De Vrije Pers, donderdag 29 maart 1945

Ne 89 Donderdag 29 Maart 1945 TOOK OOÜM EK OUSÜBMM Uitgegeven door Di GMJS Ji MAIBTIEïrDRAI OBS VOLK HLT PAROOL SfESTOH Di TOEKOMST TROUW DIj VONK DE VRLi EDACHTE Di VRIJÏ KATHUJÜR TOü KiJDERLAIID DE WAARHEID en NIEÜWSOKGANM H t H ET IS NIET WAAR t 1 DAT moJiM WE NIET GE7ILD 1 1 Onder dit motto geeft onse ondergrondse Pers een map ie met 12 prentl riefkaarten In kleurendruk uit waar y op aanschouwelyke wijze gefwag wordt gemaakt van he t schaafde optreden onzer besohermers zoals dit optreden zich uitta in de rywielvordering de radio inleverij j d jaoht op onze mannen de inundatie de coneentratiekampen het Vwapen iy Den Haag de vernietiging van het dorp Putten enz enz Kortom ryk geïllustreerd is iedere kaart een uweelt e op zichzelf Tracht haar in handen te kragen deze uitgave want het is een kostbaar f ealtl De prys per mapje is gesteld op ainiaaal 10 gulden terwijl de opbrengst hestemd ievoor de slachtoffers der huidige tyraimie Geeft echter meer dan dit lainlmua edraé want de nood ia grootsgeeft due naaï vermogen Sta uitsluitend gelden af aan de U Toekende en vertrouwde contaoten maar hovenal BLIJFT VOORZICHTIG I I EEN KEEP UIT ANDEjEtJ JoUJEK i iiiMli ii I 11 ili Kl Mi U W lipi I M IIÉ H l III UITM DE QIERZE In opdracht van het Nederlandse InfoxtBatiehureau te Bew York is een Nederlandse film senaakt getiteld Buiten de grenzen De film tracht een teeld te geven van hetgeen Nederlanders gedurende de oorlogsjaren fiuiten de grenaen ven hun land he en tot atand ge bracht Zy is opgedragen aan de Nederlandee illegaliteit Na de hevDjding sal sji terstond in de Nederlandse hiosoopen vertoont worden Onlangs is de film voor het eerst gedraaid voor een gezelschap genodigden te New Tork Buiten de grenzen geeft heelden van de oorlogsdagen in Nederland in kei 1940 de infiltratie van de Japanners in Indonesia de oorlog tegen Japan ds stryd van de Ned Marine de Koopvaardy en het Ned ïndi h leger jde vernietiging van petröl ööjhyotoien en plantage s in IndoneBi het werk van de KLM in oorlogstyd het hszoek van Prinset Juliana aan Curacatt de h drage tot de economische oorlogvoering door Surinaae hauxiet en Curacau petroleum het leven der Nederlandse Kolonie te New York Washington en elders de bevrijding van Hollandia op Nw Guinea en de vestiging van het Nederlandse bestuursapparaat aldaar de oefening van het Nederlandse leger in Engeland tochten van Ned oorlogsviiegers boven Europa en ten + 4 melden van de bevrijding van het Zuideiyk deel van ons land Parool HDICHELAêKS Een Russisch journaJ et die een bezoet heeft gebracht aan bezet K st Pruisen schrift de bevolking hier is het grootste zootje huichelaars dat ik ooit heb meegemaakt ken haat ene en is alf d i dood zo bang voor on8 aiaar de nensen zyn l ig anderdanig en de vette glimla dt a x t van hun gezichten Oreral hoor e Hitler kajiut Hitler slecht en Eu ki gtit Een burgeaieéflier vroeg wei ltet gaan da Rtiss n met onze hurgerb iro3M9g doen 10 antvoorddei wel nat WPliSt prooies aa Qr wat jullie met ol ee mensen gedda bebf De man verbleekte n 8tB0eldei ir nee dat kunt U tooh niet doen 3öen zwe jf h j want h hegr ttpida1 hy aich leeli c had versproken j e Waoht Rotterdam DKPOlï fEB 111e mannelyke Duitsers tussen 17 en 50 jaeor wonende in de Oost Pruisische plnats ül moet€n zich voor tewerkstelling in Rusland melden Binnen 24 uur moeten zij gereed staan en eten voor 10 tot 15 dagen meenemen Het recht gegint zyn loop te nemen De llTacht IM HIEU ¥ SUEZ KA AAL Engeland is van planeen nieuw ouez Kanew l aan te leggen dat vanAkka Palestina via de Dode Zee naar de RodeZee zal lopen een afstand van hyna 323 Icm Het Suejskanaal is ongeveer I65 km lang Het nieuwe kanaal dat aanmerkelijk vluggergegraven zal kunnen wordentzal Iceland eenonafhankelijke vei indiag met hèt R k in Aziëverschaffen Men schat de kosten op 80 millioen pond De Vlie ente Hol lander oNgE momsm Inderdaad het ia een B o© re t in de ware zi des woords Mhn mS AAN BANDEN Het is pljnHjk te moeten iiM tateren dat er aan onze vorige opapoe practiech geen gehoor werd gegeven Daarom wanneer U ona nu niet holpt aan fietsbanden kunnen wij V niït meer regelmatig aan een V f helpen iÜadien U voor de goede zaak wr t ov P heeft staat df n Uw handen die momen teel iti reserve worden gehouden tydelijk as ons af opdat de nieuwsvoorziening die nu belangrijker is dan ooit tevoren ongestoord voortgang moge vinden tóocht ü een band disponibel heli benjran kan er een veranlróocrding in ons led worden opgenomen zodat U ervan verze kerd kunt zijn dat ze op de juiate plaatc zijn aangekomen In zo n gevel geeft U 2 letters op die in ons blad zullen wore gepubliceerd HELPT OI S Doe het NU