De Vrije Pers, dinsdag 17 april 1945

Knsdagy I7 Apri ± I945 OHOOT HISSISCH 01 J KKS rR pae 2 BiïKLIJII lir IjE RiCffl ING Hoewol MoskoV nop niots heeft medegedeeld van een gioot Oderoffonsiof kan men uit do Duitse bcriohtgevzng opmaken dat do Russische opirarc naar Berlijn is befiDane Gisterenavond even voor 6 uur kcnaigde Hi cier ir een special dagorder aan dat de Joods Bo lsjewis cische singell Het wordt owol oor he è sgers aan de Oder Maandagnacht om 4 uur loi het offen e als door het Je M lg tedreigd i richting vai Berlijn vid ren overgegaan De Gisterenavond v erd bericht dat de aanval op de stad roud 3 zou zijn begonnen 400 van de 1000 nu een litiits van t kn Co ütryd in Haaedenburc dj urt nof ateeds voort Ten ji den van Uaagdon bm g hobbon not lo en 9n m Ig bij Köthen oontact net olkaar o maakL en cer i fbied van 550 kin2 omsingeld leipaxj ia voor on sttikken afweergejchut die rond de Htad staa souden reeda zijn veroverd De D jitserra voeren ver steikingcn aan van het ODstfiont 1 Ami colonne ± 1 Leipziig reeds 20 km gepajtecrd op weg naar Drcadenw OndanJcs het verbod van Himmier verMaarde de B t geme ester van Alpenborg zijn stad tot open oad en gaf hen daacna aan de geall over Gistoronavond laat zijn Am een hede i Ketvenberg biTinengei ukt Tevoren waren ande e eenheden reeds om de s lad heergetrokken De strijd m het Roergebied loopt Knel ten einde Gisteren capituleerde het oversahot van een gehele D divisie Hieronder bevonden zich 4 generaals Tot nu toe hebben in het Roergebied reeas meer dan 200 000 D de wapens neergelegd WupperLal en Hagon zijn ve overd Bij Dussel dorf houden nog een 30 000 D atand Franse troepen veroverden tegenover Straatsburg Kohi en ten Z van Stuutgart Ereudcnstadt De operaties ten U van Bordeau hebben een goed verloop Kederlan dse Berichte n Op een persconferentie verklaar de Min Gerbiandy Ons land staat voor een catastrophe 7 annee r wy echter de handen ineenslaan kun nen wij de moeilijjkheden te bovenl komenf Niet allen zijn doordrongen van de erbarmelijke toestanden waarin cns land veikeert De niev i kabinetsformatie v as moeilijk omdat alle stromingen nog niet duidelijk te onderschei den zijn De basis van he c kabinet 3s breed mair het gehele volk is niet vertegenwoordigd Er ligt een wetsontwerp gereed voor het vorTon van plaatsverto genwoordi ende lichamen Mln Wy fels erklaa de dat hi 1 nit t zou aarzelen de ai beidsaienfet in te voeten v annuer dit nodig bleek De GLoen en Binmkooxmy nen zijn tijdelijk door de Regering ovej genomen De productie moet in 3 maanden worden verdubbeld omdat in du komende winter geen koUde gexeden mag worden Schoickei de leider van de pryn ffehrmacht had echter haar voorbereidingen getroffen en Berlijn zal tot het uiterste worden verded gd Radio commentators dexen mede dat het front tusnen Ku slrJn en Ei ankfort in vuur en vlam otaatr De Russen i oudon zich reeds op 45 km van de Duitse hoofdstad bevinden Ook bij GörlHz zouden de troepen van Ko ijef tot het offensief zijn overgegaan Binnen nxet al e lange tyd zal Radio Moskou de r eds lang verwacnte Russ successen bekend maken In Oosten ijk zetten de Russen hun offensief met k a ht voort Ton W van V eenen veroverde maarsQhaJk Tot jugin San kt iöJ ten en HtrzogenbuschcHy staat staat reeds meer dan 65 km ten V van fleenen Ten NW van eenen is Tolbugin de Donau overgestoken on heeft hij ontact gemaakt met troepen van Ma inofsky Door deze manoeuvre is een D troepenmacht omsingeld Tsn Zuiden van Weenen staat Tolbugin op 45 km ten O van Graz Rass aanvallen op het s hiereiland Samland ten V esten van Kó nigsberg In de haven v n Pilau werden in 2 dg 51 D schepen tot zinken gebracht beheersing bij een auto on reluk te Deventer met zijn collega gedood Dhr Nootenboom hoofdredacteur van De Gelderlander is bij zijn bezoek aan he een D sl ipcehutter gedood MET KLM VZJZPiN WIJ ER OP DAT Ki V ZAI K iS OM OOK NA DE BEVRIJDII G ZWlJGZAAIf TE BLIJVEW OVER ZIJF DOEN EN LATEN LUCHTOORLQ Gisteren maakte de geallr luchtmacht boven Duitsl 5000 vluchten Gisteren werden meer dan 800 D vlgt en 1000 spoorw wagons vernield bevrijde Zutfen doorLENTE OPEENSIEP IN ITALIË TIJDEÏIS DE f3 H ZETTING HOUDT STEHDS REKENING MET DE MOGELIJKHEID AN DE AAWfEZlC HEID VAN SPECIALE D OR DE DUITSERS ACHTERGELATEN GANGSTERS In H oek van Holland schijnen de Duitsers het lang te willen ui bhouden Hier zijn grotü hoevoe heden levensmiddelen opgeslagen Bij U trecht en Mydrecht wordt Met grote kracht is het 5e leger in Italië gisterenmorgen tot het offensief overgegaan Gen Clark en Alexander hebben dagorders tot hun troepn gericht waarin v J zij erop wijzen dat ook dit front een beslissende rol in de eindoverwinning zal spelen V ERE OOSTENs Voortdurend zware luchtaanvallen op Tokio Over een oppervjakte van 28 km2 gijn de industrie wijken van Tokio platgebrand LAATSTE NIEUVS R 0 1 uur ïo PÓÏên ondervinden grote D tegenstand ten 0 van Win schoten De Commandant der steeds meer land onder watetcDomariniers in Groningen kwam persoonlijk de capitubij Ameidon Groot Ammers latie aanbieden SNEEK en Streefkerk zijn onder mijnd De z g Hollandse atorlinie schijnt weer in gebruik te worden genomen Overal v orden inundaties of voorboreidingon daartoe geconsxatr erdo Het schijnt dat d3 stcid Utrecht in verdediging wordt gebracht Hel spoorv ogo i van Doj drochl i j door de D gehee vernield Do railr t iDn in hot water geworpr n BOLS ARii STAVOREN en HARDINGEN zijn be Tijd De Can v orden onder vuur genomen aoor D batterijen op de Waddeneilanden Om 12 uur be richtte hot Can hoofdkw WEG EN SPOüRV EG AMIIRSFOOR1 APET DOORN ZIJT A FGESNEDEN Doinschooxjpogingcn bij Harderwijk om te ontsnappen naar Holland Imuidaties ten N van Amersfoort uitgebreid Hevige stryd in Apeldoorn L