De Vrije Pers, woensdag 25 april 1945

GOUDA EIT OMSTlffiKM WOMSmSy 25 April H3 Imep edeiing y h et geallieerd opperbe tel DezQ modödeling is gedateerd 24 April 1945 en wordt uitgego yen op geaag vaa den geall oppQrb cvQlh ebbèr doöir het hoofdkwartier van het geall oxpeditieleger en ie geidoht tot de bevqCiJcing van het beBe Éte deel mn ITederiand v PUNT 1 De vijand die verant w r delijk ie voor de voedselvoorziening heef t verBuimdyVol doende voorraden voor U aaê to voeren terwijl de rerbiji dl gen met Mitsland nog open waajóft ïiU M j door onze krijgsverrioh tingen is geisolee3 d en gelegérd wordt en het misdadige be ialuit heeft genonien om tot het laatste töe verzet te blijven bieden zal hij niet in staat zijn ü voor hon r te behoeden PÜHT 2 Daar ïïw voedselvoorra den uitgeput zijn heeft de Oijperbevelhelpber last s Qövéjif dat onmiddellijk levensmiddelen door vliegtuigen boven bozet gebied moeten worden afgeworpen f FÜNT 3 Wij waairschuwen den vijand dat dit zal gebeuren en dat hij onze pogingen om ïï te helï en nietjpag verhinderen of bemoeilijkenv Zelfs indien hij móoht proberen dit te doen dan zullen wij jboch alles doen wat in ons vermogen ligt om TJw leven te reeden PÜWT 4 De voedselx3aketten zul len dodr vliegtiaigen van allerlei type vnl Évvare bommenwerpers worden afgeworpen De toestellen zullen laag vlie gen en hun last daar afwerpen waar zij het gemakkelijkst ver zamóld kan worden Wij kunnen U niet tijdig waar schuwen waar en wanneer de levbhsmidde on zrullèh worden af geworpen Neemt daarom de volgende mantrégelon in iachti VertTacht voedselpeketjfen zowel b j dag als in de nacht Geeft dus ven nu af acht p onze vliegtuigen Vormt onder leiding van verantwoordelijke per sonen groepen om naar vliö tuigen uit te zien ep de paketten te vprzameleh Wij geven den vijand instructies U zo veel mogelijk te helpenj slaat dio hxilp niet af y znu tlw last kunnen yerlitfhton ls gij vlief tuiiG en hoort aankomen j ii if rj