De Vrije Pers, dinsdag 10 april 1945

4 m Jfo 4 J 1 April 1945 iv TIT J J J J V OiK iiET FAiinno ST iirroii r O KarioT touw M VOKf DE lA VA ÜTJJD CJirrt DE 7iv Jiü rd ïH D il VRIJ IIPDii J3D de V MüFITI n iU EU7 £ RCiJTEN EDIT E V 011 GOUDi I V CUlSTiffllCSU rif MtïïTiTnïïrnTimiT Tf itttth DUITSLAND S ILÜDERLAACJ Ijii DERT GTl IBLS SNELLE LüCHTLA NDlNGS0F3MTrSS SOVBIT N O ÏÏEDERLAUD Duitse troepoïx in West ou I aOcÏÏGderlaiid praciisch goisoleerd CanadeLen staan voor Deventer volxe en Mcppol Tix tfcia iDGvrijd Caiiad troopon rüdcon op raar loer Do Brit ton staan voor Bremon HmuiOYor voor f omsingeld Göttingen veroverd Amorikanon dringen Golaenkiruhonp Dortmtmd en Esesen binnen Patton ataat op 10 on van Erfvr Schv einfort bereikt Rrans iUioxikaanso opmars naar Stuttgart De strij d in Nederland De stri idin Ncaoriancl past geheel in hot kader der gealliev rde etratogloj n lc hot isoleren van Duitsie gOTechtseenhedon in uitgostrokte gobio den i tondagmorgcn vroeg iijn ondankes een laag wolkendek en aware grondmie t luolitlandinge troepen neergelaten over een uitgestrekt goliiod in N 0 Nederland ton Z van GroK iigcn Deze troepten hadden tot taak de nog uit Jest Nodorland over gebleven D v3rhindingslijnen met het achterland te vorhrekeno Volgens de laatste bench ten is deae operatic uitstekend geslaagd In Drente T erd een belangrijke spoorbrug door de parachutisten vernield qü een belangrijk T7Cgonknoo pvmt bezet Op sommige plaatsen heb Toen de luchtlandingstroepen oontaot gehad met do Canadese troepen te land Aan do luchtlandingen giiig een swaar borabardemont op de D Etoll ngon iDij Deventer voo nf Tengevolge van hob o j kiccn dsr Canadoüeii in dr richting van McppQl en Zwolle hebbon de Daits jrs tvs hn beido laatstgonoomdo stee c oon dijk laten springen wairdoor een gebied vm 0 lai2 ib komen blanlc te staan on zij zicJn7 lf de laatste tciugcochbsweg in de o sector afsnedenVan geallieerde zijde wordt het aantal iJaibgurs dat zich nog in Y üst Ncdor pd bevindt grjsc aafc op 60 000 mau waarv an 20 000 man bot gevecnts ecnhedon behoren Do hache ljke TsrugUichts Jegan die dezo üroo pcu ncf ter beschikking staan zijn uo Afsluitdijk en een tocht per schip over de Zuidci zee Doch ook deze mogelijlcheid zal van korton duur zijn darr door het oprukken der Canadezen v nuit Lmgen in de richting Eifibden snol verloopt Gisteren verdorden zij in 24 u 50 km en Si aan zij nog lechts 55 l0 i van Loer dat bon uddcn V1 1 Embden aan de monding van do Ecms ligb TiTnnnoer do co r f cand is afgolojd zi n ook onEo 3 ooi dclljke p Cvi oios on Dbl fgosnedon In do loop vaii Zondag is ZTJTPKM na Bon sbrijd van 4 dagen bov ijd 2 vur na do bevryding bo oGht Pi ins Bornhard de Ltad Met grote geestdrift v ord Hij ontvangen Vc nuit Zutfen stronmopwanrte is de geholle O lö selocver na in Canadese h v on Uit dit gebied rordt patrotdllo actxvitctt goi eld U t de sector AxuhcTi valt niets bijtiOnders te melder SN R JD IN DU ï3 VD De st cl ui D itsïand ver oopt r UGller dax die in Nederland Britse ttoopon Eijn il 40 uur j O l i opgerukb on sïaan ann de rand van Bremen 7 kia van het centr oiii van de stad De slot at uvcil p de stad s nog niet begnnron Als Bromon T alt ió Oj niiüt T een belang rijk dool vrji lf 7 Duitsland goisoleerd romen v ordt h rdrekki door 2 parachutisten i 1 pantsor 5TonadiordiVu sJo verdedigd Ton Z 0 vi n Jrcnon is Farüiover vo r f omcingold dooi Br er Am troopcnq Do geoll boschikl on o er 1 brciggcho fdon o er do Loino Vanuit oen dozer bi niggehoofden E jn kiij Hi3do heic oinnengerik e str n zij op 25 kin van I r in Fijk 1 n J van