De Vrije Pers, zaterdag 14 april 1945

l VOOR GOUDil EN OkSffiiXEK Zaterdag 14 April 1945 Uitgegeven door DE GEUS JE MINTIENDEAI ONS VOLK PAKOOL STENTOR DE TOEKOMST TROUW PE VONK DE VRüE GEDACHTE DE VRüE KATHEDER VRn NEDERLAND DE WAARHEID en NIEüWSOBGANEN H PRES IDEN T ROOSEVELT OVERLEDEN londerdagavond laat werd de droeve tijding bekend dat Franklin Delano Rooöevelt F resi der t der Verenigde Staten plotseling op 63 jarige leeftijd aan een bloeduitstorting in de hereenei is overleden Hy vertoefde op zijn buitenhuis Warm Springs in Virginia Hier onderging hy de laatste 20 jaai regelmatig een naTaehandeling voor de kinderver lamming waardoor hy in 1921 getroffen werd Na een lichte lunch poseerde hy voor een vriend die eon schets vaa hem maai e Plotseling klaagde hy over een hevige hoofdpijn en verloor enige minuten daarna het bewustzijn Twee uur later o verleed hy zonder nog T y kennis geweest te z jn Mevrouw Roosevelt die zich te Washington bevondywerd telephonisch gewaarschuwd waarop zjj zloh per vliegtuig naar Warm Springs begaf Z jn vier zoons die in militaire dienst z jn werden door hun Moeder telegraphisch van het overlijden op de hoogte ge braoht Uit de gehele wereld stromen de bewjjzen van deelneming binnen Mevrouw Roosevelt ontving een tele gram van Churchill waar in hij de nadruk legt op het verlies dat het heengaan van President Roosevelt voor het Britse Rijk betekent Hy zelf verklaarde een groot vriend te verliezen waarmee de vriendschapsbanden door hot vuur van de oorlog gesmeed waren De zitting vAn het Lagerhuis werd ter nage dachtenis van Roosevelt verdaagd Maarschalk Stö lin Generaal de Gaulle en de Paus behoorden onder de eer 3 ter die van hun deelneming blijk gaven President Roosevelt is vier maal tot Pi esi dent der Verenigde Staten gekozen een xmicurn in de Amerikaanse geschiedenio Deze staatsman van formaat heeft sinds 1932 in zeer moei lijke tiijden déze grote Republiek geleid Door zijn onvermoeid streven hoeft hot Amerikaanse volk de noodzaak ingezien om aan de oorlog tegen Duitsland deel te nemen Nederland verliest veel aan hem Hij wiens familie van Hollandse origine is is altyd een warm voorstander der Nederlandse belangen geweest Als zijn opvolger word reeds Donderdagnacht de Vice President der Verenigdo Staten Harry Trueman beledigd Hy verklaar de dat de conferentie te ban Francisco gewoon doorgang i l vinden en gebeid2t 1 worden door de Minister van Buitenlandse Zaken Stetti£iu9 gebouw togen I50 man Du po it o te vorieda cn öen genomen j e e v rd n ni Uv n Jc io r de Vv AARSCHUWING In de laatste dagen is herhaaldelijk gebleken dat voorbarig vrougdebetoon over de bevrijding l cnsgevaarlijk is Eén Ge allieerde tejak of patrouille wil al z jn de Duitsers vertrokken nog niet zeggen dat een stad of doyp bevrijd is In Zut phen staken de Duitsers als represaille voor voorbajcig vlagvertoon het Weeshuis in brand Weest dus voorzichtig Dit is een waarschuwing 3r de toekomst BIJINMLAND EZET GE I vëlê Nederlandse arbeidere ko men thans reeds uit NÖ aais wijzen wli erop dat het zaak is dat men ook na de bevryding zwygzaambiyft over zyn doen en laten tydens debezetting Men moet steeds rekeninghouden met de mogelykheid van de aanwezigheid van speciale door do Duitsers achtergelaten gangsters Ë 2Lf £Si oi do stryd om Hengelo hebben leden van de N i S mooi werk verricht Zy hebben de groot te krachtcentrale van Ovcryssel behoed v or vernieling donr het ECxi Feicrlf nder werd gedood on één gevonafecmra t GEIIÏFT DTT BLiJ3 SNEL DOOR