De Vrije Pers, zaterdag 14 april 1945

FRONTNIEUWS DE STRIJD IN NEDERÏ a HD Na oen op mars ven 16 km zijn Britse troepen ingedeeld bij het Can 1ste Leger nu ook de Rijn ovürgestoken bij WESTERVOORT en hebbon het O deel van ARNHEM bereikt in de straten waarvan nu go str flen wordt De D bieden krachti ge tegonrtand met gebruikmaking van betonversperringen on omgehakte bo men op d wegen en uitgebreide mijnenvelden Het brui gehoofd bij DE V5 NT R T is uitgebreid tot 8 km diepte TWELLO Is veroverd De N flank van de IJsellinie vordt ook bedreigd door de opmars naar ZWOLLS die slechtp lichte tegenstand ont moet en voorbij HEINO gevorderd is Volgf ns laatste berichten is de stf dsruiid bereikt De D hebben in de IJsellinie reeds een zware schok ontvangen Zij hebben noch de raön sen noch het materiaal om de opmars te stuiten en de neiging tot overga ve neemt in veel gevallen toe m tegenstelling hiermee zijn corresT pondenten van mening dat de D van plan zijn de Grebbelinie te verdedigen zodat de nu ingezette aanvuJ nog niet porsé de eindaanval be t hoeft te zijn In alle steden tussen de IJsel en Den Haag zou dan garnizoen gelegd vorden terwijl kc nalen en dijken voor de verdediging gebruikt touden worden Wij geloven ook wel dat dit de D bedoel ing sal zijn maar een andere vraag is of dit alles slagen zal In het N neemt de tegenstand af ïen N W van ROLDE is de spoorlijn aggesnoden op 18 km van GRONINGLIN EXLO bevrijd opmars 6 km N vo n BOERTANQE Patr contact met D u n de TJonger in Friesland Overisens Srote terughoudendheid in bericht geving oïïi D niet te informeren In Overijsal OMMEN bevrijd In 13 dgn 6000 gevangenen In concentratie kamp 1700 Joodse vrouwen bevrijd WESTFRONTï De opmars naar BREMEN en de Noordzee wordt goort gezet De D zuilen wellicht trachten een linie EMBDEN OLDENBUHG BV MEN te houden om den Geall do Noordzeehavens te betiston om aanvoer lü nge die weg te verhinderen en zo de opmars dooi moeilijker wordende canvoer tot staan te krij gen Z O van BREMEN twee bruggehoofden over do Aller CELLE bezet In de opmars naar MAAGDENBURG zijn WOLFi NBOTTEL en HALBERSTADT be zet Am 9de Leger Is DE ELBE OVSRGE ST0K2N st at officieel op 90 km van BERLIJN en heeft vlak bebost terrein voor zJrh zonder grote ri vieren fir is geen enkele officiële bevestiging van berichten dat or reeds troepen in de onmiddelijke om gevinp van BERLIJN zijn doorgedron gwn of dat er parachutisten op 36 km van de stad zouden zijn geland Verder 2 opmars van 40 tot 70 km naar de Elbe tot op 30 km van LEIPZIG en HALLË door 12 pantsercolonnes Sttden en dorpen worden onder de voet gelopen zonder een enkel D kanonschot De Luftwaffe is niet te kijk VTEIMAR geeft zich over JE M en NAUMBIJRG veroverd De Sale op twoe punten overschreden Nog neer Z opmars naar BAIREÜTH en NEUREN BlftG HCILBRONN ien SCHVEINPÜRT veroverd De Fransen bezetten PADEN BADEN In het Ruhrgebied ptort de tegenstand ineen BOCHüM en GBLSENKIH CHHN veroverd Op één dag J3Ö 000 ge va ngenen totaal roede 80 000 zo Juist wordt de verovering van DÜIS BURG gemeld OOSTFRONT WEBNEN veroverd 130 000 gevangenen en 1000 tankö buitgemfiULkt Opmars naar BRÜNN en GRAZ LuchUanvallen op PILLAU ITAÏ IEÏ Na 13 km opmars de Santerno overschreden In zware gevechten vrcrat het brui gehoofd uitge breid 260U aanval svlucliten VERRE OOSTHN Bij luchtaanvallen op Okinawa 118 Jap vliegt neergeschoten 6 divisies aan land LAATST KI UWSi Brug over de IJs l Tanks opereren 6p Veluwe in richting APELDOORN ASSEN en DALFS3N bevrijd Vliegveld Arnhem bereikt Opmars naar Z O van Zuiderzee BRUNSWÏJK vero 180 km front aan ELbe LEIP 7 10 gepasseerd 70 km van BRESDEJN Gone kamp BUCHENWALDE met Sl ÖOO po iitieke gevangenen ontzet