De Vrije Pers, zondag 25 maart 1945

ÏIO m fiïlnn EXTlly NLTnirlH Zonda j 25 Maart 45 Uitrc cven door i i Gi ITS JE I L IKTIEllDRAI OJS OLK HlïlT PAKUJL STENTOR 5 LL TOEKOMST TROUW DE VONK LI RTJE UEJJACIITi DE VRIJE JV TFEDER RIJ FED RL vFE DE V xAilHEID N ORG li ITIS VOOR GOUDA EN OIISTREICEN rrrrrnir I h specia l daartoe strikte verbiste De nodige te gehele oorlog gepaard Een vloot van mes COT ü IUNir UE Vc n het geallccpper bevel Zaterda iddag even nn vmv af het geall opperbevel het volgende speciale communiqué uitr Geallieerde strijdkrachten trekicen over een breed front ten Noorden van het Ruhrgebied ie Rijn over Er znjn ten Oosten van de Rijn afdelin jen van het e leger luchtlandingstroepen m actie Ie iperaties worden gesteund door geall vaartuigen en luchtformaties De aanval weri door zeer krachtige luchtaanvallen voorafgegaan Z K H PÏÏÏis BERNHARD RICHT ZICH ToF DE NEDERLA IDSE BINNENL STRIJDKRA HTE T Zaterdagmiddag kwart voor twee richtte prins Bernard zich voor Herrijzend Nederland als volgfc tot de binnenlandse strijdkrachten ï MT rE I m de binnei ilanise strijdkrach tPEN Uit ie berichten zult U vernomen hebben dat er een grote militaire operatie aan de gang ia die voor ons land verstrekkende gevolgen kan hebbanr Gen Eisenhower als opperbevelhebber i= n Ik als Uvr bevelhebber vertrouwf n dat gij wanneer het van U gevradf zal vorden rxa het lange vrachten order de moeilijJcste omstandigheden f w bf st zult loen Ecofdzaak blijft iat onder gem voorwaarde actie op eig i initiatief wordt genomen De meest strenge dxbcipline is velen en instructies zult gij allen op de bekende vdize f=n op de tot nog toe gebruikelijke nanier ontvangen Weest op Uw hoede voor provocatie Mannen van de binn strijdkr Koningin en Vaderland rekenen op U Cl IURCHILL BIJ HCNTGOIIBRY Op het ogenblik van het oversteken van df Riijn door strijdkrachten van de 21 geallieerde legergjoep bevona Churchill zich m het hoofdkv artier van Montgomery Naar ainleiding van de huidige operaties zeide hij dat het langen tijd in f e geschiedenis zal v ordan herhaald ho En lse Canadese n AmerikaaJise strj ders zich van hiin taak hebben gekweT =n a Vfenneer eenmaal d = Rijnlinie doorbroken IS IS de beslissende overwinr ing nabij COMMUNTQU j UIT M0NT G0 IERY 5 H OOFDK Y In het eerste ccmmuniq ué uit Mcntgomt ry shoofdkwartier na het oversteken van do Rijn wc dt medegedeeld dat Geall strijdkrachten bij Weze3 Rees en Xanten deRijn zijn overgestoken Bij Xanten is ein bruggehoofd van van 2 tot 5 km diep te ge irmd Volgens latere berichten 1 zijn geall troepen Vezel en Rees binnen getrokken De operaties verlopen zeernaai wens In het 2e comm wordt hiernog a toegevoegd dat de luchtlandingen voltooid zijn EERS TE BIJZ OUDERHEDE N teb het oversteken van de Rijn gingpn de grootstp luchtlaAuingsoppraties van io