De Vrije Pers, woensdag 25 april 1945

L 25 April 45 u t y JO i VOOR fïOUDl EN OMSTREKEN H Het Hoofdkwartier van de Geall Expeditiostrydkrachten heeft instructies gericht tot de Duitse besetting in de vesting Holland Hierin wordt o a gezegds Het is U genoegzaam bekend dat 4 millioen Nederlandse burgers achter Uw linies verhongeren De Du Rijksregering is in grote ge bieden niet meer de draagster van de macht Het Du leger bestaat niet meer als geordende strydmacht Tooh volgt U nog steeds het misdadige bevel o uiterste tegenstand te bieden Dit betekent voor lOOOden hurgers de hongerdood e Vior Holland nog grotere verwoestingen Het lijden van het Nederlandse Volk zal versacht worden door het te voorzien van leveïismidworden ¥y kunnen U niet tijdig berichten wa£rid eleno Hiervoor z l een groot aantal vltg te helpen Slaat deze hulp niet af zy zou Uwyel tot vuren geeft of dit bevel uxivociit MEDEDELING VM HET QEALLÏEERD OPPER bEVEJ Deze mededeling is gedateerd 24 April 1945 Hij Wordt uitgegeven op gezag van den Geall Opper oevelhe bTser door het Hoofdkwartier van het Geall expeditieleger en is gericht tot de bevolking van i 9zet Nederland Jj3 e vijand die verantW 5ordeliyk is voor Uw vo3dsej voorziening heeft verzuimd voldoende voorraden aan te voeren terwijl de verbindingen met Duitsland nog open waren Nu hy door onze krygsverrichtingen ie geiso leerd en wordt helegerd en het misdadige he sluit heeft genomen om tot het uiterste ver zet te hieden zal hy niet in staat zijn U voor de honger te vrijwaren 2Daar Uw voedselvoorraden uitgeput zyn he ft de Geall Opperhevelhehher bevolenj dat oi i ddellyic voedselpakketten hoven hezet Ne derland moeten worden uitgeworpen 3Wij waarschuwen Qn vijand dat dit zal geheuren en dat hy onze pogingen om U te helpen niet mag verhinderen of bemoeilijken Zelfs indien hy mocht pro b6ren dit te doen dan zullen wij tooh alles doen wat in ons vermogen ligt om Uw leven t3 redden 4De levensmiddelenpakketten zullen worien uitgeworpen door vliegtuigen van allerlei typ e vnl zware hcaasmenwerpers Zij zullen laag vliegen en hun last daar afw6rpen waar deze het gemakkelijkst door U verzameld kan levensmiddelen ziillen worden a fgeworpen In verhand hiermede geven wij U de valgende instructies I Verwacht de voedselpakketten zowel bjj dag al bij nacht Il aceft van nu af aan acht op alle vliegt III Vormt groepen onder leiding van verantwoordelijke personen om naar de vliegtuigen uit te zien en de pakketten te verzamelen IV Wy geven den vijand instructies U hierhy last kunnen verlichten V Als U vliegtuigen hoort naderen moet ge op de plaatsen waar pakketten zouden kunnen vallen dekking zo eken aangezien de pakket ten ronder valscherm zullen worden uitgewor peiï en zwaar genoeg zijn om U wanneer ze U treffen ernstig letsel te be morgen of zelfs U te doden VI Zet als de vltg naderen op vastgestelde pun ten wachten uit om te kunnen waarnemen waar do pokkett n noeirkomen ♦ vii Verdeelt ü uitgeworpen pakketten o ücrlijk nogelijkr Mocht de vyand trachten dit i i k y voedsel te stelenjOf de vliegtuigen r beschieten neemt dan alle byzondtrhcdcK op van hen die dit doen of laten doen en lu r d L deze bijzonderheden Leden van de vijendeli ike strijdkrachten die zich hieraan schuld 1g maken zullen als oorlogsmisdadigers worden beschouwd en als zodanig ter veiantw ording worden geroepen Wij kunnen er n et voor nstaan dat op alle plaatsen het juisxe ar ntal pakken neerkomt Op de ene plaats zullen er te weinig op de andere plaats tevee uitgeworpen worden Verdeelt daarom alles zo eerlijk mogelijk Vergeet niet dat wij Uw vrienden zijn en al het mogelijke doen om Uw levens te redden gehruikt worden van allerlei typeyzowel 0verdag als s nachts Het doel van deze vitis uitsluitend hulpverlening aan de Nederl bevolking De vltg zullen laag vliegen en geen ge bruik maken van hotordwapens of andere aanvalswapenen zij zullen niet bomharderen De volgende aanvyzingen moeten worden opgevolgè 1 Hy die tegen Geall vltg die levensmiddelen vervoeren a± eer ge bruikc overtreedt de wetten der humaniteit Hijidie De zal later ter verantwoording word en geroepene 2 Hij die tracht levensmiddelen door Üeallo uitgeworpen aan de Nederlandse bevolking te onthouden of te ontnemen zal eveneerxS ter verantwoording worden geroepen 3 Het is in Uw eigenl elang cl Ie vuedsel zo goed en cio snel mogelijk te verdelen en de bevolking zoveel mogelijk te J Verdere berichten Koning Leopold van i elgib is door de Du in vryheid gest ld en ijrerd gisteravond in Zwitserland vefwach