De Vrije Pers, vrijdag 20 april 1945

Tninrfnnini I i I I n I n n n 1 ri 11 I rTtti rn TTTTT H fM Armn y Uitrereven doors LE GEUS JE MINTIENDRAI ONS VOLK HET PAROOL STENTOR DE TOEKOMST TR0U 7 DS VONK DE VRIJE GEDACHTE DE VRYE KATHEDER VRIJ NEDERLAND DE WAARHEID EN NIElTffSORGANE N Vripdag 20 April 1945 EDITIE VOOR GOUDA EN OIISTREKEN iiijiiiiifi rnrnïïïï j 1 DE OITTERVÜLDE WENS Twee maanden geleden n l den 24sten Pe bruari 1945 verscheen het 75ste nummer der Vrije Pers Dat was een jubileum Wy spraken ter gelegenheid daarvan de wens uit dat one nieuwsorgaan haar 100e nummer niet zou beleven En nu Vrijd g 20 April Hier ligt het 100ste nummei voor U Verschenen temidden van honger ellen des terreior en verdrvückingj verschenen terwijl wij nog omringd zijn van vijanden Onze wens mocht niet in C Cj U DA vervulling gaan DE LEGERS DER VRIJHEID STOBAIEar MN De legers der vry h l stormen isaii Stonden de geal lieerde tanks 2 maande ja geleden nog achter de Siegfriedlinie thans denderen zij vver de betonwegen in het hart van Duitsland over Hitler s auto banen Binnen ze = rkorten tijd zullen zij daveren door de Berlijnse straten voorzover dit althans vanwege de puinhopen nog mogelijk z l zijn Ifear ook in ons eigen Vaderland keert de vrijheid terug In een stormloop van nauwelijks 2 weken zi n de Achterhoek Twente Drente Overijssel Groningen Friesland en het grootste gedeelte van Gelderland van het loodzware Moffenjuk ontdaan Wij zijn dankbaar voor dit alles Maar wat ons toch het meeste interesseert is het feit dat de wfcgwijzer zich thans richt naar het Westen naar de grote steden naar Rotterdam Een Haag en Amstardair naar GOUDA en OMSTREKEN Er wordt aan onze bevrijding gewerkt Zienderoge n EEN 2 VOUDlG JUBILEÜl l Is vrijdag 20 April 1945 een 2 vcudig jubileum vcor ons De vraag stellen is haar be§ntvroorden In de eerste plaats beleeft de V P nac r wij thans wel met zekerheid mogen aannemen haar laatste jubileum in bezettingstijd Drit stemt ons tot vreugde lïaar er is nog een laatste jubileum te vieren De man over wiens autobanen thans de geallieerde tanks 7 0 ongestoord voortjagen herdeiokt zijn geboortedag De redactie der V P v enst toe de uit naam van alle V P lezers Adolf Hitler van harte geluk met de beleving van zijn allerlaatste verjaardag Dat het hem goed moge bekomen EEN JïïBILEUII LTTGAVS Ter ere van het 2 voudig jubileum en gezien de band die er tussen beide bestaat als er ge n Pührer was geweest zou ook de V P nieU hebben bestaan doet het ons genoegen dat wij onze lezers iet5 bijzonders kunnen a nbiedéft Eefi istrnsteiwerk genaamd Ondergrondse Borrel ngskes dat o a gevuld is met carricaturen van onzen jubilaris kunnen wij onze lezers in zeer beperk be mat e he laag ta koop aanbieden Het is de bedoeling dat die lezers welke nog niet het een of andere standaard jverk der ondergrondse pers bezitten in de gelegenheid worden gesteld van deze aanbieding te Torofiteren De verkoopprys der Ondergrondse Borrelingskes bedraaé 15 vijftien gulden BLIJFT ECHTER IffiT DEZE LECTUUR VOORZICH TIG V NT DE S D SFINZT h NAAR ÜÜt OPROEP Zij die in onze onmiddellijke omgeving de bevrijding al jarenlang hebben voorbereid zitten in verband met de komende gebeurtenisoen dringend verlegen om fietsen en doen daarom een dringend beroep o de eigenaars van een goed bruikbaar rijwiel Stelt Uw fiets ter beschikking zodra men hem nodig mocht hebben of indien U de weg nocnt weten l rt hem dan nu reeds af Wanneer aan deza oproep eon gehoor wordt gegeven zullen de nodige ncatregelen genomen moeten worden Tooftt U daarom oen goed vaderlander WAA RSCFJWING IN DE OMTRïSC VAN GOUDA KÖMT GRUNE FOLIZEI VERMOEDE LIJK BIJGESTAAÏI DOOR GEHEIME AGENTEN