De Vrije Pers, maandag 30 april 1945

t o ro Gons trifïïtiü van de PoolS ie reg Nederland or o r 5 t voorst l inhpudt oi d plannen vS Sum ÏLhten ItVL 1 f J Het l gt ör de nadrok p dat de rechter V iiteonS Jet npi J kadar yan lï t intern rlonalo recht duide snrïken e S worden £ den loto en St ttinius hi den openin okken ze deaanl ohf S Britsr h Ind Weordo n van Mm van Klefferi QKK n z i de aandacht Dü toon was arnst en ingctogon t nieuws van de fron Gen 1 k van f nSi w ï i govcchten liusG tr vechten o i rLSdefDo S i i en staan op 3 km van Un st hpSïn Ti rgarti n waaronder ziclj de grootste vestingv erken van uiln de Sbah £ va r innn Jdc JeVIaderd De brengen sprin ladingen R SiAFT S J 1000 en D opgè lot n zitten PREDEMU BUHLeW © inïeJl Pn 2J 25 S g angen genmen in het Z deel U OOO mii Bahnhn arbeidersv ijk Lloabit Schöneberg en h t SbTOG fn olrTrnw handen Na ïe verovering vaS PASEWAIK Tntp pSL w f Ro osowski rver e n front van 30 km Mpcklenburg gf l l i w ga Stettin en Rostock werd ANKDAN genomen v aardoor WBcharSlS f ï D I D fn nSu BrSmö ufverd ïtn f ± aan 4e overkant van Jmden werd door de Qanl a D V 1 van Hamburg zyn de leg rs van Montgomer bij LAüLMIffiG of ittet ü bedrM J S r Lf te ostigen HaSburg wordt nu o Ivan t QeTe fïMT f operaties ondervonden sy matigeh tegensSïS ok hLi Snf sector van Maagdenburg tot een aanval overgegaan h t 7 LÏS p contact met de Russen worden verwacht Verdij naar v i Lf v rS tr Qver een 80 km br ed front met elkander in ver KS f l oa inOTstpchoslowakye Oostenrijk en oen T ae r c i r rukkeri ztjn colonnes de R tegemoet Ook het lUltz vaA luAlfmr Innsbruck 00 tenryk binnengetrokken by MSSS t nrJn o öergister Vi viel Bij Augsburg kan spoedig cqA t ït J fT Fr log r 27 000 ge all kïijgsgev werden beU i 4 Müncheh en ondervinden daar vlg co resp veinig te Vn P L f chaos Reeds eenige digen gfllden TvSe stwef r l S gouwleidor Ritter vfn Epp vïa iïfn ll f Jt overgegeven maar de IJazi s slaagden er t vdn lt te bedwingen OB RAMJErIAU werd genomen Aangaande de bezet ï S loowel hef e l tusschen An en Pr o n meeningsverschil aange L r lie MTTAA T ItJ T l J leg ± de stad veroverd hebbeA 3g r Ponte qniasso de 2i vits grens door welke operaties het front r dê S VBMI PADUA VICLNZA BiJRGAMO COMO en GEMJA werdefi LÏ Jfifci V P patriotten bevrijd Ten H van Como bereikte W 2 en is gesplitst iilenk van het Fr leger vorderc en 50 km in tc1 tÏ eaua De ber van Radlè Vrij Milaan over de terechtsteïlinR USSOLINI en zrjn bentgenooten zijn door de geall bevestigd Na zijn ar v at e by XiCCiO aan de Zw grens w Ü hy loodgaöohoten ÈIu t hJk 1 leden vy de Pasci ische Raad Zij weji dön op lianden en daarna naar Milaan geVoerd V r de lichaaaen op e n plugin werdeji heóygsiegd met een bord erbi Ge r c itigheid dê voltrokken Heeds zouden onderhandelingen Tspordoh gevoerd n A TÏST i overgave van het Pascistischo lüg r waarbij door de patriotic RAZ AiMl èan de geall zou zijn uitgeleverdoJr werden al meer dan 100 UwJ J krij gagevangencn gemaakt Overal heeft het Mat Bevriidlngscomité het t m handen genomen o d in Turijn lc a Berichten In Oostenrijk is een nwe reg gevormd van de onafhankelijke O Genrijksche republiek Premier en min van Buitenl Zaken is Sari REmiI R 4 iJaar oud socdem Voorts hebben fitting 3 Christel de moer 5 conun n 3 onafhankelijken De F p $ ers ageeri zoer fel tegen P tain Sedert U57 zijn in Buchenwalde minstens 3 000 p röonen gedood Ie Br parl comm ft haar rapport uitgebracht De F us heeft e n groote som geld ter i i ÉBd ag g trflG rHV© or hulp een Neder xf nd In de USA is een 45 000 t v v tuigmoedörschip de Pranklin D Roosevelt te water gelaten DOORGEV M