De Vrije Pers, zaterdag 7 april 1945

Si M m M j = rf f jTTfnïr 3riT i m sYër è 7a ui iiot Oosten van Nederland HeiiguI llmcilïï e Col ord n Vev i3d Nog f U cevechten in Jfphen en Deventertot op 5 km e ünn e d PT3cheidenc bra f enhoofden over de Wezer Britten nog 3 krn van Bi nen 8 n 22 kn j aji T n nn S1 raatgevechten In Weenen haussn Eisenach Ohrtruf Mehlis en Heiningen De 4m rukken hier verder op i dö richting van Leipzig en Erfurt Op grens van Tsjecho Slowakije xs tot op minder dan 100 km gecaderd Kitzingen a d Main 18 km ten ZoO van Wurzbg viel m Am handen De Am trokken hner de Main over Wurzburg is thans volledip gezuiverd De Fransen maken goede vorderingen vanuit htin bruggenhoofd bij llarlsruhe Ze staan nog 25 km van Stuttgart ITaLIE Hét 5e leger is een nieuwe arival begonnen K et vorderde reeds Le Z nn gcsdé cö aerin n ten C koJ ende steden ian l gf S7 f ïi d iJssf l üoösonrg werd bjvri a en de troenen ou mdc zich in M a 5 k n ter N hieifv an BJ tu Iwente H jnkai aal wordt op OD Lgc p onten nog hevige te hier de vsrhi t rf ste gevechten sinas het ovecrnkken van de jn golsverd In de sL i Zutphen woeden nog steeds T roacgevechten t 500 parachutisten netben ooaracht gcl regen hitr tot iet aijc niters Ge stand te houden iJe Car i oot en hoji é in voor een met vlarnmerwerpüis uit de ecnmansgaten verdrijver en colonne rukt tea O van Zutph i naf e N op en is Deventer tot op 2 kmgenfidc genutanc oL r en Ncrr msn zegt zijn IJJCHTFRONT 1200 Am bw deden 2 dagen 3 km in het zeer moeilijke terrein bij Rn arnsv ld wordt nog ga jieb Comaccio meör niTheen zware aanvallen op de nog resterende grote steden in Dtl Yooral spoorwegen te Neurenberg en doelen in vocV ou iJe Canadc en wordön hier opge honc er oor een waterbarricre ioewel alle bruToS i Twentekanaal wa rpn o f =b az3n s ygden de Eng tonKS jjuwiv ev ÜZïïS i o+ow Vip + OOSÏFROIH Twee Ru legers hebben we e c rlr lonacr uggen t = slaan o When Leipzig en Halle moesten het ver het k a kOF un Zij reden 1 over de JlMS ci nen bijha omsinêeld Reeds eni§e voorsteden werden veroverd en op een punt wordt in de stad zelf reeds gevochten De Du hebben het voornemen de stad tot het uiterste te verdedigen De grote wv uo ren hetgeen een geducnt WFia ak w 3 P cuii Het biuggenhcox d oil oc iri tie Oun i cepen met grote srejoid aa ho IT opgecukt iTa de vei ovsiii an Ai lo bereikt n z3 via Cotma 3vn Geitólo en Ulsera m een bLXK gevor r i ö i an nu bij Keppen aan d Eems n Jtl De afstand naar de Dollar bej üagt hier nog slechts 75 km Vele steder on dorpen v erden bevrijd Tu sen A lrnelo ön Hard nberg werd het Overijss em T e opLrs Koevorden Van hieruitt veg naar Linz is door vanuit het Z op lin e ïnTJn r O richting weer 25 kirirukkende Ru troepen afgesneden zijn e m uc n u ixon e h en dagorder van Stalin meldde de verovering van Bruck aan de Leita Ook in Joego Slaviè maken de Ru goede vorderingen Ze staan nog 7 km van de rote tad ram Troepen vpn Maars Ti go taZil o evlcLealn 2 bruggen vielen i hobben de bekende stad Serajewo vero hier intact m Can hander waarvan een bij Gramsbergen Hardenberg is tot op 5 km genr dord De volgende plaatsen werden als bevrijd opgegeven Doetinchem Het Japanse kabinet Ko vTerd nj r EE OOSTEN Ruurln Laren Delden Hengelo en Wierder pE TRirp IN DUT TSLilND Met onweerr taanbaie snelheid naderen de hïso Ts afgetreden om plaats te maken voor een niruw kabinet onder leiding van een 77 jarige Admiraal Nog belangrijker is dat Rusland het noutraliteits ve drag met Japan heeft opgeCegd Als motief hiervoor geldt dat Japan Dtl land en zijn bondgenoten iüT Okinawa werden goede vorderingen T orT pn l£ e r see en re overden ten gemaakt 1 6 van het eiland is reeds f J va rDfcphoL ze rukken verder orin i anden In het Z gedeelte neemt Gea l anks de grote steden in heb cen neeft geholpen in de oorxog tegen RustruE vf L Bx J Fy hc u overschrijder van hnrrtcr intr n het ImsVtezPik naaL Jöreikten dp Eng kernen en 01denb u g De diepste iiL r de Japanse tegenstand toe Honkong Forwond rn l rc hi rr 7an Diï is eoh er ge mosa en P scheepvaart werden gebomb siarcn door het overschrijden van de We Vanmorgen vroeg werden Tokio en ITagoja aer Na de verovfing van Minden xrok k3ii Eng txoenen xen N van deze plaats OsJPr de rivier De u i foiceerden even s ze t bij lanein waarin nog ge gebombardeerd r f ri 1 = Fze Dn anexn wtiurxii huk a g llwu x voStêu vordt Beide legers rukken IncMl troepen uit Noorwegen naar Dtl t vuu iofeii V o V xt = t T oVVpn T TR bekendrer aakt rag xe trekken Er is bekendgeraakt dat bij de laatste lachtaanval op Bj 5 ZEEERONI De scheepvaart onder de i ust van Noorwegen wordt voortdurend door de R a E bestookt De Du proberen jp nofr HannO Oi iohter deze vooruxt pö choven atdej r gói werden EielefeJd x i r 7 o v lier c en De trold ingenomen De r ng ïnen TilheXmrhaf en en Hamburg sch om het RTiJir eli d wordt lioe lanser hoe tpen tot zmken zijn gebrecht Ficro Se panp t rokken Het bexangnjKe a oo jde kruise r Koln e n L U bote n j J r i a S ir i ii T WIJ iw T DR i i ri DC T t fff