De Vrije Pers, zaterdag 17 maart 1945

p my c V TOE TA NDM IN BFVRUI QEdie D L de Jong vertelde via Radio O anje over zyn bevindingen in hevryd gebied Zijn voornaamste indruk was da ± hy zioh Tiievond in een land waarin de materiele en geestely ke wederopliou w was egonnpn Er werd weer aangepakt er werd veer gehouwd Ook op geestelyk geliiedj de Kathol Universiteit te rjmegen is heropend de Tolksunxversiteiten hei Tien een enorme toeloop Er is een grote helangstelling ook al laat men prin cipiele kwesties ont eslistjtot het gehele land zal zyn hevryd De Jong hield lezingen in Eindhoven Tilburg en Breda waar by hem vele vragen werden gesteld zoals wat denki men in Engeland en de Ver Staten over Rusl Is er in Rusland veel veranderd TTat denkt men over de positie vaJi Nederland En over Ned Indiö Zyn hoofdindruk was positief ook al had hy veel en terecht critiek ver nomen Er heerst een goede verstandhouding met onze bondgenoten en een diep medelevenm et de landgenoten in bezet gehl ed PRONTNIEÜTTS HOOPBPUHTEN i Goede vorderingen in het bruggenhoofd by Remagen en in het Saargehied Duitse strijdmacht in Oost Piniisen in treeën gesplitst Nieuro e Russische aanvallen by Stettin en in Silezi ê Landing in de Salomonsarchipel TVES JFRONf t StTBe Geall legers zyn opj leuBr tot de aanval overgegaan om de laatste Du ten W v d Ryn te verdrijven Het 3e Amerik leger stak op verschillende plaatsen ten ZJW van Kohleüz de Moezel over en rukt op in verscheidene richtingen In de nahyheid van Boppard werd de Rijn bereikt In N rich tisg zyn de Am Ko blenz genaderd De laat ste berichten melden dat de sianval op de vesting Ko blenz reed begonnen is Vele plaatsen werden Veroverd o a Lütz In 24 uur vorderden ze 25 km Nadere berichten zijn nog niet birmengekomenjdaar er een veiligheidswaas over de operaties van het 3e Am leger ligt Ten O van Saar urg maken de Am eveneens goede vorderingen Meer naar het Z is het 7e Am leger in actie gekomen Over een front vfin 8o km breed ruttksn de Am op naar het Noorden Higenau werd van Du geauiveid In Bitsch wordt veiwoed gevochten en de buitenwyken van Saarbnlcken zyn reeds bereikt De tact luchtmacht onder steunde de operaties met succes Het brug genhoofd bij Remagen wordt steeds meer versterkt en aan verschillende kanten zyn de Am een aanval begonnen De grote autoweg naar Frankfort werd op minstens 2 plaatsen afgesnedeïi In N richting zyn de Am K dnigs ü inter bimxengedrongen De Du he ben de laatste dagen geen aanvallen vanuit de lucht ondernomen op de Ludendorfbrug Van d 353 vltg die in eenweek boven de brug verschenen zijn er 111 neergeschotpn Laatste berichten melden de verovering van Bits LUCHTPRONT In de vorige nacht wei den doeen in Hagen Mannheim Erfurt en andere laatsen aangevallen Mosquito s trachten jpnieiw hun nachtelijke hezo ck aan Be r lijn qrder weid een grote aanval udtge oei op £ v riicf U van h t T v a i r in oen 30 km ten Z van Berlijn Meer dan 700 b wowierpen hier 6000 brisant en 300 000 brajad bomaen uit Ter ondersteuning van het Rode Leger werden spoorlijnen by OriniSn b irg tpn N van Berlijn door een grote formatie b w aangevallen Een sterke lucht vloot uit ItaliW maakt © een vluch t van 2500 km naar doe en ten N van Dresden en olieinatallaties liij WBNE dit was de vyfde maal in vyf dagen dat de olieinstalla ties hi r werden ge bom bardeerd Verder on derateunden vltg uit Italië de Ru legersin Hongarije en Tsecho Slcwakije door bom bar dementen op spooiwegen en doelen achter t front Berlijn werd vannacht voor de 25ste opeenvolgende nacht door Mosquito s aangevallen Be Geall piloten ondervinden weinig last van de Luftwaffe hetgeen wel blijkt uit de verliescyfers van de Isiatste dagen welke niet meer dan 0 2 van de opgestegen machines bedragen In Engeland werden gedurende de maemd Fehruari door v andelijke luchtactiviteit 484 personen gedood en 1152 gewond OO STFRONT In O Pruisen werden de Du troepen in 2 delen gesplitst Tussen BraunsTserg en Königs bergen werd het Prisobes Haf bereikt Meer dam 25 plaatsen werden veroverd De Dverloren in één dag 4500 doden en meer dan 1000 gevangenen De operaties worden belem merd door e door de Du veroorzaakte overstromingen De Du hij Danzig worden steeds meer samengedrongen In Kal berg woeden hevi ge straatgevechten De haven ligt onderyuuxEen transportschip dai nog trachtte te ont komen werd in de grond geschoten Do Ru luchtmacht heeft in de Oostzee bovendien 5 toevoerschepen mot een gezamelijke tonnenmaat van 30 000 ton tot zinken gehracht Bij Stettin is do stryd weer in volle hevigheid ontbrand Greifenhagenwerd veroverd In SileziB ten N van Rati bor zijn de R over een front van I50 km weer een nietwoffensief begonnen Ze stuitten op sterke Du tegen stand De Du aanvallen in Hongarye nemen in hevigheid af Alle acsnvall en werden mot enorme verliezen voor den vijand afgeslagen VERRE rOSTEN s Ai stralische troepen he b bon een landking uitgevoerd op Bougainville in Salomon Archipel Op feroJima is de strijd ten eind Elke Japanse tegenstand is geTJroken Ir de strijd van 25 dagen verloren de Am 420Q man aan doden en 15 000vin ge wonden De J panse verliezen zyn ver over de 2O 0C0 doden Op Èiindanao en Luzon he b ben de Am gestadige vorderingen gemaft In Birma he b ben Brits Ind troepen MajTnyo croverd Door hun snelle opmai s he b ben de Ge cai een groot dee van de rystop breng3t kunren redden hetgeen voor de bevolking v groot belang is In Mandalay is het fort Duf f erin in het tjentrum van de stad bijna geheel omsingeld Dit fort is vierkant net heeft wallen van a vrde wolVe on de grond ongevejr 30 m diJc zyn Gisteravond werd het hclangry ke industriecentrum Ko bo op Hondhevig ge boml ardeerd 25nO ton bommen wf den ui t geworpen otockholm Du zaakgelastigde ht f1 itact Tj zcTc ht mfct ie Sritso A ljassadt te Ptrr i m ovfr vrtdGnndcrhandclmgcn T i r i Ik c PU t cob r ten ti f SSP ijfft