De Vrije Pers, zaterdag 28 april 1945

i ur L rlijKc bestuur in Koord ItrIi w r I j 4I róv ï iê J i ii uit het Oranót t Ljicn tot de gc ll troepen zijn p F ng oullêtinj Op 4 April j l brak onder do Eu iifiv aTroepen van het 5c en het 8e leger tr epen op Texel muiterij uit wg ar y de Ru uc b b n reBcia ten V van het Gerdpjnecr l c ie bevelvoerende officieren ophinfecn De eik w v t rdoor Ie Du trot i n hyn in tree bxnnenlr niae striüdkxc chtfcn sloton zich hjj en zyii f csplitst Oolc dö Fr troepen welke hen p r n wa p xaa met de zuivering van de ver Jt IL 1 l rMiSe grens ovcrBchrcden niPakten f jed Vorderingen Cu ROT TTs Je strijd om J=erlj in D riijtj on trlyn wor t steeds meer ver vv ud De Hu zijn verder na r het T opge riht on veroverden Rathonow 20 km van de i Sp li r Ujdc N IT voorstadjCn Potsdam V rdcn evjirrcna geromcn Eet rode Itger d ong gisteren in ioa bit het grote arhoi d tradiatriet in het centrum van de stad koerde eltncnten een aanvang werd gemaakt eldra hingen ok deze aan de bomen niet l ïepac ld de juiste methode Op 6 pril word door de Du vanuit Jien Holder een landing onlernonien die afgeslaeen wcrd en waar bij zij veel doden verloren u an veronJ erstclt dat zij ook ernstièje verliezen aan wv s dcrou een landingspoging ondbrnnmen waar1 i hLmon Verder vielen in Ru hari en het dis echter een vijftal Engelse torpedoiaotorl oten tcict ïempelhof met het vliegveld Keukbln ter assistentie van de troepen op Texel ge ca KörlgB Ü3terhausen waar de Duitslandzon si nrleerd werden der tot zwygen werd getracht Ten Z V van jjj iteniand Leerlijn rxjkten do Ru verder op naar de Ll be wa T ze ittenterg veroverden 30 km van Des ï e vrije Radio van iiilaan meldt dat Mussolini au OnophoudeJL jk bevinden zich Ru vüegtui bij een poging om de Zw grens te passeren gen T oven erlijnsdio de weerstandsnesten door de grenswashters is gevangen genomen bombarderen en met boordw pene bestoken De De Du militaire woordvoerder Gen DitianarLvft affe deed nog een poging om de Ru is in een bootje met witte vlaggen de El be Ijilcte echtur volromen en moest worden e lü met het vei lies van muer dan 50 toestellen Ho r2iiii5iD BÉi De Ru troepen onder Ro ko3Soraki dic de J enedon Oder overschreden eu Stettin veroverden vorderen s 4 tl in 7 richting btrlin meldde in een iagorder de bw iutting van het belangrijke verkecrsknoop pmit lrenzlau terwijl ook ngermünde aan de spoorlijn berl n btettin genomen werd H ii iii£l i De troepen van M Jinof ski rukken verder op ten Vv van J rünn LUCHÏi ROlITï vliegtuigen te verdrijven Deze poging mis overgestoken en heeft zich gan de iua overgegeven Uit Moskou wordt t ericht dat Görizxg por vlie tuig met nbeke nde bestemming ie vertrokken De opvolger van Göring Ritter von Graia sonmiddellijk na zijn henoeming tot Ger Veldmaarschalk ge bom fcardeei d Op 27 jluaart j l viel de laatste rakett omin Engeland In totaal werden in 7 maandentijd 1 050 projectielen in Engeland neergeschoten welke 2 750 doden en 6 520 gewonden he b ben ieeist Li TSTüi iNlüiü VS Radio Oranje deelde hedenmiddag uit gezag i a zware hommenwerpers deden een anval op hct ende ron mede dat het onderlopen van Kiel VjïREE OOSTIJ de v icringermeerpolder geon slachtoffers heeft gekost ware ijn boniur nwerpers vielen doelen op orneo en Javn aan ca te 3 uratnja waar In erliji i verloren de Du gisteren 8 000 doden en 9 000 krijgsgev jagencn x u w In Itali C naderen de Geall VenetiB i etouv n en opslagplaatsen werd n verniel 1 Het Ru voorstel om hot Poolse Comité van Ook werden dnelen op Timor gcVömtcrdeerd Lutün tot de conferentie te San Francisco Idairaal Ni mita verklaarde dat de Japann toe te laten is door Engeland en ijaerika op C cinawa rake trommen ge bruiken die meest van de hand gewezen aT ond r een vliegtuig worden bevestigd en J l T ensdag behaalde de Kon i rigede Prin Vcstuurd worden door piloten wolke op deze ses Irene con succes door in een felle actie Y v elfmoord plegen een Du tegenaanval ton 7 van Nijmegen af te slaan De Du lieten 100 doden op het Vcrr nt oordinc y ontvinéren ee n hoeveel siocvcld achter terwijl 50 hunner als krygsh K r K s waarvo r onze hartol jkc dank cnen werdbn binnengebraoht GEL T DIT iiL D SNEL DOOR VELST ECHTi AJOORZICtiTIG M MG ILLEG Vi ERfa NIET IK