering De bevolking vji Rotterdam Zuid sloopt momenteel de apjilcgBtoigors van de overzetvoren Dit i3 zeer afkeurenswaardig daar deze steigers bij oen eventueel uitvallen van de bruggen beslist onmisbaar zullen zyn Vin Ccoivorkon is tegenwoordig leider van de Londwacht in Overijssel nfcgens onenigheid met Mussert zou hy uit de partij zyn gezet In Umuiden vcr3 if Tirr slopers 120 gld per eek El oper die een collo sloper meebrengt ontvangt als premie 50 gld De toeloop schijnt zeer groot te zijn A anncer Umuiden is afgebroken zal tot het slopen van de hoogovens overgc£ d an orden De Ortskomme ndant te Haarlem heeft een premie gezet op hct vangcn van H2llanders BMIICHTEM UIT BI VRIJU Qj Aan de s t nf van het militair gezag is een sectie 15 toegevoegd ter behartiging van de ovorzocibe aangelegenheden in de meest uitgebroido zin dos woords Ter besparing vc a stroom is het in bevrijd gubied verboden s avonds naar do radio te luisteren In bevrijd gebied drr aion do bioscopen wcer Meestentijds echter zijn zij gevuld mot Tommies Er bevuulcn zioh in het iievrijde gebied thrn i r iec rdf t ldi lei d n nien ooit godtirendo do gohelo bezetting in geheel lloderlrjid a=a Duitsers bij elkaar gezien hütoxt Artistcn van naam verlenen hun medewerking aan hot opvoeren van toneelstukken voor hot publiek Enige Ncdorlaadso vissersvaartuigen zijn begojmon met do haringvangst voor do Belgische kust Het ligt in de bedoeling de haring in Belgiö te lat n roken en vervolgons tor beschikking te stellen van de bevolking van Zuid Liaiburg Bij oen collecte van de BisschoppelijkeHulpactie te ert ord in do korken ongeveer 15 000 gld opgehaald In een in beslag genomen N S B archief bevinden zich de volgende gegevens betreffende oen candidaat voor een burgouzees tcrspost Kameraad H volgens do persoonlijke gegevens dio nu uiteraard by de politie bekend zijn bezocht gedurende enige tijd de Mulo doch behaalde geen einddiploma In 1942 legde hij met goed gevolg het examen van de burgemcesteroursus af Ap n het dossiör is nog toegevoegd het oordeel van kameraad Ph burgemeostor van B z Hij is een rustig man die zoor nauwkeurig en geduldig de zaken bestudeert Hij lijkt my geschikt voor oen gemeente van drie t vierduizend inWoncrs BUITENLAND Do Fan Amerikaanse conferentie te Moxi cocity is gesloten Voor de uerste maal nam aan een dergelijke conferentie een afzonderlijke arbeidorsdelegatie deel Benesj is uit Londen via Moskou naar Kqsico getrokken aar do Tsjecho Slo ackse regering tot de bevrijding van Praag zal zetelen op In Finland zullen binnenkort vrije gchei r me verkiezingen ordon gehouden Do afgetrodon Roemoonso premier Radescu heeft toevlucht gezocht in het Britse gezantschap te iJookarost De door de Russen bevrijde geallieerde krijgsgevangenon die niet dadelijk gerepatrieerd kunnen Worden ontvangen dezelfde rantsoenen als het Rode Legers 2 pond brood on 2 maal vlees per dag bcncvens een glaasje wodka I 4OO Britse en 1 200 Amerikaanse krijgsgevangenen zijn uit Odessa vertrokken teaamen met 1 000 ƒ sen aaronder vrouWon en kindoren die Duitsland go erkt hadden In bezet Duitsland treft meu allerlei halingen uit redevoeringen van Hitler de muren aan Egn hiervan luiddes Ge x mij ijf jaren en gij zult Duitsland me h t keimcn Icmcx d had daaronder goochre et Richtigl