De Vrije Pers, dinsdag 17 april 1945

zzzzzzzzzt No 97 m Dinsdag 17 A pril 45 Uitgegeven doors DE GIRJS J3 MINTIENDHAI ONS VOLK HET PAflOOL STEKTOR DE TOEKOMST TROinv DE VONK DE VRIJE GEDACHTE DE VHYE KATHEDER VRIJ NEDERLAND WAARHEID en N O editie voor GOUDA EN OMSTR rnmum miin ii SNELLE BRITSE OPMARS OVER DB VELUÏE D E AMERIKAITEN RUKKEN NEUREI IBERG BIN IIIJJ T In Kriderland maken Biitten en Canadezen nel e vorderingen Groningen Heereveen Sneok en Meppel bevrijd Canadezen staan op 15 km van de afsluitdijk Britse eenheden opereren men on Barneveld Bij Apeldoorn 10 000 Duitsers ingesloten Geen veranderingen aan het frolit van het 9 © Am leger Ondanks taaie tegenstand rukt het 2e Britse leger op naar de Duitse Bocht en Hamburg Patton staat op 12 km van de grens van Tso Slowakye Aanval op Leipzig begonnen De stri od in ons land Gistermiddag om 12 uur capi N U eerde de Duitse bevelhebber an de stad Groningen Naar al Ie waarschijnlijkheid was de stad toen reeds omsingeld Ten Oosten van de Groningse hoofdstad zijn Can eenheden doorgedrongen tot Wagenbergen ten Z van Delfzijlt In iriesland bie den dé DuibSers vrijwel geen tegenstand Heereveen an Snesk zijn bevrijd Fatrouille eenhe den zijn in ïi aneker en Bols ward doorgedrongen Zij staan op 15 km van het ginde van de afsluitdijk In Eriesland opereert de 5e Can diviöie Waterratten genaamd Tn Drente werd Meppel geheel van Duitsers gezuiverd In Apeldoorn duurt de strijd nog steeds voöTt Vanuit hun br h d van Wilp naar het Zuiden opru kende Can eenheden bevrijdden Brummen en maakten contact met Br eenheden die na Velp bevrijd te hebben m N ricnxing doorstootten Vanait Arnhem zijn Britse eenhedeia snel naar het W doorgestoten Na eerst Otterlo bereikt te hebben trokken aij verder totop 1 km van Barneveld Fier stootten zij op lichte D tegenstana Hedenmorgen vroeg meldde zowel de BBC als Herrijzend Nedejg land dat bij Apeldoorn 10 000 Daitsers zouden zijn omsingeld Gisterenavond bod n ieze troepen liog sceeds verzet De stryd op de Velawê is van het alle grootste belang voor de verdere bevrijding van ons land IIog meer D troepen daar vernietigd worden des te sneller zal de bevrijding van de overige 3 provincies kunnen plaatshebben WA ARSCHUWING In de laatste dagen is her haaldelijk gebleken dat voo barig vr ugdebetoon over de bevrijding levensgevaarlijk ia Eén Geallieerde tank of patrouille wil al zijn de Daitsero vertrokken nog nie1 zeggen dat een stad of dorp bevrijd is In Zutfhen staker de Duitsers als represaille voor voorbarig vlagvertoon het Weeshuis in brand WEEST DUS VOORZICHTIG Dit is een waarschuwing vooi de naaste toekomst Hengelo s Krachtcentral e gered De krachtcentrale te Hengelo die Twente vah stroom voorziet is door de verzetsbeweging gered Een ondergronds strijder kwam er achter dat de Duitsers van plan waien de giote centrale te Vernietigen en de machines te slopen Hij begaf zich met zijn ksmeraCen naar de centrale bond het gevec ht met de daar aanwezi e 20 moffen aan en slaagde erin de dynamietlad ng ie verwijderen welke de Duitsers hadden aangebracht Een van de Duitsers Stenzol de man die doqr de Duitsers was aangeateld als hoofa van de Storkfabrieken wist ech ter te ontkomen en kwam terug mot 150 man Duitse poli tie In het hierop volgende gevecht werd de Duitse bevelhebber zwaar gewond één Nederlander werd gedood óéa Hederlandc krijgsgevangen gemaakt en deze werd onmiddellijk door de Duitsers af gemaakt Tenslotte werden de Nederlanders gedwongen zich voor de overmacht terug te trekken Het resultaat was echter dat de Duitsers slechts 2 van de kleinere turbines hebben kunnen va nietigen De rest van de installatie bleef gespaard waardoor Hengelo 2 uur na de bevrijding weer stroom had De strijd in Duitsland Von Busch de nieuwe Duitse bevelhebber in N Duitsland schijnt er in geslaagdte zijn da D tegenstand enigszins te organiseren Ondanks dit rukt het 2e Br leger steeds verder op Het staat op 20 km van Oldenburg vecht in de buitenwijken van Bremen en breidt haar 3 bruggehoofden over de Aller steeds verder uit Bij Fallingbochel in ie onmiddellijke omgeving van Bremen bevrijdden de Britten 20COO krijgsgevangenen Tot nu toehebben de geallieerde legers in het Westen reeds meer dan 2 millioen krijgsgevangenen en slavenarbeiders bevrijd Haeronder bevinden zich ongeveer een g millioen Fransen In het front van het 9e Am leger aan de Elbe is de laatste 24 uur weinig veranderd Er worden steeds nieuwe troepen aangevoerd terwijl het br hfd ten Z van Haagdenburg steeds meer wordt uitgebreid Het heeft 4 a w s s fy P £