De Vrije Pers, vrijdag 27 april 1945

Tnnocr zo vechten tn door de SS al3 zo niet vechten f van Jserljjn is nu in Ru hendc Er wordt hevig gevochten in Chcrlottenbuig in het ¥ van de stad en aan de Zuidrand van het vliegveld Tempelhof terwijl Ru tar±a zich in Grünewald en Wanne e bevinden Steeds meer pantserwagens rolleri ctè stad t innen Volgens de laatste berichten wordt de Du tegen stand znrakker Andere sectoren Ru troepen onder Rokossovski dic ten Z van Stettin over de Oder trokken he h ben Stettin vfroverd en zijn reeds 30 km verder opgerukt Gaitz Zenkum Schweedt en Isckow vielen in Ru harden Ru troepen die ten Z van iJerl jn o vei de El be trokken veroverden Torgau In Tsj Slcwakije heyrydden Malinovski s troepen Brünn de lioofdstad van MoraviÊ Hier te indt zich o a een fa briek van de Skoda ferke De Skoda Werka ziln de l ekende wapenfa brieken van Tsj Slowakye LÜCÏÏTFRONT Ten W van i erl jn patrouilleren voortdurtiid MoeQUito s om de Du vliegtuigen die prol eren te ontsnappen te onderscheppen De R l F hom bardeerde Kiel YERRE OOSTEN Op het Z gedeelte van Okinawa veroverden de Am een helan e stad Op de eilanden Kioc sjioe en Sikokoe homhardeerden vliegende for to L 10 vliegvelden Marine vliegtuigen be ötookten de Sakajjima eilanden tussen de Rioe Kioe archipel en Formosa Ook Formosa zelf werd aangevallen Patrouillerende vliegtuigen vernietigden tussen Hon ong en Saigon 12 schepen In Birma rukt het 14e leger verder op on veroverde een stad 220 km van Rangoon aan de hoofdweg vanMandalay naar Rangoon LEVMSMIDDELEH DOOR DE LUCHT Over het zenden van voedsel door geall vlieg tuigen aan het vex hongerende Ned volksdeel z jn nog enige mededelingen verstrekt Woensdagmiddag deelde E O mede dat deze wijze van vo eSselvoorzienirig noodzakelijkerwijs op beperk te schaal moest geschieden en een tjjdelyk karakter had Er waren reed dere maatregelen in voor bereiding maar deze gingen met zulke moeilijkheden gepaard dat men besloten heeft ons tijdelijk vanuit de lucht te fourageren In een volgende uitzending werd er aan toege voogd dat ook de voor bereidingen voor dit luchttransportverkeer nog enige tyd in beslag zouden nemen Dit groots opgezette geall plan kan ver ichting brengen aan do millioenen die hier in het ï7 honger lijden indien aan de gege cn instructies gehoor wordb ge jv vcn Het grootste pro blfcem wordt de inzameling der pakketten on dti sejnenworking met Du instanties die in dit geval ahsoluut noodzakelijk is Slechts dan kan van een goode gang van zaken geaprokon worden wanne er zij die bt last zjjn met do inas meling der pekketten hun grote verantwoordolykhcid kennen Het ligt natuurlijk niet n de l edoelingjdp t eenieder v nnneer het voedael wordt uit oworpen erop uittrekt teneinde ze veel mOffjciijk in de wuotit ic a v k hxcrvoor aangewezen personen zullen ricr do moeten worden belast Dfc mtidcdcling van het geall opper bcvel heeft velen or ten onrechte toe Êet racht dc hoop op een spoedige hcvrijding op t geven DIT IS GEHEEL CIJUISTI Het uur van onze t vrijding kan niet worden bepaald dearenteg n ht t uur waarop onze voedselvoorraden i il bn zijn uitgeput wel En aangezien lactstgonoenid tijdstip steeds meer nadert is het geall opper bevel Ertoe ge bracht tot de kosfbare verzon ding van voedsel door deJLucht over e gac n Reuter meldde uit het Hoofdkwartier ven het 1ste Can leger dat do Du bevelheboer in Nederland in beginsel aocoord gaat mot het plan van Gen Eisenhouwer voedsel naar hezet Kederland te brengen Hij kan echter niet accoord gaan met de voorgestelde wijze van vei voer De laagvlicgende piloten kunnen gemakkelijk zijn verdedigingswerken o boerveren Hy stelt daarom voor dat de geall opper bevelheh ber ge bruik maakt van de spoo weg en aeeroutes van Bra bant naar Nrd Nederland GEMENGDE i MICHOT De 3JÜ radio heeft gisteravond medegode ld da Goring aan Hitler gevraagd hoeft om van z n post als commandant van de Luftwaffe ontheven te worden daar hy de la tste tijd last had van zijn hart Hitler heeft dix verzoek ingewilligd en tot zijn opvolger benoemd Ritte3 von Grain Volgens berichten uit neutraie broi zou Goring aan verdovende middelen orslaafd z n en rondlopen in een toga n et roodgclfücte nagels ANEF verneemt uit Londen dat speciaal geprepareerd lichtverteerhaar voedsel dat kan worden ingespoten gereed staat om oi imiddellijk nade hevrijding van Ned hulp te verlenen aanpersonen die de hongerdood na by zyn VanuitEngeland zal een aantal medi tche studentenover steken om bij de verstrekking van de pe ciale voedselpreparaten behulpzaam te zijn Pres Eruman heeft bij de opening van de conferentie te San Franoisco de gedelegeerdenvia de radio toege sproken we arh ij hjj hen verzocht zich boven persoonlyke belaagen te verheffen en zich te houden aan de beginselen die heilzaam zijn voor de gehele mensheid Mnister Stettinius zeide in si openingsrededat vele hindernissen zullen moeton wordenoverwonnen De conferentie vormt echter hetfundament van een bouwwerk van ntPrnation J esamenwerking waarop later zp l noeten wordenvoortge bouwd Hot is goen vredesoonC jrentio maar een conferentie waar mon beslinttn mootnemen om na de oorlog de vrwic o tainnen hand haven LAATSTE NILUÏÏS fladio Oranjo 1 uur n jii j In ver b£nd met de plannen tot hulpverlening aan do burgor bevolking wordt medi jedee IJ Alles wordt in het werk gesteld om slle trcctiso uitvot r fre nogclijkhoden te bcnutton om tun spoedigste voedsel te brei g r ts i do drie hoi gerprcvincioB Gis termiddt g 6 uur t rokkon Patfco is troepen over de Costonriikpu grens Dv d bR cle in iLciiil olkomon T tr i i rv € Ël£ yL i SLrp ker öeiuIUt l w r ec