De Vrije Pers, dinsdag 17 april 1945

Dinsdag 17 April 45 y H ïi JL yQ VOOR r UDA EN OMSïREKEN F R O N T N I L U n S HOOFDPUNTENt Goede vorderingen in Nederland Bijna geheel Friesland ende eden Groningen en Meppel tevr d Can 1 km voor i arneveld Felle gevechten om Apeldoorn In Dtl Halle veroverd en Neurenberg binnengedrongen Grote Ru aanval op ej l jn i igei ot £ 5TFR0NT De strijd in Nederland Met Gronin gen werd gisteren de 8e Provincie hoofds tad be vr jd Na hevige gevechten in de kanaalovergan gen gaf het Du garnizoen zich om 12 uur over Inmiddels rukten afdelingen van de 1e Poolse divisie 3 km ten N O van Wagenborgen op en bc rpikte de Eems In Friesland werd het front mx het W uitgebreid Verkenningsafdelingen ve de 3e inf divisie rxikten ten N W van Leeuvarden Itarsum en Minnertsga aan de Waddenzee tinnen en lieten Franeker aqhter zich liggen Andere afdelingen werden het laatst gesig laletird 4 km ten N W van iolsward Heerenveen on Sneek werden bevr d In Drente werd Meppel genomen De gehele provincie Drente is nu vry wel van Du gezuiverd De Can troepen in hot ge bied van Apeldoorn maakten contact met de vanuit Arnhem oprukkende Br colonnes Andere x r afdelingen bcvrüdden Velp en rukten 5 km verder óp De troepen welke zich hier langs do Ussel bevinden zyn ingesloten Can gepantserde eenheden drongen vanuit Arnhem over Deelen verder naar Jiüt N W ojp Ze jaaasoerden Otterlo en bevinden zich reeds 1 km ten 0 van tiar neveldjWaar zy op lichte Du tegenstand stuitten Door deze opriückende beweging dreigen de in en om Apeldoorn zo fanatiek vechtende Du divisies te worden afgesneden De strijd in Duitalandf Ondanks sterke Duitse iegensiand maken de Eng vorderingen in de richting van Oldenburg en i remen Ten Z O van x remen werden ca 20 000 krijgsgevangenen bevr d Vanuit de bmiggenhoofdsn over de Aller rukten de geall verder op in de richting van Ham burg Meer naar het 0 werd Salzwebel bereikt Langs de Elbe worden steeds meer troepen samengetrokken Het bruggenhoofd ten JZ van Maagdenburg werd verder uitgebreid Het Ie en 9e Am leger he b ben brj Kö then ten Z W van Desaau contact gemaakt raardoor een grote Duitse troepenmacht ingesloten is i het Harzgebergte Halle is van Du gezuiverd Pattons troepen z Jn Chemnitz binnengedronjen Ten N van Chemnitz rukken de Am op in do richting van Dresden Het 3e Lm leger veroverde in i eieren de stad Hof op slechts 12 km