De Vrije Pers, zaterdag 14 april 1945

F R o N T H I E U T S Kolberg 9ust ÏÏaagdb Y o oj ibu eiteP2u j Vres tgay NanSy pstasabupg azel plnnsbr In isoleren staan de Am nóg 8 km van ramberg op wog naar Neurenberg Schweinfurt werd y Du gezuiverd De Fransen veroverden Hastadt en ie bekende badplaats Baden oaden Ze ovef schreden de rivier do Enz Crailsbeim terd by een tegenaanval door de Du heroverd De Am trokken zich terug met modenooing van 1500 gevangenen Oos tfront Een dagorder van Maars Staiiu maakte dè volledige verovering van l enen bekend In een maand tjjds werden in dit feebied 130 000 gevangenen binnengebracht Tolbuchins i roepen rukken inmiddels vorder op in het dal van de Donau in de richting van Linz Op de grens van Moraviö worden Skalitz en Göding veroverd LUCHTPRONT Donderdagmiddag voorden Am vltg n a val uit op 2 vliegvelden bj Leipzig waarby 74 Du toeotellen werden vernietigd en 18 beschadigd Gisternacht violen Mosquito s tot drie maal toe P rlijn aan 200 bw begeleid door 350 jagers bonbcrdeerden Neu munster ten N van Hamburg ITALTZ an de Adriatische Ku erd na de rivïtr do Senio de 3aterno ve ticiareden Aan de 5kuBt werd Carr irn ve f ovord Het 5e Br Leêer rukt op in de richting van Spezia de grote oorlogshaven De Frc nscn zyn op de grens van Frankryk on Italië eveneens een offensief begonnen Gon Clark verklapjdOjde t de stryd voor It vollcdiêc bevrijding begon VERRE OOSTEN De ilm voerden een landing uiU EcTfïTTppynen eiland üohol In het Z van het eiland Okinawa w rdt hevi j gevocht JW Japanse vltg vielcn een vu vlootfori atie by Okinawa aan II8 Jap l g wcrdpn r ergesohoton Dfe iiffi verloren éCn torpedojpg r Tokio werd gist rr ii i i 40 D vliegende forten gebombardeerd Verdere dooien v i Aii luchtnachtiFormosa Honkrni en dw bonineU LiJiTSTE JiERICHTEN De jci t nja n g 65 l voï SFTs Icivïü i lIcirE rby lau de Rue sen Tan Leipaii T viel Zr itz n r et T k V HOOFDPUNTEN Straatgevecht on in rnhcm As s en ie il ün Ommen en ÜVïcllo bcvr d Amerikanen over de El be op 85 km afstand van beriyn Halle tedreigd en Leipzig overvleugeld De Saaie on de liulda ovorschredon ErfjArt cimar on Jona veroverd Wenen ge heel in Sussisohe hc ndon fiovige luchtaanvalle n np Tokio I Gd2 b fi JLeuad AN in Nederland i oDres Ratib rM 08trau Neurcri§ le igensb irg Me to Het bruggenhoofd dat ie Canadez by Wilp ten Z van Deventer over de Dssel vormden wordt gestadig uitgelJreid Hot ie roods 11 km diep en 6 km breed ftrello werd bevr d waardoor de weg van Deventei naar Apeldoorn werd afgesneden Er is reeds een rug over de IJssel gelegd Na een hevig artillerie bombar dement ïijn iJritse troepen van het Can Ie legei by 7eBtervoort over de Üssel getrokken Ze rukten op et a n Arnhem vanuit het 0 binner gedroiirfen In Over ssel en Drente worden gntde vorderingen gemaakt Vanuit Ommen dat bc vrjjd werd rukten de G n via Heino naar Zwrlle op van welke stad ze nog 7 km verwy dea d a jn Vartuit Dove fiter rukten Can troepen 15 km op in de richting van Zwolle Do tegen st nd is hier gering en er werden 600 gevang rxon t innengel3racht In 12 dagen mnakten de Can in Nederland 6OOO gevangenen Meppcl is noe steeds in Du handen Aan de spoorlijn Zwolle Grotiingcn werden x eilen en üssen Taevnjd Patrouille s zijn reeds over de grens v l riesland doorgedrongen Poolse troepen die mee r 0 opereren bevrydden Ekslo on hc b ben t F van Teerdingermond do grens van Groningen overschreden Ze rvdckeli op in do richting v de Dollar e boyinden zich 6 km N O van Bner bang an O van de Nederlandse grens bieden de Du sterke tegenstand Ze trachten stand te houden op de stellingen van tremen over Olden burg naar de Dollar Bremen ligt onder zwaar artillerievuur Er wordt gevochten in de Z O buitenwykpn Ten W van Bremen werd Dalmen horst bereikt Bremen dreigt omsingeld te worden daar in het Z O de rivier de Aller reeds op 3 plaatsen oyeirschreden weird In M Daltslancl wordt nog öWeds de snelste vooruitgang gemaakt De Am staan nu reeds over een front van I50 Is aan de Elbe Ze worden gemeld o a b j Tangermünde Ten N en Z van Maagdenburg zyn de Am reeds over de El be en naldccn op naar üerlyn waarvan gO nog 85 km verwydssrd zyn De tegenstand is gering omdat de meeste troepen in deze sector aan het 0Jerfront tegen de Ru geconcentreerd zijn waar elk moment een grote aanval to wachten is In r agdenburg wordt nog gevochten Brunswyk Geile en Halberstadt z jn geheel gezuiverd Lieer naar hot Z sijaan de Am voor Hallo en 15 km voor Leipzig De Saaie en de Mulda werden overschreden waardoor Leipzig vanuit het Z overvleugel is Erfurt 7eimar Neus tad on Jcna werden veroverd Jijj T eimar werd het bikkende concentratiekamp tuchonwaldOjjpet l i000 politieke gevangenen bevriid Ze zyn d grens van Tsecho Slowcitije tot op minder dpx 50 km genaderd Het RTihrée bied is nu t t 2 5 Tcui het oorspronkelijke ingekrompen Düis burg cii Jbnchufflwerden bezet In Dortniüiid