De Vrije Pers, woensdag 18 april 1945

BULLETIN I r VOOR GOUDA EN OLS iHEKEÏÏ 18 April 45 P R O N T N I R U W S HOOFDPUNTEN Canadezen 10 km voor Harderwyk Harde gevechten om Apelduórn Harlingcn binnengedrongen In Duitsland is Leipzig bijna geheel omsingeld Plauen veroverd E norme aantallen krijgsgevangenen stromen binnen Veel Duitse vliegtuigen vernield 0 3 iecentrum Zistersdorf door de Russen veroverd voor het grootste deel reeds in Am handen Steeds moer troepen worden langs de El be samengetrokken over een hreed front On danks heftige Du tegenstand werd het bruggenhoofd over de El be ten Zlvan Maagden burg verder uitge breid De in het Harzge bergte ingesloten Du worden systematisch o geruJjiid Halle is van Du gezuiverd Leipzig is bijnd geheel ingesloten en de aanval op do st j d is begonnen Altenburg ten Z van Leipzig werd veroverd Ten N vaa Chemnitz rukken de Am troepen verder op naar Dresdfen Plauen is door het 3e Am leger v Du sozuiverd Andere troepen welke vanuit Hof oprukken he b ben de grens yan Tsj echoSi owakij e bereikt Het Du rijk ij hierdoor in 2 delen gesplitst In het Ruhfgetied is de Du tegenstand practisch ten einde Ont zaglijk veel gevangenen stromen binnen l t aantal is gestegen tot 2oj 000 Eergister gaf zich een volledige pantserdivisie met comme ndant aan de Am over Ook de zo leuken de p antserdivisie Leer liet 7ich hier go vangen nemen Deze pantserdivisie kreeg destijds speciale opdracht van Hitler om in Normandiö do gelande troepen tegen te houden en in zoc te dr ven De Opperhevelke b ber van legergroep B in het Ruhrge bied Gen Veldmaarschalk Von Model heeft zelf mpord gepleegd Troepen van het Ie Am legger vechten in de straten van Neuren berg De Franson zijn in Freudenstadt ten Z V van Stuttgart doorgedrongen Eergistere werdden in het totaal 144 000 gevangenen bin ncng 5 bracht Hüt totaal aantal gevangenen in do laatste 16 dager is 755 000 De stri jd in Frankrjjk i ranse strijdkrachten raeken goedt vorderingen met het opniimen van Du wecrstandsnesten ten N van Bordeuax 6000 gevsjige on werden binnenge bracht GEEFT DIT s ldJ VOORZICHTIG EN SNEL DOOR HET IS m VADERL DSE PLICHT D r3t ri 3 ïn Nederland In Apeldoorn wordt iïi g steeds verwoed gevochten De Du he b ben h er tot nu toe stand kunnen houden met hun mortier en granaatvuur omdat de ü il indon Aan de kust van de ¥ addcn ee staan de Can nu onder het vuur Vïui de Du kanonnen vanaf do addeneil Poolse troe pun ondervinden ten O van Winsc ott n sterke ro Du tegcr 3tand Dt Du willen hier de toegang naar Emden en Olderi uxg T evuiligen Dg strijg ia Duitsland In de i ichting van Oldünburg en Emdtn wordt hard gevocht en i ij iiremcri vorderen de Eng langzaG De Du heb en hier versterking udt Dener rkon ontvangen In d voorsteden worden de Du een ï oor eun met vlaiimitnv erpers verdreven Ton Z O van isremon is de spoorlijn naar Ham burg afgesneden Vanuit een bruggenhoofd over de 13 er hcb bcn de Eng Soltau bereikt Verder O Tcdc c i de