De Vrije Pers, donderdag 22 maart 1945

s tiv tfai WiM jOE aJ 3WLFiL Tia 0 SvAÏ von rupi i JetJfjp drr uiidpi x 1 ji gcroaalrt get fceld iiutea do g j onüei L 1 i tii trachi eon beold te gevor jar jn l vj o i cle tP em 11 hiiti lana i Vben b t staid geljracht ijij la opj odragoi aan de l ederlüiidce il egalitoit llj c o be Ji j Jdinp zal 3iÖ ei 3fcoi J in d iToderlerdaa tioEiMDpsn vertoon ro deii Oilcjigs is de film vjvjr het ee gedraaia voor opn geaeisohap osrooigden te New ïork Buiben de yr i 3e geeft bfiie7vd€ nt £tO ooi logsf age i in Nedcj lano in Mei I94O di infiltratie van do JapannoTS in Indonesia de óorTog iegoip Japan de sLri id van de Ibdevlandse lïari iQY de Koopvaardij en het Ucderltrnds indi BChe leger de vernietiging van petrcole umTyron nen en plar tagca in Indonesië het werk vsji de KD in oorlogstijd hipt bezoek van iTD nses Jiildpna aan Curacao de bijdrage xit de econo miscfae oorlogvoering öocr Surinam5 l3auTd et en CuracaoCpecï d UEi het l6 r der llederlandse koloniu q Ngvt Yorkj ashington en elders de bevrijding van Holland ia op HievTs Pulnea en de voaiiging van het lledezlaacjee beetuursappaa sa ü aldaor de ocfenli g van h t Nederlandse leger in Engeland de tochten ran NedeX landse oui OgavlieguJ s boven Europa en ton slotte becHpn van de bevrijding van net Zuidelijke deel van oiiE land Het Parool HUICHELAARS Een Rossj soh jouvnalist i e een besóek heeft gebracht aan betet Cost PTuisen schrijft de bevolking hier is het grootste zooi je hrAchclaarsdat ik ooit heb meegemaakt Men haat ons en is ïils de dood zo bang voor onsj maar de monsen s ijn lymerig onderdanig en de vette gi± nlc fhen zijn niet van hun gozichieTo Oseral hoor je Hitler kapat ♦ Hit Ier sch ccht n Russki gut Een Bu germeestor vroeg met Wat gaan de Russen net onae b jrêerbevolki g doen Ik antwoordde wel natuurlijk p cies eender wat jul ia met onne mensen hebt feadaan De man verbleekte en stamelde Uee nee dat kunt U tüüh niet doen Poen svreeg hij vant hy begi eep dat hij zich leeu ijk had versproken De Wacht Rotterdéim EEN HIEUW SUEZ KAHML ï iieoland is van plan een nieu Svaz kanaal te leggen dat vsm Akl a Palea cina via dt x n Ze © naar de Roodo Zee zial iopon oen afstand van bijna 525 kn Hqt S ooekanaal i ongeveer I65 km lang Het nieuwe kanaa dat aa imerkolijk vl agger ge aven 7 al kunnen worden wl Engeland een onafhankelijke v rbjiiding met het Rijk in Azië vtïrschaffen Fen a nat de V osten op 80 raillioen pond Do Vliegende Hollander D KPORTi TIg AllG manl5jfce Dultsera tussen 1 en po jaea woneride In de Oost Pruisische plaats 0 s moc beu zich voor te wurkstolling in Rusland melden Bi rmon 24 v ar moeten zij gereed staan en rton voor 10 tot 1 dagen meenerien Het recht begint 7 ijn loop te nemen o Do Wacht KLff ST DlK WDFR NIEl DE DOOD IN ZWI T T ZiriJGT ZWIJGT OVER xLLEüAAL WERK e F j o ji £ Bij heö fsiO b l o m c J ondon D lialve ts A Ü o jX t dn hd n spek 55 rol = i lo rïe en enL Jon en andor hoef i een goode t l em ming golcre en Armen on zieken vooj hier wel bij s nocht zijn geld en dirit nodiA go p en uniddelen behouden llermel is la 1 te T orschoing van dezen pei loon Aèt ver va lpn Het is aleohts bedoelc gewgit als Wrtaj sch wing ooi de gehele sliffeefc Men wordt vo f zocht alle feiten van ivrajt o handel v aaiv i men op de hoogte i ze moge li i nu roe ds aan tö geven ten jind aan dezfi practljken paal en perk te teL len Jrb iu juist S is gekozen wil nie zeggen dat van anderen niets of minder IM N TKIEÏÏW S T STER0NT bank zi 1 hun krachtige aanvallen en hun s ciiitterende strategie zijn de Am leg rs er in geslaagd in zeer korto tijd de D LJCHTOORIjOO Berlijn werd in de afgelopen nacht ocr do 30e opeenrolgendo maal aaj ge Jap nci pen in JapoBinnenzee 6 vraohtschepon tot Inken gobr I5 Jap oorlogsschepen w o een t gdchip besch Mandalay voroverdn Sa J