De Vrije Pers, zaterdag 14 april 1945

s Tifiri rrr irrrr7 n H rTTTTTT nn im AiïïïTT No 96 Zaterdag 14 April 45 iiHiiitiitijiiftmiii Uitfcegövon doors DE ÜEUS JP MTlTUfDRAI ONS VOLK EiST PAROOL SïEivTOR DS TÜüKOMST TROUE DE VOm DE VRIJE C DACIPTS DE VRIJ IQl IIEDER VRIJ NEDJiïlLAND D Iü TLAETIEID en I rimSQR GAHEi EDIi IJ VOOR GOUDA EN OJ TEEKEIn OVERLEDrai PRESIDENT ROOS ULT Donderdagavond enkele minuten voor 12 uur werd op het Witte HuiB te Washington het droeve bericht bekend gemaakt dat Preaidant Roosevelt plotseling vaa overleden De President bracht enkele dagen door op zijn landgoed to Warmaprings om daarna in Washington de laatste voorbereidingen e treffen voor do conferontie fce San Pranoisoo Een vriend van den President maakte èn kele foto s toen Roosevelt plotseling door oen bloeduitstorting in de hersenen werd getroffen en met enkele minutpn het bewustzijn verloor 5 aren later overleed een der jrrootste figuren van onzen tijd Uit alle werelddelen kwfwcn bowijaen van deelneming binnen Van deze moeten j peoxaal genoemd worden da bewijüoji van deelneming van r ooEGvelts persoonlijke vriend Churchill Ook de 4 zoc s van Roosevelt die allen aan het front staan werden onmidcellijk van de dood van hun vader yerwittigd Het tragische bericht vam den dood van doaen gr ion vriend van Nederland zal in one land evenvcol deernis wek ken ale lii de ÖSA Wl rotzwen siet lie Verent jde Staten van IToord Amerika Buitenlnndi Nieuws Spanje hooft de diplomatieke betrekkingen me t Japan verbroken wegons Japanse gruweldaden begaan tegen con laire ambtenaren in Mb illa Eisenhower richl i artier vaü het E rste 5an loto een oproep tot de D havenar g j Britse troepen van het beidors om te vo rkomen dat de ggrste Can leger zijn hcdenhavonwcr en worden vernield vervolg pas 2 2o oloe BELAtTGRTJife VERKLARING VAN HET GEALL OfPIS BEVBL WERD IH HET VAN DB GEALLIEEHELEGERS IH EUROPA VER DE INEENSTORTING VAN S IS BINNEN WEINIGE N ONZE GEALL LEGERS STAAF word aldus aan ring toegevoegd GISTERENAVOND FDKWARTIER EXPED ITI KLAAR D DAT D ü J T S L A l T D Ac DAGEN Z U L L ü H O D E I N d e B E R L I J e V e r k 1 a fc I Yioe Prea Trüman beëdigd Donderdag kort na raiddornaoht is de Am Vice President Eruman beëdigd als opvolger van Roosevelt TünuBan zeide Ik z l alles doen wat in mijn vermogen ligt het werk te doen zoals Pres Roosevelt dat godaan ssou hebben Ik hoop dat de Senaat mij daarbij bijstaat MEDBRLANDS NIBO TTS De Hed Min van Onderwijs I W heeft een oproep gericht aan alle jonge mannelijke NederlEUidersj in het bijzonder tot de studenten voor hulp aan de heropbouv van het vaderland en do bevrijding van Ned en lled Indi § Mr B van Spaandonck heeft ontslag genomen als lid van het alfeemeen college voor Handel Landbouw on Nijverh Kaar wij vernemen is op 12 Maart 1945 ts Amsterdam geftiailleerd de Heer Hendrik Hokking geboren 28 Maart 25 to Krimpon a d Lek De strijd in N T7 Duitsl Dg D tegenstand t sson Bremen on de Ned grens is do sterkste van hot gehele front Toch drin gen de opruklcende Britton do vy and stoods meor terug in do rich tin van do Noordzee Zij staan 25 km van Oldonburg iSroraon li t ónder Br artillon o mur o Ton ZO van Bremen veroverde Ifont onery A 3 S E JfB E V R Y J D De strijd in NoorS Nodorland verloopt gunstig Poolse en Con eonhoden dreigen do D troepen tLsaon de B is en de Zuiderzee o or de voet te 1 jpen Snel ruldcen zij op iA de Z 0 hoek vaai Kfiesland ön in de richting van Gïroningen Assen da hoofdstad van Krènto is veroverd Do Can staan op mindfer dan 24 kiB van de stad Groningen Talrijke plaatsen zijn bevrijd Poolse eenheden hobbon ten HO van Boertange de D grer s bereikt en in een concentratiekamp 1700 Poolse vrow on bevrijd Be lij teganjstand in onze N provincies is gering behalve bij Meppel dat noij stoeda in D ha deh iö a i Generaal Groarer heeft zijn bruggehoofd ten 0 van Apeldoorn uitgebreid Le opnarsrioi ting van de C n i xeX in de richting van de ZO hoek der Zui crseQ Ten 0 van Apeldoorn ber3i ton zij Touge Gisterennoi gen meldde hefc hoofd Colle aan do Aller Do bruggohoofden over de Al lor sJijn uit gobroid vm rdoor do Britten Hamburg totop 60 Ion zijn gena derd DE OHIjlRS NAAK BSliLIJN Over de rs van het 9q leger na r Berlijn be r ai t het Opperbevel t stilzwij en Do belichten lut BCi li n d it er L i£0 TÊt € uSSMa