De Vrije Pers, donderdag 5 april 1945

V r r i r j r r c Vri UiL Vj n2 Dv rK rS r TE JjJACjrC E x U XA t HJ DlJ VRIJ IF j M Di MU JID en lIMiVSO Ci I l Llv AÜuil ig iTi nou luUi A Kr o isrRh j M Wflf mmiiiTTTrimnnnTiTmrr £ B GE4LL EE U E STOPJALOOP OMM itlITSL ND 011 T ONVl il i Tï yjiö VrOHT Tet enen van epn a l gemene I uitse tera Toch ulx Node i lrnd en Hoox d Wefjt iHutsland Bo rcdigorde ovdez n ün in lledcriSnd FonGg jmcxjf steekt 60 Ion ten lf 0 vpn OsnaOi Jck d WezGr ov r Ook de rivier de Eoms Ov orschi edan Do A a bereiken ten N 0 van Bielefeld do ïïozor H3I Je Ain lo jror van Patüon staat 20 km voorlDij Gotna op minder d i n 1 00 lun van de Tsj SToTir giens Eranse troepen cx Ov iren KarlsxuliG DE STRIJD IK ÏÏEDErtLARD Od iQ ïn5iddag deeldu hot goa 1 c ho 5f dkwartier f f j cieel mede dat geallieerde eenheden zr ch op 32 km van het IJsolneor hevonden Dirodagavond meldde Radio Oranje dar Br eeihede i hij Goor on Almen esu hnggohoofd hadden geslagen over het Tf eatse kaaaal Sedertdien is gemeld dat vanuit een deze biaggGhcofdon een aanzienlijko torreinwlnst werd £ emaakt Do Br troepen die Enschede hehhen oevrijd zijn doorgestoten naar het Noorden Zij vero verden Oldenzaal Fordliorn on Lijigen en staken hij aaistgonc jLido plaats de EcmE over Do richting van de Brcopmjvs is Emhden en de D hocht De Caa eenheden die ton W Yen Emmerik door de Do S cell mt un si ju heengehroken hehhen ZsyS li bevrijd hereik+en hij Wes r voort de rjsei staan cp 1 a van Do eshurg en z jn i lphoihinneugedTon g Qftc Gisto i n v erde i er ii 25u1 phen nog vi 4j neYi£ce straatgé voohten galeverdt De Gaai stellen p lm in net werk om Dog shii g net zijn IO OOO inwonern to spaion hoewol de D zxnh m de stad hohben vor3chti jiS üv Do D biodoi sleohxs tegenËtand mot mit ail leur Tur De Con hobben xn Ooa c Noilelland vorschillonde V 2 lancoo pi if tscn t rover J Ol flciael J S modogodooJd dai do plafit ïen 0 in ari D Lejiqnheim Gio l hnen P9 r £ill2 fvy y lo en Ze lhen in de Achxerhoek en Ovox ljscl j T i bc vrijdn Van Doi tincben is nog niets bekeau fetciida ooi Pacon is F 2 iifi CJWx ik u or Ri soliers uit aiGC bi vrijd Hot offensief van fön Croarer n do etawG ig geëindigd De gchoTe D3 Jix j eV we ie n Dogecjivcrd Can on Brl 7 cr staan van T Ta r n in ren PSB f iS l ö Z Rijnoever P ndw ik ton Z VtUi Wagen ng n He G beren Huis son en inf orcn it zn bcv ijai Can pabiDuLires azLJn ten ï en Oo van Amnem do tijn overgcstoken n hebben na hun vorkenningon volt oid Le neb ben551 ch woer ove de rivier toru gütrjldcon Hcdonmor v n ncl c o do B B C dat er teken n 74 ii f t f D niet alloj i i oc i a id F aar ook NoW Duiiy and bozig zijn to ontruimonr bTORMLCO O Elï DJ t SL Een jQi Z Q leost vorra ü ondp p Tsta lies van hst cffonsiof n het ïïooton hub e troepen van rob le or v n Mjn g 101 y f xb exon fi viord Ila de n orj i cUi hjL ersx belan i j jke tgikoor o cncrum t rtpbrü ck ïi r Bij M IkGon snol rnaT hot r door übLoten en stricoii in 60 kri ton IiO r n C3 u xüz d do Vozer o or In genlüeerd kr ngor wad men vr n mer u dat lic Duutsero do Vero a J vordodigmgcs bel m ouacn nr uitenc Ddo i unbjo Gr s jtool is c 2e st llirg mx roo s wa rdclv os en Zt7 van Oönabrücc rovcid een genongd i3r iCi logcr het volke flon in paLi gelogde lanctcro De bezetting gaf zich rcci o vor voordat do laattito sLomlcop op do stad vmu begoine Troepen v Ji heb Se j ri ogcr jn Lièio feld een Na en ten Z gepasceerd en hebben ten Z van MindjOn bij Oeynhausen de qzor bereJkt in Biolefold wordt gevochten Ton ZO van Bie ifeld olcken de ADf Dotmold bir ion on zijn zij hot geho o Te otanb urgurwald doorjetroj ko T In K ssol bieden ce J fanat Iek rerzet Aiutroepo fcijn tot Ir het entrun der stnd dooTejodron on en hebben de bezetting in tveoSn gespV usi Het Ie ru leger it tea Zi van het Pabrgobiod over een front vT n 100 ra t t hot offonrief cvcxget aan Siogon wer veroverd r Troepen van c rx v en yn Eisenaeht gepasseerd hot riviertje di ifcrra cvcrgestj I n habbe4 Solha bereikt on vaa fiDor Yf r naar hot Oosten op eroJct Pn ton is hior minder dan 3OO km van do troepi a van maarsch Konjux rorw jderd Fij staat op minder djn 00 Ion van do Tsj S o t stobon van de j V ob ► i oodG liijn geduifd on oI py tp ch s Do torV cton atzij geraokkolnk kts nen ii0 don atgcjnoden Joch dank 7ij ix n 7 if io 30ordö irifan oczo en dv voT arr ing dio ï j stirhtwi m do D vcjrdo f jg ng fGj tcn liü d D Tadio ze lx reet erker ei golukt s o 3 o de pr jt an hin strategie jlU d 1 ik ia na e ötiyd s i 4