De Vrije Pers, donderdag 5 april 1945

No 92 K Doiiderdag 5 April 1945 lM èn H n L J VOOK GOUDA EN OMSTREKEN Uitgegeven door DE GEUS JE Y INTIENDRAI ONS VOLK HET PiilOOL S0ÏÏNTORs DE TOEKOMST TROUT DE VONK DE VRITE GEGEDACHTE DE VEUE KATHEDER VRU NEDERLAND DE iVAtiRHErD en NIEUWSORGANEN H veil pDslGVi wordt dcoii ily ad aansweigert ii25ajtj 3e J t P l9£l BINNENLAND DEZIJT GSblEDs Het kaaxtsysteem van auto s die waren vrijgesteld voor de voedselvoorzie nin j is door dü Du gelicht De laatste t jd in al veel dergelijke auto s gevorderd De D demoralisatie uit zich vooral in desertie In liotterdam z jn reeds huiezoskingen naar zogenaamde FahnTlüchtlinge gedaan o a Vrijdagin ie Sochussenstraat Het aantal gevallenvan deser tie insulJordinatie onderlinge twiatdronkenschap en andere onfbindingsverschijnse len neemt bjii de Duohsuid over hand toe Bij eeniiwist op de lieuwe Binnenweg vrerd een soldaatin de Henegpuwerlaai een matroos door z n kameraden neergeschoten De Du Dienstpost zetelend in hai €eT3üW y de Unilfcv Lx is oten f cols ver trokken De meerpalen in de l aalha vcn 3 n door de Du vernield Ook de overlaad plaatscn voor V onderdelen in de Maashavenzijn vernietigd Dinsdagmorgen werden 20 Nederlanders gefus Miecrd voor de politiepostaan do Hoflaen 3UITENLAND MOSKOU De Russ Rcgoring hoeft aan do rege rin en van Engeland ijnerika en China veyzocht de i colse Heg te Lu blin te erkennen en haar uit te nodigen voor de a s conferentie te Sen Francisco Zowel de Britse als de Amerik reg hebben geweigerd dit verzoek in te willigen Maars iito heeft hei Commité L blin als Poolse Regering erkend P ARIJSs Op verzoek van FranJcrijk zijn S ri ö eu do Libanon uifcgenodigd voor de conferentie t San rancisco üiIErAOURIIEs De Austr Min v xiuit Zaken heef t vGrlcieXrd dat hot oen grote dwaasheid t E ig imeriy o en Rac plannen hebben om RasX Cu Am rxt 3 stomnon in de I V R bo laten op ti Lduri Drh i ou Gr britt recht ht bbcn op nos Birowmon omdat do Romio ions als 2t l kgciv li iedci a kunnen cptcedon jco dof mi bief geregeld cr = IJ AEHIUCrTONs De J hoeft er volgens StetJnlna Vèn af goz on 3 F cmmen te vragan In c I V il K ï si rïüü riaar ta is ocnmcc ii k puni en zex tb S Fr u o no ittiU jv ürdc d I o de U S A ondersteund vooral als uiting van bewondering voor het heldhaftige gedrag van de Russische legers LONDEN De iun Eng en Franse leden van de commissie vaji toezicht in het bezotte Dtl zullen 6 én dezer dagei Londen verlaten om hun werkzaamheden in Dtl te beginnen De plaatselijke comm zullen tengevolge van do snelle Geall vorderingen spoedig hun werkzaamheden beginnen Men verwacht dat er na de capitulatie in Dtl ge en lichaam zal zyn dat 1b vertegerw van het volk zal ktmnen optreden Men krijgt dan ook ie indruk dat de capitulatiovoorwaarden aan de bevolking als geheel gullen worden opgelegd LONDEN Hitler is gejpla tst als No 1 op de lijst van oorlogsmisdadigers LO N D EN Gen Smuts is te Londen aangekomen on de Commonwealth conferentic di vóér die te San Francisco wordt gehouden bij te wonen MO O U De Sovjot Unie gaf in 1944 1 6 milld RcebeT uit voor woningbouw De volkssanatoria zullen 1 8 mill kinderen cjitvangen De Ru vakbonden beschikten in 1939 over 6400 clubs De bibliotheken bevatten ruim 56 mill ioea boeken De gehele cullurele organisatie werd ± er bescjhikking van het front gesteld L0N 5IN Vele Nederlanders zijn door het Rooe Leger bevrijd Een groot aantal van hen bevindt zich thans te Odessa In interviews verklaarden alien dat zij bijzonder goed waren behandeld en zij spraken hiervoor hun dank uit Ze konden groctou zenden aan hun familie s in Nederlan ds VERSPREID GEEN GERUCHTEN BLIJFT VOORZICHTIG IN Aij ü ¥ UITLiiTINCEN IL S D 1 LLTT iiCTIEF J t Vorttnt 7oording J H en anderen 1 rw Sophie lbn b Kl bt b W D l bn b +l bt b j EP Ibja b + bt b allies in Jjank ontyangenj CEN EISEiniOViTilR HEEFT ZICH TOT HET DU VOLK GE RICHT en he c medegedeeld dat het voor zijn oi gci vdodflc positie loet zorgen Gebeurt dit n o ü dan str at de hongersnood voor de deur S fO ït ti tf i