De Vrije Pers, maandag 30 april 1945

Vcrantwooraingi Q jiL7 cn ChT 5 l l5 Ë L nmiddels hetf t Grar f i orup clot Zwt dcn opnif uw verlaten met onbi kende bes bemmine F tcro berichten melden dp t hy ccn bespreking heüf t govoerd met Himmler in Dcnemerken MUSSOLINI EN 17 kWiW K FASCIS TEN GEEYECUTLE RP Volgens radio Milaan zijn dé li jken van Mussolini en 17 andere fascistea d e door Italiaansepatriotten werden geëxecuteerd te Milaan opgehangen en op het Piazzo loreto aan heb pu hliek ten toon gesteld Radio Milaan deeltvoorts mede dat Renato Ricci die door de patriotten gevangen werd genomeu zelfmoord gepleegd heef tl Maarschalk Graziani zou aan deGeallieerden zyn overgeleverd Omtrent dedood van Mussolini welke thans bevestifed is kan nog worden medegedeeld dat hy met z jnvr endin Clara PetaccJ en 12 ledeu van zyn ke inet werd doodgerchoten te Dongo nab j hetConomeer H werd gearresteerd door patriotten op het ogenblik dat hjj de Zwitserse grenstrachtte te oversehryden Hij hestuurde zelfzijn auto en was gekleed in ee © grote Du overjas Hy bevöM zich in een file Duitse auto shopende op die wyze aan de aandacht te ontsnappen HET FASCISTISCHE LEGER IN NOORD ITALIE ZOU OMPERHANDELINgBK VO EREN OVER CAPITULATIE FRONTNIEUWS HOOFDPUNÜM Uur na uur lopen nieuwe berich ten binnen over de totale ineenstorting van Duitsland Hamhurg is overvleugeld Manchen veroverd Russen staan 90 km ten Westen van Stettin ln Serljjn nadert het einde van de strijd In Italië Geall 30 km voorbij Venetië WESOTRONTt Pe strijd in Nederland De Du he b ben rond Delfzijl nog een klein ge hied in henden dat 6 km hreed en 3 km diep is Be Btr d in Duitsland Het Britse leger overschreed op een nieuwpunt de El be Z O van Hamhurg en maakte goedevorderingen i ritse eenheden st8 an op 6 km van LÜbeök aan de Oostzee Andere afdelingenrukken aan twee zyden van de 1I7ezcr op Olden burg wordt dóór de TTaii meer en meer bedreigd Vooruitgeschoven afdelingen van Pattons legerzyn MUnoiien binncngerukt Münchcn was het bolwerk van do nazi party en is de hoofdstad vanJBeieren Tussen Schongau en de Oostenryksegrens werd de Lcch met aajizienlyke strijdkrachten overschreden In het Zwarte loud heeft de▼ijandeiyke weerstand geheel opgehouden Fransetroepen staan 20 km voor de Oostenrykse grensItroepen die Münchcn binnentrokken ontmoettendaar vrywel geen vijandelyke tegenstand Overal hingexi uit de huizen witte vlaggen O ereunmergeu is veroverd Goell afdelingen zyn km van het beruchte concentratiekamp teSechau verwijderd Zojuist wordt gemeld l2 u dat het concentratiekamp bevrijd is en dat 32 000 gevangenen in vryheid werden gesteld Aan hot Wcstfront worden in 48 uur I25 OOOgevangenen binnenge bracht Prr nao troepen veroverden iTeingp rten De etrjjd in Italic lïcp llicerdc troepen rukten Milaan en Venetië binnen Vccenza en Padua werden door de goftli bezet Voorby VcnctiB rukten troepen reeds 30 km op Ben volledige Du infemtrie divisio gaf zich oVer aan een in ItnliB strydonde rftzjJJlaanse afdeling In 3 weken tyd werden lOO ÖÖ gevangenen binnengebracht OOSTPRONTi De stryd om Beriyns In oeriyn nadert de str d zyn einde In 48 uui werden 40 000 Du gedood of gevangen gemaakt Du troepen deden 12 fejlo tegenaanvallen in een poging uit de omsingelingsring te breken Zy verloren 4000 njan De Overi ge sectore m Stalin maakte in een dagoreder bekend dat troepen van het 2e Wit Russisohe leger de provincie Mecklenburg zyn binnengerukt Anklam 56 km N W Stettin werd veroverd Voorts veroverden Rokosof skis treepen Neu Branden burg Friedland en Liechen In Neu Brandenburg bevond zich kortgeleden een krygsgevangen kamp tra€u in Ned officieren wsiren ondergo r bracht Het is nog niet bekeni of deze b © vryd zyn 90 km f van Stettin bevinien zich reeds Ru voorhoede s VER iE OOSTEN 300 vl forten van de Marian nën m15ard eêrden Tokio en vliegvelden opKioesjioe Eenheden van de im marine beschoten de stad Davao VERDERE B ERICHTEN In Oostenrijk ia een nieuwe regering gevornd o l v de Sociaal democraat Karl Renner voormalig Oostenrijks kanaelier Ht sal zich ook met uiteiaandse iSaken helasten fcoepen van het 3eleger bevrijdden 27 000 krygsgevangenen uit een kamp ty Moosburg 40 km N O van Mf nchen San Francisco Min van Klef f ens verklaarde op de conferentie dat Nederland in het algemeen bereid kan worden g eacht bopapjlde bg perkingen in zyn vryheid te acceptt tn ten behoeve van de interxiationele veilighe ids I 1 II 11 M Uil HUM iiiiiiim Hl I m n T MMMNMMMaM LAATSTE NIEUWS Radio Oranje 13 uur Regeringsverklarlngi De Nederlandse regering doet ëen dringênJ croep op alle Ned btirgers in bezet gebied strikt alle aanwyzingen op te volgen welke een snelle en rechtvaardige verdoling van het uitgeworpen voedsel bevorderen Het voedsel dat wordt verzameld door Ncd ambtenaren zal op normale wyzo worden ge distribueerd Het is daarom nutteloos en ongewenst zich naar de terreinen te begeven waar voüdsel wordt uitgeworpen De regering rekent erop iat de burgers de moeüijke maar nodige zelfdiscipline zullen betrachten In hot concentratiekamp Duchenwalde zijn 383 Nederlanders door hot Ie Am leger bevrijd 500 kwejnen oic het leven 79 zy ernstig ziek map r in staat een treinreis te maken A n Prinses Juliana richtten do bevryden een jgelul A tele ffl ftm wp arop de prinses antwoordde