De Vrije Pers, woensdag 25 april 1945

lDOORG 0 ECJ r =z IifiQfia IEH======= DUQIifiE M STb ROKT De b tr cl in Hederltuxd Can en Br troepen hebben b j Amersfoort eni vorderingen gemaakt Zjj staan aan de Z zijde nog een km van de stad br troepen uit öraT ant he b ben by Alem de Maas overschreden In de prov Groningen Wbrd in de uiterste N O hoek het plaatsje Ouded Jk bevrijd Verder werden hier gevechten geleverd by Appingedam en Delfzyl jjjj Tagenborgen ten Z var Appingedam deden de Ihi een tegenaanval welke echter werd afgeslagen Do stryd in Duitsland Berlin Volgens off iciele berichten is berlijn reeds bijna ingesloten De troepen van Maars S5oekov die vanuit het N de stad omsingelen zyn nog slechts 14 km verw Jdord van de troepen v Mears Konjev die vanuit het Z naderen In de stad zelf dringen de Ru steeds dieper door Ongeveer l 3 deel is raeds bezet In de verwar ring die ontstaan is weten de bur gers niet meer wat te doen Velen breken door de linies heen om in het door de Ru bezette gedeelte te komen Anderen zoeken zich nog eei uitweg door do opening welks tut nog toe bestaat tussen de lu n Z Ru legers waardoor de wegon W van oerlijn volgepropt z n met vluchtenden elen zitten al sedert Vrijdagmiddag in de schuilkelder waar een niipend gelsrek aan water begint te heersen Waar het enigszins gewaagd geacht wordt ziet men witte vlaggen verschijnen Volgens geallieerde piloten ataat de Oostelijke helft van de stad l343na geheel tn vlammen 20 km M v Berlin wsrd auen ver overd joremen is voor omsingeld Ook Ham burg wordt steeds meer bedreig de voorstad Har b rg werd reeds gepasseerd Het 3e en 7e Am leger he b ben met het 1e Franse Ie ger de aanval plotseling gericht op het Z van Duitsland om te voorkomen dat de Du hun plan zich hier vast te aetton kunnen uitvoeren Zy veroverden ülm on vorderden reeds 40 km over de Donau i ij Regens burg werd opnieuw de Donau bereikt Do stad zelf werd reeds ver gepasseerd Fr troepen staken op een punt enkele km N van öazel do Ryn over en veroverden Lörrach km NO van oazel Het Ie en 7e leger maakten contact waardoor 1200 km van de Jura afgesneden werd Ten Z van Dessau werd de Mulde bereikt en tussen Hallc on Leipzig staken de Am deze rivier over De strijd in ItaliË Aan de Testkust werd ie zeehaven Specia veroverd Wieer naar het Oosten vielen kodena en Ferrara terwijl tus sen Ferrara en L orgoforto op verschillende plaatsen de Fo werd overgestoken £ r wer den reeds 40 000 gevangenen binnen ge bracht LUCHTFROUT Zw Lng bw bom bardecrden gistoren overdag J ad Oldesloe en spoorweglcnooppunten W van Ham burg Hsm burg zelf 01den burg en vliegvelden aan de Di ense grens J 3jJ aLhi3Ji S Mj ÜOaTyBO KTi T fj Uu staannu over oen rocd front a n de r l bu Lik ogenblik l n tht ns v e officielf bek ndrnf king wordei urwacht dat de hoofdmachten van de Ru en j m lagers contact he b ben gemaakt Ten N van iiresden Grossenhain genomen VERR b OOjüM De Amerikanen he bben thJ na Van Okinawa in handen Hoewel de Ja p dus nog stand houden worden reeds voor bereidin gen getroffen om hei eiland als uitgangspunt voor nieuwe operaties te ge bruiken Op Mindanao zyn de Jap troepen in twee in gesplitst Vliegende vestingen bom b arde erden industriële doelen in de buitenwyken van Tokio Ook werden ge bom bardeerd Saigon Formosa en ptznten aan de Z Chinese kust MLDEDELING ViJI DEN COMMAïïDAÏÏT VAN DE IIB DÜRLANDSi BIHNMLINDSE STRÜDKRACHITEN Nog steeds zijn er zg Nederlanders die ondanks het uitdrukkelyk bevel vun de regering vrijwillig hand en spandiensten verrichten voor den reeds verslagen vijand en de door den bezetter bevolen zinloze vernielingen ten uitvoer leggen eze lieden zijn hier bij nu voor de Ir V ste maal gewaarschuv d Aan speciale eenirieden van do binnenland se Strijdkrachten ie thans opdracht gegeven gewapenderhand tegen dit gespuis op te tre den ie dus nu nog doorgaat met dergelyk landv a aderlijk werk speelt met zijn leven V ie niut horen wil zal voelen Commandant Strydend gedeelte binnenlandse Sirijdkracht i MINISTER VAN KLLFFMS VERKLAARDE Maandagop een persconferentie dat de Nederlandseregering het recht erkend wil 3ien datkleine landen kunnen weigeren deel te nemen aan militaire acties waarvoor de beslissing worat genomen door een internat onale veiligheidsraad Ook is de Nederland se regering gekant tegen een meerderheidvan stemmen van grote mogendheden Het annexatiepro bleem kr gt mede door i nieuwe inundaties oen ander aspect Eet zal misschien no ig zijn enkele gc bifeden te annexeren om htt Ned volk voldoende te kun nen voeden De grootte zal afhankelijk zijn van de aangerichte verwoestingen Het ln i volk zal echter zelf moeten beslissen of het annexatie wil of niet Het spreekt vanzelf dat de in de betrokken ge bieden wonende Duitsers zullen aioeten worden geëvacueerd Tenslotte verklaarde nij dat Ned geen Du arbeiders wenst voor de wederop bouw tenzij in zeer dringende güvallen bijv als grote maasa s NederLarbeidei zo verzwakt zullen zijn dat zij niet in otadt zullen len zijn om uiterst noodzakelijke Werkenzoals het herstellen van dijken te verrichten j