De Vrije Pers, maandag 30 april 1945

I J VOOR C0UD4 EN OkSTEEKEN ïnaradag 30 ApriJ 1945 No 108 Uitgegüvsn door DF ILLEGALE PERS J PRIKSES JülIijrA VERJiART c rv y Vandaag viert H X H Prinses JulDuna Haai 36ste verjaardag Op deze laatgte verjaardag in ballin s chap brengen wy Haar onze eerbiedige gelukwensen ónze gedachten gaanin symphatie en eerbied naar Haai uit Moge Zy en met Haar de gehele Koninklijke fami lie spoedig terugkeren in net Vaderlfj nd medegedeeld muller de kels uitwerpen die y f 1 I j1 25 0 L NCASIiaS BRÉ tGE T 600 TOH VOEDS EL oj en Den HsagjRottordem en Leiden zyn giste ren de eerste voedselpakketten door Eng vitg uitgeworpen Reeds gedurende 4 dagen sxond in Engeland een groot aantal Lancasters ge reed met voedselpakketten voor onze landgeno ten in nog bezet gebied Elk toestel was voo 771 ran e en voldoende hoeveelheid voedsel om 3280 personen gedurende één dag te voeden De in biik verpakte levensmidde en bestonden uit vleeö groenten ine el gis t melk 1 a £ = 1 margar ino suiker thee 93 eren en zelfs pc Tif en zout De tlikken zyn in zekken verpak b Elk van de 5 grote zekken die in d bommenmerpe op speciale w yze zyn opgehangen JevattPn meer dan 70 voedsellaoEmen Deze voedsel boimen zitten in grote gèoëm ehtêerde zekken die na verschil lende proefnemingen het meesc geschikt zyn pe bleken voor doze wyze van neerlaten van voedsel uit 7l i i Tfe votcn hadden de vlhg rcao 1 1 groene fpJ het nee tio icn een o zo Ds Duitse bev elhebber in Nederland deel b mee Bet door de giallïeirSin urïgeworpên vöë3i ël zal overhandigd Fordea aaxi ds IIederlandje vcedselautoriteiten Voor het rpubliek in het ten strengste verboden terreinen te bietroden waar lyoedsel wordt uitgeworpen HET iEB CHJ VAN DUITSIjA1 DS OHVOöRWaaRDELTJEE OVERGAVE DM DÖOR HET GEALLIEERD XXSBR oE nL ZiL TOBDEN JTEXENDGEMAAKT KAN VOLGENS RE73ÏP ELK 0GÏÏKJ3LIZ VERWACHT WOSDEff Vo gens Reuters speciale Daily Mail f4ienst werd door een hoge autoriteit te iiyndsn verklaard dat Hitler stervende is Hy k ti reeds gestorven zyn maar dat weten we nog niet precies Ufy verwachten het b erich t leder ogen hlik Hy zei dat met het te verwachten sterven van Hitler en de eveneens te verwachten val van Berlyn naar zyn mening de oorlog in Eu ropa practisch als beëindigd kan wurden beschouwd Het ka slechts een kwestie ven dar gen of wellicht van uren zyn voo aat alles Vf ürby ia Voorts meldt Reuter dat Churchill buiten de stad vertoefde maar dat hy klear stond om naar Londen terug te keren Gedurende het gehele weekeinde telephoneerde Chur chili mewrder malen mat President Ituuif n tc Washington President Eruman vt rklaarde Zondugai rgen5datgeruchten dat Duitsland onvüorwaaidslijl e capitule tie aan alle geallieetden heefv fpjigeb oei en cnwaar zyn Hl i m ov erledbn tn de mlijnse p iËt ïï 1 JÜ Volgens een nog niet bevestigd berich x ± crn p b hs i Svenska Dagblade c zoa V C s Tcrmiddfig gestorven zijn Zyn dood zt u Ltbbcn plaata ge zonden in het endergrcrlee hco kv ar tier dei na i beweging in de Brrlynse ic en tuin Gobbels zou by het stei ven ae Twez g ge Uil neriyn wordt gemeld dat H er nog steelt oiiJc bpzig ir r Gl h t uitreiken van nedaj l 3 der geluid mijten De pjnbf c Ly Ned in t ntit f zullen het ouxbcX verzamelen en Intribui r i Alle handelingen wePce oon eerlijke vericlir j vf i het vcedsül i vl ten worden tfermf rion SPRil P OJ MTGn LxOT T ZIKl r M VE r i j ïEïTissii l ThR Trj t ir rrLJi jJ MEER JZOND ERHEDEN OMTRENT HltJMLER S xJiN DQD Tanc r£jjni ih nd beginnen e r meer b jzonde h eden uit V ic s n Btmifideiaar inzeke Het cepiburi kunnvii Criiude u i nijüj i g tl f p r cl j Xïraaf Bernadot lid van het InDV VIRr TA ó rf j ïJ L T 2 edEe Kci inklyke Huis en vioa vojTZiiJ vT T p n e Zwesdse Rcdfc Kruip Deze Ji id 21 iipri c 01 n Ing me Hiirjiil er en hy bVTbf t het r zu i f n de v U lie ei r over LD iTii