De Vrije Pers, dinsdag 27 maart 1945

DoVoPt No 00 Unsclac 2 pijii cLc Rijn tussojn Coblonz on Boppard r7 ovoT gestokony kwani tjistbrunavond hot herx hi blnnouj dat do Ptijn op niom e punten door hüu was f cccrdc Co rcep ndonten soiuon dat DckrijcsgGVcmgGncn n burgers vuri nanr d oapifcalatie vt ri£i tj en Het 1ste Anla er van guneraai Ifodgas Lj Zondag uit het bruj j c hoofd van I cL Lo 7 cn gebroken waartixj aani ionlijko vorderinj o a in Oostelijke richting v ordon gemaalcto Ten Ooaten Van Coblen i veroverde h±2 Cu stad ulmbvrg km van do Eljn g lee en en aan öxog bereikte hij een pvri 25 ion ten Cwan Horm jjo ctrook grond tuscen heó Lx uggehocfd v n fir magen en het alouvro br agguLoofd v n ge uPatton v ordi sxeeds kleiner adio LvjcernbuT g heef l Todegö deelld dat Wiosbeden door de Amer ikai en Is veri vord üit bericht xu nog niet be v ostigd Do froncse ïxor aan ds Rijn aic hot meest in de belan stelling van de v ereld staax en van net alievg ootsce belang ordi geachb is die van IIontgom y 0 k n dit bra gcnoofd nijn de laatste 48 aar bolanf rijke vorderingen gemaal v De Oanadeeen en i anerj kanen die op Let Noordelijke en Zuidelijke uit jindQ van het 30 km iang o bruggehocfd vechten ondervanden de meeste Duitce tegerstand In de middon sectcr breiden de Britten he bragge hoofd steeds moer in de diepte uit Op sommige punten utaan zij 20 kra van de Rijn Op het Koordelijk uiteinde van het bruggohoofd beweegt het front zich in de richting vaxi Bmmerich Pocholt en de Neder grer s Op het Zuidelijk gedeelte staat het 9 jn leger in de voorsteden van Daisburg on op 16 kn van Essen De Iniitse tegonstaiid apn het Lippe kanaal 20 km ten Oosten van de rdjn is door de Amerikanen gebroken Rees is veroverd De grote autoweg die ran net R hrgcbied naar Nederland leidtis afgesneden De ajgemene verwachting is dat Montgomery upoedlger ijiit het bjruggehoofd jüCL uitbreken dan aanvankelijk T era verondersteld lan Duj tse zijde is nog geen grote egenaotie be 3onncn A l wordt de xcgenstaïid iets storkc do h men verwacht de grocbste strijd 0 tot 25 Ion ten Cos Len van de Rijn In or hoeft Kcsscunng zijn reserves cpgssteia A Llc Duitse troepen ten V es ten van de Rijn sijn na opgeri ial Het aantal guv Tngenon le r laatrtc la on is bijzondor groots loaipQ alleen xev ds werdon er in totaal in hci ffüster 40 000 man krijgsgevangen gemaakt 7n dv pe iodu vnn f tot Maart maakten de geallioorden 24y O0O D qb vangeno Het iiiCxi steeas gonai ±clL ikoi jsvr n gen geven van wui den Duitaen soluant wordt toegesclrevün ran do s i erke vers vakkmg vai het Oaitso moiDel De Duitsers i jn op hot p irt 1945 pag 2 ogüuïlj k bezLg de manxijke bevolking van het Inhrgebi l te evncueron Te voet worden zij in gcs lotpn formaties naar hat Oosten geleid Vrc j ven on kinderon moeten achterblijven i e ie evacuatie betekent voor de Duitse oorlogsindustrie een prijsgeven vaa het Ruhrge bied In korte tijd verloor Hit lor zijn 3 voornaamste steenkool en industriegebieden t Ciler ie hot Saargebied en het Ruhrge bied Hij verloor hierdoor 2 dcol van z n stconkooi en sta ilprcduccie Dit verlieg zal KJch blnnoni ort reke i B IJ I T T y L N D S N I E U F S In ozeiöchap van o J r Allen Brook gen Brndjc j Hon bgo iery en Stimpf on is Chu ohill de Rajn overgostokon on hooft hij de gevechten vaxx zeer nabij gadegeslagen Gisteren is hij in Engeland teruggekeerd Generaal lüisenhowor heeft in het bruggo noofd van Remagen besprekingen gevoerd met generaal Bradley Hodges er Psttx Dze besprekingen worden van zepr groot belang geacht Lloyd George io op 82 jarige leeftijd in Engeland overledenj O VERIG 7R0ITT N IEUWS WSTPRONT Malinofsky on Tolbu Tiin zijn ten NooT den on ten Ziiidon van de Donau tot het of ensief overgegaan Neusohl in Tsj Slow werd veroverd Beide legurs hebben nu het moeilijkste terrein achter de rug en de vlakten naar Weenen en Preeburg liggen nu rren De strijd in O Fruisen bij Danzig en CJdynia loopt ten einde Ten Z O van Kinigs bergen werden gisteren 21 000 D gersuagen gemaakt De Russen aijn Gdynia totop 1 Icm geraderd I TCHTOORLOG Geallieerde lucntaanvallen van groot formaat op de spoorwegknooppunten Munster Hannover en Ossnabi ück op benzineopslagplaatsen te Hamburg en te Brunewijk j e tfiet luchtmacht verleent grote steun aan de troepen to land en doet hevige aanvallen op het Duitse veiveer Zo xdag vernietigde zij 60 tar ks terwijl zij er 25 beochadigde 2000 wagons werden geheel of gedeeltelijk verniold 1100 voertuigen 100 tanks en 20 pantsert agens werden geheel vernield Vanuit Italië verloonde de geaal luchtmacht steun i 3X de opr okkende Russolegers LAAGSTE NIEtr VS HET 7e MIERIK4ANSE L JGER IS D RIJTT OVERlïÊSrOKEN NADERE BIJZONDERHEDEN OxS ÏBRi KE N rOG Do Japanners berichten dat de Am zijn geland op de Rdoe Kloe eilanden Dooe z jn tussen Japan en ïbrmoca gelegen Sneile Br opmars fn Birnia