De Vrije Pers, dinsdag 1 mei 1945

HOOFDPMTjil be Aiaorikai n n linsnoa naken op 2 niwuwe pur Len met llzaB r r on orr Inno bruck tot op 20 1 jn f f nadei d 5f iouw Ru sucessen n het i oorden van Du tslindIn Serlijn nog verwcolo geycoh fn Over de strijd in llcdeuiand zijn gs n = richten ontvansen D e strijd in Duit33anr Eroepen van het Sr Se leger die bij Lauen tiiirg een bruggenhoofd ovy u de Il e vormder zi jn litgehroken en rui k n op xTi lo rich t ng i ü1 eck waarvan ze nog 4 m verwij d jrd zijjn Er zijn 2 bruggen eve de Elhe gjslagen en ma ssa s troepen cj l zwaar ma triaal trekken over de rivier Mser nsar hat Zuiden heffen de Am een T ruggcnhool d o er de rivier gevormd In net centrum sa het front hrachttn troepen van het Ie Am leger l ij ApollPnsdorf 6 km ten V van Wit teiiberg vc oinain tot s cand met dt Ru een De im st aan hier 50 O van de El be Afdelingen van het 9 Am leger m aak ten ten viïugi Maagilcn urg contac t met de Sovjettroepen Patton 3e im le jer staat thans over etn froat van bijna 100 km langs de Isar vaja Freising tot Deggen dorf Op 3 plaatsen he b J en ze de m icr reeds geforceeri en zij i ze in opmars naar de Inn MUnchen is geheel van Du gezuiverd MecT naar het Zuiden 3ru3cken de Am De stri jd in Italië Gen MarkClark de h velhc b er ran het 5e leger deelde mede dat alle georginioeer de Du tegenstand in Itali é hee t opgehoi den te bestaan 5 Du divlsies werden in stukken geslagen Op sommige plaatsen moet misschjen nog hard gevochten werden düch de Du zlon nxet iücsj m staat oen verdediging £ linic op e werpen Het aantal gcYd genen gedutenle uit offunsaef be dx88 gB meer dan 320 0ÜO Pur Jn wexd 3oor Am troepen g enomt ii Vtnetië e d ven Du geziixverd Troepen an 1 aara Tito xie b hen bijna het gchel3 ach eroiland Istrië m handen Ze zijn m Tr ésL binnonet ürcngen De afstand rsn deze troepon met dt jil Wtüke de Pia a zijrv er jc ireueu edraagb nog slechls SO km De tj ind m 3 önk i T t FrT tvo tVen xon oen nff ocojoxi en tc c n de Dn in hc + ei i d bii M Tnr iJ cnst OO T Oi 5 Tk pLr i C lu 1 J jri l een j h f e pog jg om du vloed van Ru larks en iii cntcrie dio naur net lat tste bol v rk vtu Dcrlijn o ori i kf n te stuiten wcj den PiO t Cv rutcc ü baLaloons Du vrouwen in c c rti geve t üt Al gooiden de Du comri eedE meer zz pu in de strijd zonder op iTjuTc verliezen te letten de poging mocht ni u baten D Ru dringen steeds verder in heb bcxct van de stad n brengen meer e ime r ver3torkingen aan voor de eindstrijd Ze vechten in de Wilhelmstrasst j bj j de Tiergar tcn en Unler den Linden De Du verliezen zijn in de afgelopen 24 uur zwaarder dan ooit da 3 voor geweest De Ru vlag wappert thanc van het Rijksdaggehouw het kin van J inn Ijaken en het Hoofdpostkantoor In het Z W verd het £ tation Wes dcreuz veroverd i In Moskou wordt algemcer aangenomen dat van daagnog op de 1 211ei dag met een overv 2 digend aantal saluutschoten de volledige val van lerlijn zei worden gevierd Overige geccorent Maars Stalin maakte gisteravond èn een dag ordcr de val van de Oostzeehaven Oreitswald 80 km ten O van Rostock bekend Verder werden meer naar het Zuiden belangrijke succes een behaald door de verovering van de spoor wegknooppunt n NeustrGlitz en Öransee en vele anderes ceden waarandér FÜra tenbergjTrep tow en Rhein berg Een tweede dagorder meldde dé verovering van het Du holwerk Mor OB trau de stad die de toegang tot de laoravi scho poort behecjrsi Verder werd in Tsj Sl Zilina veroverd VERRE OOSM s Eon grote formatie Supers bom bardeerdegis teren weer dooien bij Tokio en Nagcja Ook in het Zuiden van Japan werden vliegvelden en fa brieken aaa geval en Ih öirma staan de roepen van het 14e Tolegcr nog slechts 50 km van Rangoon Het Dirmese petrjoleumgc bied ia thans voor het grootstecdcfel veroverd Hoov el de nabéé moeson over 14 dgi be gint maken de gealloCön k a Rangoon tè bereiken De Britten beheersen nu de lucht n3et t llen met bommenw en jagers maar ook met transportvliegtuigen Het r leger ii uirma wordt geheel vanuit do lucht bevoorraad Zo werden verleden m end 70 000 ton goederen per vlgt vervoerd Dit is een factor die onk m China het land van de grote g fstanden ven erorm ele ng zel lijken Gemengde berichtenj Churchill wenste Gen Alexander de opper e vfc lheo Her ven de gi all troepen in Italië gei ik met zijn oveiAJ+oningen bij de gemtcnb x v dfjvtrkiezinLcn i Vsrvk J rijk httVcn de linkoGConenxeerden nl do coramuniatcn et n groot aantal zetels gewonnen D comm uj i i en llcen he b en ox r25 j van nJit boscnik are zett lfi IXvrcr gerc Pr premier Herriot en zi m echtte not Jio uit een co oentr t ekCT bevijd sijr r mi i per v i ecjtnig i m h il i L cv ro ejK c r r