De Vrije Pers, zaterdag 28 april 1945

itiifmninnrL J Hf fffTTTTi irnn ÏÏÏÏ No 107 Zatordag 28 April 1945 Tlitgégei n doori DE GEUS JE MAINTIENDRAI ONS TOLK HET PAROOL STEKTOR DE TOEKOHST TROTJf DB VONK DE VRIJE aEDAGHTE DE 7HYB miSSmUf VRIJ NEDERLAND DB WAARHEID N O li p I a II p JPAGBLAD VOOR GOUDA EK OMSTREKEI mïïmmmïïïïïrmrm II WW i i ii ft i i ii W i RUSSEN EN AMERIKANl AgI K y 1 L K Aq J g 4XJ i begon on 6 uur waarna de slachtoffers tot 12 uur bij de Herv Kerk moesten blijyon staan om daarna gedwongen naar Leiderdorp te lopen On der de slachtoffers bevinden Zich grijBttar iWT vanr 74 jaar Met KLEM raaroehuwen wij eenie er op zijn hoede te zijn voor mogelijk nieuwe drijfjachten Mocht ü op straat gewaarscl uwd worden HBT GROOTSTE TOS MEBIT VAN DEZE OORLOG Gister w rd te Loriaon Hfeehington Moskou tegolijkertijd bekend gemaakt dat op Donderdag 26 April in de historische plaats Torgau ten N O van Leipzig des middags om 4 uvXf het solide contact werd tot stand getracht tussen een Am inf divisie on een Ruas gardedii aLQ De dag to voren des middags om 20 minuten voor 5 had het eerst © contact plaats liussen een Am patrotiille bestaande uit een luitenant en 3 soldaten en een afdeling van de 58e R gardodlvisie Onmiddelijk na hot leggen van het contact hadden er besprekingen plaats over do uitwisseling van bevrijde krijgsgevangonett Stalin Churchill en Truman hebben ieder een speciale boodschap gepubliceerd waarin de betekenis van h6t samensmelten van het West en Oostfront in het licht rördt gesteld Ohurohill zeide o a dat na het afleggen van grote afstanden over land on zee na zware gevechten en Ijloedige slagen de legers der bondgenoten door Duitsland zijn opgerukt en zich hebben verenigd Het zal nu hun taat zijn alle resten van Duitse milita ire tegenstand te vernietigen de macht van de nazi s uit te roeieh on Hitle r s Reióh op de knieé n te werpen r Pres TxT n verklaarde o a De ontmoeting van onze le1 gers in het hart van Duitsland is een feit van ereldhis torische betekenis waardoor de laatste hoo van Hitler en zijn misdadigerskllek omver geworpen wordt Volkeren die schoxider aan schouder kunnen organiseren en strijden ondanks hinderpalen van afstand en taal kunnen ook samenleven en samenwerken voor de organisatie van d wereldvrede Stalin zeide o a Namens de So vjet regerijng richt ik mij tot U mannen van het zegevierende Rode legei en van de Ie gets onzer bondgenoten Onze gezamenlijke legers hebben de Dttitse troepen verpletterd en zich op Dultsg grond verenigd De troepen van onze bondgenoten staan nu schouder aan schouder met de troepen der Sovjet Unie die vastbesloten zijn hun plicht tot het einde toe te vervullen WEER RAZZIA S Nadat het enigen tijd nxetig is geweest op het gebied van de razzia s en het lijkt alsof er hiervoor geen gevaar meer bestaat heeft de Duitse vernietiger zijn vaxe aard weor laten zien j l Donderdag werden er te Alphen a d Rijn + 200 mannen opgepakt voor graafwerk aan de RijksWetering razzia DE VEE m MELKLEVBRINQ Van bevoegde sijde verzoekt men ons plaatsing van het on derstaande De voedseipositie in de steden is uiterst precair geworden on dagelijks sterven meer babies en volwassenen de vrosolijke hongerdood Wij zijn danook verplicht wan alle veehouders te eisen scala wij reeds eerder deden Hed dat zij onvoorwaardelijk aan de veeleveringsopdraohten voldoen en de melkleveringen aan de fabrieken zo hoog mogelijk opvoeren Nu ook voor de volwassenen een melkbon is aangewezen dienen alle reohtstroak se verkopen aan consumenten to worden gestaakt Veehouders die aèn bovenstaan de niet voldoen brengen eigen landgenoten in levénsgö va r on zullen dienovereenkomstig straf maatregelen kunnen verwachten neemt dan s bb enkel risico en keer terug of bel desnoods bij vreemden aan die met genoegeii onderdak zullen verlenen on de Moffen arbeidskrachten te onthouden Let wol iedere arbeid voor de Duitsers verricht richt zi h tegen ons eigen Vaderland on betekent verlenging van de bot zetting en zeer waarschijnlijk ook vergroting van het lijden der burgerbevolking VERLEENT GEEN HAND EN SPAN DIENSTEII AAN DEN VUAND VERNEDERT U NIET TOT COLLABORATEUR Gisterenavond doeldp R O mede dat het onderlopen van de le ringemeerpolder geen slachtoffers heeft gekost