De Vrije Pers, zaterdag 24 maart 1945

2 r na ir iq45 1 i n f VOOR üouua ef omstreken Ui Lgegever d or ÜE GEUS JE MAIITTTEEDRaI OITS VOLK HFT PAROOL STENTOR DE TOEKOMST TROOT DE VORK DE VRLIE JELACHT DE VRIJE KilTHEDER VRU UELERLAM DE vT aaPKE1D en KIEUWS ORGAN EN H EEDERLANDSE BERICHTEIT bezoek gebracht aan bevrijd Nederland en spontaan enthousiasme ontvangen Haar toe geheim gehouden naar wij vernemen nu Haart te Ede voor het eerst na 5 jaten Het bezoek droeg een eenvoudig karak vaderlanders en met de nagelaten be H M de Koningin heef t een lO daags Zij is overal me l ongel snde geestdrift tocht IS om veilighej Gsredenen tot nu nadere bijzonderheden H H neeft op 13 wederom voet op vaderlandse bodem gezet ter H 1 onderhield trekkingen van strijders oor het verzet er werden geen parade s 8fgenomen be de Kon auto droeg gj ng door geheel geen Z eeuws Vlaan de ren delburg een kleine Te Terneuzen legde haar eigen coisa e talve te Nujnen waar H K de Goldstream Guards inspecteerde Kon Stanaaa d maaeen rood wit blauwe vlag De tocht ver Ya cheren waar H M in het ïaleis s n justitie te Midtoespraak hield Daarna werden N Brabant en Limburg bezoch H M op de plaats waar 4 Nederlanders waren gefusilleerd van rode witte en blauwe bloemen met een margriet neer In Breda had HcM een onderho ad met Mgr Hopmans en bezocht Zij een godsdienstoefening op Zondagmorgen n de Gro 3 Keik In Eindhoven was het enthousiasme bij Haar bezoek zo groot dat de politie de menigte niet meer kon houden en deze de Kon auto geheel r mstuwie Overal werd gevlagd hoewel de komst van de Konin gin soms pas een uur tevnren bekend werd H ILonderhield zich allerwegen lang durig met de strijdtiti van het verzet en met oorlogsslachtoffers o a met de fa milie van de gefusjlieerde arbeiders van Philips Intussen is H M in Londen te ruggekeerd Een verder erslag zal volgen Dr van look heeft verklaard dat de bevolking van Ned Indie sterk anti Japans is Van de 150 000 bevrijden waren er slechts 12 die hun landgenoten aan de Japanners hadden verraden Prinses Juliana vertoeft niet officieel als gast op het Witte Huis te T ashington Nederland België en Frankrijk hebben een economische overeenkomst gesleten Het Franse communiqué deelt mede dat de reg bezield zijn door eenzelfde idee vastberaden de vrede en veiligheid van Europa te f erdedigen Het Du vraagstuk werd behandeld men zal Dtl permanent de middelen tot een nieuwe agressie onthoiden Op econ gebied zal men voortdurend overleg plegen een econ raad met een permanent secretariaat zal worden gesticht Min van Klef fens sprak o a met te Brussel met Min Spaak o a over onze houding te San Francisco Het ümerik blad Life opl 3i millióen publiceerde een groot artikel over T alcheren geïllustreerd met 17 loto s Minstens 30 mill Amerik zullen de omslag zien waarop oen meisje in Walcheren dracht staat Maria Huismans In V P No 68 meldden wij dat de Fa Bols en Matex brandstof voor het V wapen fabriceren Dit berichtblijkt onjuist te zijn We bieden genoemde vennootschappen onze verontschuldigingen aan BOMBARDEMENT OP DEN HAAG De Ned Reg=Voorl Dienst heeft gisteravond door Radio Oranje een verklaringvan de Britse regering doorgegeven Op 3 Maart werd door vliegt van de 2de t et luchtmacht van de RAF een aanval op den Haag uitgevoerd ter bestrijdingvan het Robotwape De boenen zijn ver van de beoogde doelen gevallen waardoorvele slachtoffers zijn te betreuren en zware schade Js aangericht Naar de oorzaken hieraan wora coi cixüügaand onderzoek ingesteld Er is reeds gebleken dat het ongelu gro cnd el s te wijten is aan Toutieve uitvoering van ordersStrenge dlscpl iia naatiogolc n ztllen tegen de uitvoerders van deze ordersgetroffen wor er H Iri crc ol C en speciaal de RAF gevoelx oprechts sympatie met de bij d t bcm ur emenc betrokkenen Maar het Nederlandse volk zal begrijpen met welke sxco j net ocnbardoren van dergelijk moeilijke doelen gepaardgaat De RüF zal 61 laa u erste beat doen herha mg to voorkomen dochziet zich ged v ngon net l lestiijding van het verschrikkelijke Roootwapen voor utG gaan Hömer dit Uzc 1 ai M C