De Vrije Pers, zaterdag 24 maart 1945

R o N T N I E U v S HOOFUFWi EF Het 3de Amerikaannc leger vestigt een bruggenhoofd over de Run De ecteLike Rijnoever van Bazel tot lie der land bijna geheel in Geall handen Ilontgomery treft voorbereidingen voor een groot offensief Bijne alle vliegvelden m ha RuhrgcbLed door de voortdurende bornbardementen onbruikbaar Nieuw Russisch offensief aan de Boven Oder Tussen Lenzig en Gdvni werd de kust beieikb ïokio en andere grote steden m Japan worden geëvacueerd Een verlaimcnde slag to e ge bracht aa n de Jap vloot ÏÏESTPPOK Yc Rundstedt is van zjn post als opperbevelhebber m het Vesten 3Ft h eife i vervangen door Kesselr mg dze uit Italic is teruggeroepen Troeper van het 3de leger onder Gen Patton zijn over de Rijn getrokken en hebben een bruggenhoofd gevormd he actie geschiedde geheel zonfler voorbereiding eoor de artillerie of vliegtuigen De Du werr en volkoinen verrast en bij het 0A t= stGk n van de Rijn werd geen enkel schot gelost en leden de i geen oikei vêrL e3 ïen ï van de Rijn is bijna alle Du tegenstand gcbroKen De Du bben og 1 chts tegenover Karloruhe een klein bruggenhoofd Met de oprui Virg hiervan wordt goede voortgang gemaakt Speyer Pirmasens en Landau werden roverd Verder is de gehele W Rijnoever van Bazel toö ITe der land in Geall I nden Ludwigshafen en Mainz zijn geheel van Du gezuiverd In Ludwigshafen rden 3000 go vangenen gemaakt De bekende I G Farbon fabr te Ludwigshafen ex in Am hindentln de laatste week maakten de ijnaoCOOO krijgsgevangenen Gen Bradley verklaarde dat m het thans veroverde gebied ten y d Rijn ö o rïï de Du bevo kL g woonde De opnervlakte beslaat 20 000 kin2 47 steden van mee dan 10 OJO inwoners en 3 steden van meer dan 100 000 inwoners werden ver overd Het bruggenhoofd bij Remagen wordt gestadig uitgebreid Het beslaat reeds 800 km2 laar het Z werd Niewied veroverd In het F bevinden de ijn zich or slechts 2 km van de grote steden in het Ruhrgebied D © Sxeg werd over pen eed front overschreden 27 km van de grote autoweg van Pranfort naar iCeulen s thans m handen Tussen Keulen en ArnJiem treft Maars Montgomery achter een dik nevelgordijn van 100 km lengte zijn voorbereidingen voor eenProtfc aanval De landelijke oever wordt voortdurend door de luchtmacht gebombardeerd BDgmegcn vonden patnouilleacties van Britse en Du troepen plaats LUGHTFROïïTi et gehele transportwezen achter het Rijnfront i3 door bombardemen tiF n dF Geall luchtmacht totaal ontwricht Van de 16 grote viaducten enbruggen die zich in dit gebied bevinSen zijn er nog slechts twee intact 1250 m bw begeleid door 350 jagers bombardeerden vele doelen in estDuitslando a süoorwegemplfic bij Osnabrück IIünster Rheine Siegen Bruggen bij Bielefeld en Bremen werden met 10 ton s bommen bestookt Lancasters vielen troepencon ce itraties achter de Rijn aan Bijna alle vliegvelden in het Ruhrgebaed zijn onbruikbaar door de vele bombardementen De straten van de steden hier zijn metuitgebrande voertuigen verstopt Eerlijn kreeg haar traditionele bezoek van osquito s Ter ondersteuning van de Ru legers werden vanuit Italië doelenm Hongarie aangevallen t + OOSTPRO TT Ten en Z van Oppeln aan de Boven Oder hebben de RUoOen giooz T iTwlTfïënsief ingezet Een spec dagorder van Stcilin meldde dat reeds 400 Plaatsen werden veroverd w o Neustadt 3teinau Krappitz Ober Glogau en Oosel n eit gebied is een belangrijke Du troepenmacht omsingeld en vernietigd 0 000 Du werden gedood en 15 000 gevangen genomen Tu3sen Danzig en Gdynia erd de verbinding verbroken Zoppot iverd veroverd In 0 Pruisen wordt reeds Povüchten aan de stadrand van Heiligenbeil Ten ïï van Zwolen in isecho olo wekiie werden nieuwe vorderingen gemaakt Jn de Oostzee werden 4 vrachtschepen en X toriDedoboot door Ru vliegtuigen tot zinken gebracht een lichte kruiser werd ernstig beschadigd In e én dag werden weer 156 Du tanks en 149 yltg vern a RRE OOSTEIT Iet eiland fanay m de Filippijnen is geheel m ijn handen len j d van Mand l y werden vorderir gemaakt Vanait de Jeoeten bombardeerden V forten het eiland Shumushu in de Kuerillen Door de hevige bombardementen ge voelen de Japanners de oorlog ook van naderbij Er rijden speciale trei u en orc Tokio en rndere grote steden te evacueren Van een bevolking van b mul te Tokio z n er nog slechts 2 mi 11 overgebleven Supers bombardeerden vanuit Brits Indiè jiangoon L J T3T 3JRIGHT Het nieuwe ra bruggenhoofd over de Rijn is gevormd en Zuiden Jl h § B t I E2Ë ®i B U I T E K L A ïï D De Bovjet regering heeft Turkije medegédeeJ d dat z j het vri sndschennvr rdrag van 1945 met wenst te verlengen De omstandigheden zijn dusdanig veranderd dat een nieuw verdrag noodzakeijk is geworden De verkiezingen m Finland geven een sterke verschuiving naar links te zien De linkse partijen bezetten 50 zetels de rechtse en het centrum 82 7ÏË ra T Ö TrilT JW0DÊ 0F JTDERE Bi TTERLIEF v v 7 o 9 v