De Vrije Pers, zaterdag 7 april 1945

niGi Wc ar Het in ni xiixz hetben Ip mapje j prentrrj eiKafa rton 7t als ij deze f in een wepk gexeden aank ndigien zijn totaal uitverk cht Het is met één wocr vt weld gend zoveel belangstelling al3 er vofr deze uitgave d r ndergi ondse pers brriüaato Het is daarom zeer teleurstellend dat v y ij lange na niet in ataat zijn om aan alle aanvragen te V licen Ware dit ze dan zcu nze voorraad vele malen gr ter moeten rijn dan nu het geval is ij 1 en daarom een 1 eroep op n 3e lezers um Ie map jes veelvuldig te laten cir culeren cpdat eenieder ken nis neme van de inhoud Doe een en ander echter met de gr otste V o r z i c h t g h e i d en mei in acht neming van de veiligheidsmaatregelen 7 EEST IN DEZE DAATSTE BEVRIJDINGS RONDE VOORAL NIET ROEKELOOS WANT DAT KAN ü DUUR TE STAAN KOMEN M Eventueel gestorte gelden zullen desgewenst wonSen gerestitueerd Nfeuwe uitgaven nieuwste illegale uitgaven Ijehccrt het la ekwerki Wat Straks Hierin worden pas sages uit de Nieuwjaarsrede van Seys Inquart jp pas sende wijze van commentaar voorzien Dit commentaar wordt gegeven in de vorm van kinderrijmpjes te nvyl een on ander mot schetstekeningpn is verlucht Het is ie eerste uitgave van de Knockout Press Dp minxmumverkcopprijs is gesteld op F 25 terwijl de rpbrengst evenals lit tij de ïïapjeF het ge al was bestemd i voor de slachtoffers der huidige tyrannnie Vocrts is het ill ale blad Trcuw met een ge ill istreerde rijmprent v or de dag gekomen Een zware aanklacht tegen de dragers van de hoogste caltu ir ligc er in de vnorden van de rijmprent verscl olen Ook het beeld van dp rijmprent legt getuigenis af van de zegeningen die net Nationaal 5t vild s jci ilir p ns in de af gelopen 5 jaar heefb gebracht Da mi lim im verkoop or i js is vastgesteld op J terwijl de opbrengst bestemd is voor do i abe standden van hen die voor Troiw hun leven gaven Tsesjra£k Pr of Ger iran dy Na de bekcna iakmg hield Prof Gorbrandy eer kcite toespraak waarin nij mededeelde dat behoudens rb D en portefeuille i inte ri31 het Kederl idBe Kabinet thans weer vf ltr ilig v as In het nieuwe Kabinet zijn niet de polilieke pac tijen verte env oordigd doch de sbromingen in de bedding van h 3t Nederlandse volkb pven Het nieuv e Kabinet hs ft zich tot taak gesteld de mcbilisatie van het totale bevryde gebied tun bate van het bezette gebied in Europa ov het Verre Oosten Het YpedselprogramxTia neemt Ji belangrijke plaats in in 4o iaak van t tw Ka b net De be rijdin j van Ned O Indiè staat vooraan Vervolgens deelde Prof Gerbrandy mede dat het Mil Gezag in het bevrijde gebied zal worden ingeperkt waardoor er krachten zullen vrijkomen voor het Kil Gezag in het No rdsn Aan het civiele gezag zal een ruim ere plaats worden ingeruimd Dit Kabinet za met grote voldoening haar taak overdragen aan net Kabinet dat het gehele bevrijde Nederland vertegenwoordigt Het nieuwe gouvernement heeft zowel op nationaal als internationaal gebied ewn taak die allo menselijke krachten te boven schijnt te gaan Vertrouwend op en gehoorzamend aan Gcd die souverein is oirpr alles en allen gaat het Kabinet dp tce omst tegemoet Weldra klLikt weer het klokkengelui Gemartold volk van Np Ierland Uv jnt2 et nadert Verantwoordinr HET I EDSKLM DSK KABINET V 0 r I A L L I G Gisterenavond meldde de Hggprii gsi ocrlichtingsdienst dat op voorstel van Fr f Gerbrandy dcor H M de Koningin was benrend tot Ilin van üür og Prof Dr J E de Cjuay te Tilburg en to f Min van Uaterui it lr Th Ph Tromp te Eindhoven De beide nieuvre Ministers hol ben zich tijdpns de bezetting rachtig doen gelden als ware Nederlanders Prof de Quay was in het begin van ds o etting xc van het driemaiischap der Ned Unie Hierna bracht hij jaar in gijzeiingschap door vraarna hij zich moeat melden voor krijgt gevangenschap aangezien hi reservekapitein in het Ned ieger was Hij dook onder Ir Tromp was aanvankelijk bedrijfsleider bij Fhtllp In de cursus 42 4 taakte hij zijn colleges aan de chnische Hog school te Id ft toen de studenten werden ge dvrongen de loyaliteitssrerk aring te tekenen Oiijniddellijk na dp bevrijding erd hij in Z Nederland opgeroepen in werkelijk dien st NIEUOS NEDERLANDS Pagelijks worden er in Hat bèvrijie gebfed jOOO ton voedingsmiddelen en medicament n aangevoerd voor het bezette gebied Deze voorraden p rden opgeslagen to Nijmegen Den Bosch en Tilburg Voor Rot terdam alleon reeds ligt 12 000 ton gereed Op 29 Maart is het Zweedse SS Helare J mi t een nieuwe lading voedsel uit Gö tenburg naar Nederland vertrekken Dg N derlandse delegatie voor ccnf te San Rrancisco is vastgesteld Zij estaat uit Min van Kleff ens Dr louden Ir van Mcok Aricp Aim Helfrlch Ilr van Tricht Pater D Beaufort Jhr van Vreedenburg Majcor van Pelt Mr Slingerberg benevens een Indischman en een persoon uit bezet gebied jir wordt veel verkeer gemeld ovpr de afsluitdijk Er is echte geen sprake van een D terugtocht Wel van technisch en civiel D personeel KLETST ELKAIWER NIET DE DOOD TN ZW JG ZWIJGT O ER LLEGAAL WERK