De Vrije Pers, zaterdag 14 april 1945

D S V R IJ 1 EUITÜNLANDS NIEUWS Fr£ nkïin Delano Hoosevelfl Presi dont der Verenigde Staten is zeer plotseling tengevolge van éen be roerte overleden Hij vertoefde in het door hora zelf gestiqöte her steil ingsoord voor ter verzorging van de kinderverlamming waard oor hij in 1921 getroffen werd Terwijl een kunstenaar bezig was een schets voor zijn portret te vervaardigen kreeg de President plotseling een zware hoofdpijn verloor het bewuöt zijn en overleed zonder dat het be WQstziJn teruggekeerd was Dit zeer onverwachte verscheiden betekent een groot verlies voor de Verenigde Volken kXs zodanig wordt hot in al le j Geallieerde Staten gevoeld ge tiïige de stroom van condol © uncles die van over de gehele wereld in Washington binnenkomt Onder de eer sten waren de Engelse Koning Churchill Stalin Genade Gaulle en Tojang Kai Tsjek De begrafenis ttiX a s Zondag plaats vinden Overal waar t r wereld zich Amerikaanse soleaten bevinden zijn de vlaggen halfsto gegaan en zullen rouvclienr sten worden gehouden terwijl Genv Eisenhower voor de Amerik£viinse Le f ers een rouwtijd van 30 dagen heef heeft uitgeschreven e President vras Oo erbevelhebber fun alle Amerikaanse strijdkrachten Bij overlijden van een Amerikaanse aresi dent volgt de vice presidont op 2o is in dit geval Senator K rry Treu m£ n onmiddellijk als de r 3ste president der Ver St beëdigd In een eerste verklaring die deze kort daarna aflegde zei deze dat de Conferentie te San Pi ancisco op de vastgestelde tijd zal doorgaan on dep voorzitterschap van dlir Stetti nius Am Min van Euitenl Zaken iuiTSLANp De in ons vorige blad reeds gemelde samenzwering van Lu ft waffe officieren heeft een helt gis ting in de Luftwaffe tot achtergrond Volgens inlichtingen van gevangen genomejo piloten so hijnt de Xf te zijn ontstaan vanwege de door Goerl ng gelaste aanvallen op de A merlkaanse bombarüeraontsfarjaatles I PERS 14 April 1 46 en het overbrengen van personeel van de gewone naar de schroefloze vliegtuigen waardoor zeer hoge ver liezen ontstr an zijn Ila een tijd van wrijvingen is het woord verleend aan de xxecutiepeletons Bovendien zijn de commandanten der D Luchtmacht aan Oost en Westfront namelijk Richthofen en SR rne in hechtiinis genomen Op het ogenblik is do Luftwaffe het meest onbe trouwbare onderdeel van de D Wehrm Hitler schijnt alles in het werk te stellen om een nieüwe officieren revolutie te bezweren Bij proclamatie van Himmler en Keitel is de doodstraf aangekondigd voorifedere commandant die een stad over terft Wanneer de stad door geall iöerde tanks of een artillcrieH bombardement bedreigd wordt moet de strijd toch worden voortgeaet Geen enkele Duitse stad zal tot opes stad worden verklaard De coram van Kopingsbergeh is reeds ter dood veroordeeld Alleen zal het wat moeilijk zijn dergelijke vonnissen uit te voeren aangezien deze comm in Russische krijgsgevangeschap zit Op eoht Duitse manier is zijn familie verantwoordelijk gesteld NBPaRLANDSE B ERICHpN De startbanen der T p reject iel en te Delft bij dt Lijm en Gelatinefabriek zijn door de D vernield Het üchijnt dat het uitvallen der elec triniteit den D op dit gebied door lopend moeilijkheden gegeven heeit In Dén Haag en omgeving zijn delaatste weken geen projectielen meer aïgeschoten Seys Inquart heeft ten bedrag van f 9 000 000 laten overschrijven naar Duitsland van é n der grote Ne derlandsè banken De D demoralisatie uit zich vooral in desertie In Rotterdam 2iij ö i hulszoe cingen gedaan naar zg F J flüchtlinge De vorige week heeft mo3 geboeide Duitsers kunnen zien be eleid door de Peldgendarmerie Deser teurs i ooftG v Ni maar met bsltiiid inntn