De Vrije Pers, vrijdag 20 april 1945

Ro lOO VOOR gouda m omstreken Vrijdag 20 iipril 1945 a m mniq JE MaIKTIMDRüI OHS VOLK HET SElrl VilR VRIJ KKDMLAND DE fW HEID en HIEOTSORGANE N t OïïVmVin DE WMS n or ÖAB+ën B ë bruari 1945 verscheen het TS te numTwee maanden geleden nl den 24sten Feoruari x p gelegenheid daarvan mer der Vrije Pers Dat was een ou üeum S J er niet zou beleven de vurige wens uit dat cns i f So f vooru fe ichenen te En nu Vrydag 20 April Hier ligt nel8chenen terwyi wy nog midden van honger ellende terreur en f nw gaan omringd zijn van vijanden Onze wens mocht niet xn vervuiiing g iin DE LEGERS DER aam Jjwn aaas imov J STREKEN j tj rnt a n onze T evrijding ggwji REGERfflGaiHJEDHjING n K i van Ï2 4 45 heeft de regering een regeling getroffen betreffende de oprichtxng en sanenstelling van tydelyke gemeenteraden gedurende do tyd dat de door de wet voorgeschreven verkiezingen niet kunnen worden ge houden De tijielyke gemeenteraden zullen hetzelfde aaïtal leden tellen als voorheen De verkiezingen zullen plaats hebben door kiescollegcs die zullen b st cn uxt het drievoud van het aantal te kiezen leden y sa nenstelling van de kiescolleges en van de raad zal gelet worden op personen die ge acht worden tydens de hczet xng het vertrou wen van de burgerbevolking behouder te hebben of dit hebben ge Yonnen Do burgemeester voorgelicht door 3 vertrouwensmannen uit de gem entc 2al du li i n het kiescollrge TOordragen aan de Cömm dcr Koningin Latetsenoemcle benoemd de leden van de kiescolleges j laat zich op zyn beurt voorlichten door oen commissie ve i leden ij de samenctellmg v n de kiescoi e ges dient gelet te worden dat do gees ely c en maatschappo I yke stromingen xn de gem nte vertegenwoordigd zijn i en ir ni na ae verkiezing ven de gem nter r d zullen dc utrste wethouders worden benoemd In beginsel behoudt de tijdelijke gemeenteraad dozelide bevoegdheden als voorheen Uleen enkelebevoegdheden aangaande bostuursaangelegenheden biyven voorlopig in handen van k W Op welk tydstip deze bevoegdheden l J de r d w rden gegeven hejaalt de burgem De Min van innenl Zaken f i f 1 ke gemeente on op welk tijdstxp tot verkie ingen zal worden overgegaan Uitgezonderdzul en worden die gemeenten waar de verkiezingen practische bezweo n zullen hebben zoals m gemeenten waar de bevolking is ge iacuoerd i=y K i = zal het college van Jkunnen worden angevuld in de gemeenten waaig tijdelyke raad is gekozen De nieuwe Ieten zullen worden benoemd door de Comm derTfoningin op voorlichting van 1 K ztil het college van gedeputeerdestaten worden neoigevuld oo f ƒ l nn Zaken gehoord den Oomm det Koningin Voor de Prov Staten z n geen tegelingen get ffon pengezicn gebleken is dat voor oenfa y instelling dezer lichcjnen geen n T 1 d 1 ng bes tae t KLETSM IS rOOD Z £üGMJCS LETOI