De Vrije Pers, donderdag 12 april 1945

I n r No 95 Donderdag 12 VOOR GOUDA EN OMSOREKEN April 1945 Uitg geven door DÉ GEUS JE MINTIENDRA I OSS VOLK HET PAROOL STENOXjR DE TOEKOMST ffiOUW DE VONK DE VRilE OE I DACHTE DE VRüE KATHEDER VRIJ NEDERLAND DE WAARHEID en NIEÜWSORGAKEN H Ie kunnen rekenen zolang de toeatand niet 1b to sTRüdÊn VOOR ONS VOLK TEGEN DEN DUITSER wy zorgen voor de belangen van burgers enb9eren Qn waken tegen misbruik door den bezetter I DE VEELEVERING BqNENjCfAND dEZET GEBIED De gezondheiAstosstand van hetgêKëlê Wêiïên is zorgwekkend Hoewel door deDu 15 000 ton bunkerkolan vrygegeven zi omlevensmiddelen ove het TJsselmeer te slepenkan dit moeiiyk meer baten aangezien lUeverkeer beoosten Utrecht stil ligt de Ü8B0Ipotdicht is en er grote kans bestaat dat ookvervoer te water zal uitvallen Dat by hat huidige gebrek aan voorraden dit fataal kanworden begrypt ieder Tot nu toe werden alleen in Den Haag by allo klinieken gezajtenlyk meer dan 2000 gevallen van hongeroedeembinnengebracht Wanneer aan deze getallen bimen 5 dagen niet ui stefcend voedsel gegeven wordt betekent dit onherroepeiyk de dood Waar het aantal sterfgevallen in vorgeiykingtot hot jaar 44 stabiel was is dat aantalthajas vier maal zo hoog WAARSCHUWING Hot periodiek uitrallén van deelectriciteitsvoorziening heeft tengevolge dat Ioojc ie watervoorziening met grote moeilyklieden gepaard gaat Neg te weinig houdtmen rekening met cn toestand waarin hetBydoojT oorlogshandtlingenjhetzy door energiegeleek er in het geheel geen waxer meer uitde xeidingen verkrygbaar Is EET IS ZAM REEDS NU DE NODIGE MAATREGELEN TB UIEPFENOM AAN EEN DERGELIJKE WATERLOZE TOESTAND HETHOOFD TE KUNNEN BIEDBH5 Ieder huisgezin moetzoveel ffiogeiyk kuipen teilen oamer8 pannen enz tot aan gewone lege flessen toe eonstantmet water gevuld houden De bevolking ooetechter thans de watervoorziening niet oe moeilyken met het open laten etaan van kranen na dat men tevergeefs geprobeerd heeftof er water is Het waterleiJingbedryf levert periodiek af doch indien er teveel kranen fcpen staan kan er geen druk op het waterin d leiding komen mot als gevolg geen wa ter ONTNEEMT DOOR UW NONCHALANCE ANDïEENNIET DE GELEGENHEID WATER TE BBTRÏEKEN SjöEVRUD GEcIED Ernst van i5 ninghausen de T p£r7 j £LJi Jri gearrest Verantwoording X ü b Vereatwoordingen worden slechts op dringend verzoek en by wyse var r it7 onlering fiegl£ atst ZO LS P TTOIT S TANKS ROLLEN DOGE MOiBIKA via CL T si j U GIFiüK IN DE CA VENLAI IMS Een woord t ot de boeren SêSwöngên 3oor 3ë omstandigheden moeten we een v oorlopige koers aangeven die de boeren te Tolgën hêB enT3ë boeren moeten nu lever en wat de PBH s van hen vragen Er is rekening gehouden met het feii dat het voor een goede boer een veraohrürkeiyk ding iB zyn l3edryfsvee dat h met veel moeite en kosten door de winter been heeft ge bracht te moeten leveren juist nu h j er wat van zal gaan trekken en bovendien 4e koeien mager zyn on veelal zelfs met kalf Dit geldt voor al voor die boeren die hun nationale plicht he blDen verstaan en voor schappeiyke prjjzen hurv medemensen voortdurend helpen Ook vanuit het algemeen TJelang gezien is hot een groot nadeel koeieri te slachten die yiiBt nu meer melk gaan optirengen Bovendien zouden diezelfde teesten meer vlees leveren over een paar maanden Het feit dat hiermee rekening is gehouden houdt in dat de levering zo klein mogelyk zal worden gehouden Echter dringt de nood vooral in de stad op bet ogenblik zo dat er vlees MOET komen wil het sterftecyfer door de honger niet veel ho ger woröen dan het nu helaas al is i DENET U EENS EVEN IN WAT HET WIL ZEGGEN OM TB MOETEN KOMEN VAN H0N6EP Ook met de leveringen aan de bezetter is rekening gehouden Mocht er in dit opzicht wyziging komen dan wordt U direct gewaarschuwd Vandaar dat wij spreken van een voorlopige koers Deze maatregel is gewikt en gewogen zowel door de hoogste voedselautoriteiten waaronder boeren als door de illegale yoedselvoorzieningsraad waarin ook boeren zit ting hebben Wy weten dat hiermee een ramp over de veestapel wordt gebracht en daarmee e in ramp over heel het volk Echter is van twee kwaden het minste gekozen Wij steunen thans de Overheid in hear streven het hongerrantsoen aan te vullen door deze levering Dit vlees is naast de gift van het Togon do zwHT o i nc cl zal net de meeste gestrengheid worden opretreden Maar ook wie niet levert wafc hem wordt opgelegd kan rekenen op de vervolging door de autoriteiten eJirczxon nob van de maatregelen dopr de ille è a e 1 01 jiiBEtxe3 Xoc hen te nomen op wie i ng Je i fu j teiten te