De Vrije Pers, dinsdag 20 maart 1945

J i j j f Hl i n fTrrtiYrrr n i rfr zr nA J d i I tm PTTÏÏI Ho 85 Dinsdag 20 Jfeart 1945 nïïïïriïnïïïïïTïïiïïii Uitgegeven door DL JHÜS Ji MINTIBNDMI ONS VOffi HET TAROOL 3TI7JT0R DE TOEKOMST TROW DE VOM DE VRIJÏI GLJACifi E DS TOIJB KATHEDER VRIJ NEDE iUND DE WAARHEID en N I EUWSORGANEN R EDITIE VOuK r UDA SII 01 tSTilEKEW HET VOOHSAAJISTE NIEOWS Ineenstorting van de D verdediging ten Weston van de Rijn Cotlenz en Bingen veroverd Zondag zv aarato dagaanval op Berlijn 3000 ton bommon afgeworpen waaronder 650 000 brandlDonimen Kolberg aan de Oostzee door de Russen veroverd D verliezen 14 OOO man Zware luchtaanvallen op het Jap moederland o a op Nagoya Kobe on Osaka NEDBRUNDSE BERICE Etl BEVRIJD GEBIED t Het ligt in het voornemen van de Zwitserse autoriteiten 12 000 Ned kinderen van 8 tot 14 jaar en 2 000 van 14 tot 16 jaar voor de duur van 3 maanden in Zvataerland op te nemen Zwitserse Universiteiten hethen een aotie op touw gezet voor het verlenen van materieel © tt gees töll ke hulp aan de Nederl Universiteiten Rrof s en studenten zullen worden uitgenodigd om voor het herstel van hun gezondheid enige tijd in Zwitserland door te brengen De bekende Radio Oranje redaoteur L de Jong de spreker van het Yrijdagavond weekoverzicht heeft eei bezoek gebracht aan bevrijd gebied Zijn voornaamste indruk was dat hij zich bevond in een land waarin de materieels en geestelijke wederopbouw was begonnen Er werd weer aangepakt er werd weer gebouwd ook op geestelijk bied De Kath üniv te Nijmegen is heropend de volksuniv hebben een enorme tofciloop Er is oen grote politieke belan gstel ling al laat een grote prinoipiëelo kwesties onbeslist tot het gehele land zal zijn bevrijd Spr hield talrijke lezingen en uit de vragen die hem naar aanleiding hiervan werder gesteld bleek dat er op alle gebieden grotö belangstelling bestond Zijn hoofdindruk was positief ook al had hij veel on terecht oritiek vernomen Er heerst eon goede verstandhouding met onze bondgenoten en oeü diep mede leven met de laindgenoten in bezet gebiod BEZET GEBIED Rautor is aan dc bekomen verwondingen bezweken In geheel Nederland zijn als represaille Nederlanders gefusilleerd In Amsterdam 40 a 50 mannen in het Wctoringplantsoenj in Haarlem 22 man Het Zweedse S S Hallaren is te Dolfzijl aangekomen mot 2100 ton meel I5O ton koren 654 ton erwten 493 ton margarine 100 ton melkpoodor voorts groente smoorkaas aardappelvlokken insuline on cheomotharapoutische middelen Een sohip v n hot Zwitsorsü Ro lo Kruii rtc ton rijst 2700 ton broodmool 175 ton havormout en 6 ton vischconserven In Groningen worden landarbeiders die bij de O T werlon vrijgelaten en vervangen door jonge mannen xdt het Westen des lands die gedreven door de honger zich hebbon gomcld De N S B ors komen in Groningen terug van de LüncburgerHeide Zij zijn totaal ontgocheld en soramiëon zijn zo woedend dat zij hun pakjes uittrekken Overigens zitten deze dames en heren vol onder de Iviizon Zondagmorgen is in BIijdorp een V2 neergestort Er vallen 17 doden en vorschilaonde zwaar gewonden te betreuren Veel glasscha e In de prov Groningen worden de D voxdodigingsmaatregelon uitgebreid LOKM £ De Ned uelegatie te San ïtancisoo zal staan onder leiding van lön van KIeff ens Dr van Mook maakt deel uit vön de delegatie welke door don Hr Pelt ohof van do Rogerings voorlichtingsdienst zal worden begeleid Momenteel bevindt Min van Kleffens zich ir Parijs waar hij besprekingen voert met Gen de Gaulle en de Pr llin van Buitl Zaken George Bidault Rij zal ook een bezoek brengen aan Brussel Het ANP bericht dat het geallieerd Opperbevel in samenwerking met de Ned Regering en het Ned Ml Gezag een plan heeft uitgewerkt voor de voedselvoorziening van bezet Nederland zodra dit zal zijn bevrijd De veröJitwoording voor de uitvoering van dit plan zal liggen l y de legers die bezet Nederland zxillen bevrijden Er zijn grote voorraden voedsel brandstof kleding enz in bevrijd gebiod opgeslagen Er is een speciale tranfSportorganisatio in het leven geroopen die elk ogenblik in werking kan treden In samenv erlcing mot de Britse deskundigen is van Ned zijde een com m ssie in hot leven geroepen die specir al be last zal Kijn met het probleem van de ondervoeding BUI T E N L A N D S NIEU W Op last Van hot geall opperbevel is oen waarschuwing gericht tot alle buitonl arbeiders bewoners en spoorwoglieden in Rranl fu am Main en MannhGim Ludvfigshafon Do Ijiv ton firbeidcrs wordt aangeraden niet d t deze st o ken te evacaoron Dozc contra van wapenindustrie zullen aan buitoncowoon zware aanvallen komon bloot te staan Doze waarschuwing geldt uitsluitend voor de arboidero m bovongonoeude plaatsen mot hun voorsteden Do D manlijke burgerbovolkin word arjarx radon zich niet to n l l n v i w A ill sturin y é