De Vrije Pers, dinsdag 1 mei 1945

S iPTiüI IBJR ST MING 1 Mei 1945 BLIJFT RUSTIG a én geruchten en telegr met geliikwenachen vuor Kaar verjaardag werd H K K Pr Juliana toegezonden door 383 Nederlanders die in Buchenwaldo zijn bevrijd Dienarxngaande kan worden meddgudecld dax 76 van hün Kiek zijn maar overigens voor v rvoor gv schikt Men verzoekt ons het volgende te willen opnenuno l H t is van belang de bvvolking er redds nu op te jjwzon dat bij eventuOdlo arrestaties aij zich zql hebben te onthouden van rooö en plunderingder woningen x en ieder die zivh hieraan schuldig me akt zal onherrocpolijk worden doodgeschoten 2 De arrestaties zullen worden verricht door bevoegde instanties die zich als zoodanig kunnen legitimeeren 3 en ieder die hulp of onderdak verleent aan personen die voor arrestatie in aanmerkin komen zal op gelijken voet worden bohand ld 4 De bevolking zal zich van elk vergrijpen aan deze personen hebben te onthouden Qv3r de capitulat ie Gisteren h eft Churchill bespr guvo rd Fx t de ng sadeurs te St medegedeeld Aan corresp die hem gisteravond in zijn hotel in Kopenhagen opbelden zou hg gezegd hebben dat hot zijn laatste bezo aan Dtl gewoost was De bospr werden gevoerd te Apenrade a d Duitsch Do greni ïïij blijven i v m de goruchten die over de c ipitulati de romle doen er op hameren dat het publiek zich mo t onthouden van alle vreugd b toon in het openbaar Denkt aan Zutphen eu zoove l andere pi in bevrijd ebied waar de D op het laatste oogenblik nog een doodelijke s pg toebracht en HO DT U VOOR i N 5 S PTJIÜBDR ST IMMING Duitschland G in tr staken de ms en de Leda over en zijn Bremerhafen tot 5 km genaderd Gisteren hebben enh van het 2e Br leger w derom n bgghfd over de Jlbe gevestigd Ditmaal bij Bleckende 15 km stroomopwnarts van hmi oversteok bij Lauenburg van war ruit z in de richting van Ltlbeck oprukken en hi r nog 45 km van verwijderd zijn Ook de l gers van Rokosowski vorderenin NoordD tl tuss Chen Stettin n de b nodün lbe Greif swild op weg narv Stralsund werd veroverd v nals GRANS x NxiU STRÜLITZ en FJHST 1NBJRG w verbinding met de tr van Sjoekow tpt stand werd gebracht In e n dagorderde 1de St lin med dat de vl g vin de overwinning wppp rde boven de Rijkr kr nsel irij a ui de Westzijde van de Tiergarten maakte het Koode Leger zic meestv r v m het Min van Bimienl Zaken en het Hoofdpostk ntoor J n pogingom d m v pr chutisten de b l g rden te steunen mislukte jmm rlijk enW Vc n 7 itteberg ma iten e nh van het 9e l ger contact met Ib Oie Gen Mc Clark ma ikte bekend dat de georganise rdJ D tegenstand in r lTTÏÏê he ft opgehouden te b staane25 D divisies zijn vernietigd Jap nn v h 5e legur bezetten TUTIJN d it 1 in patriottische handen was iIu 5JANDRIA V NJTIi l n TR VISO werden veroverd terwijl e mh v h öe leger ov x de Piave trokken en nog 100 km vm de tr van Tito verwijderd zijn die lu een d gprder mededeelde dat zijn ICorte Bericht n 450 zw Br bw hebben 1250 ton levensmiddelen bestemd vooi Den H g Leiden n Rotterdam afgeworpen Bij de geme nter ds verkiezin in Frankrijk iu j n ilg meune verschuiving na ir links op te m rk n colu vere nJr de 55 ó van het mt J st mmen op zich et 14 Br leger is nog 50 km n R ngoon verwijderd het wordt uitsluitend uit de lucht bevoorrr Het geheele Birmeesche petroleumgebied b vindt zich nu in Britsche h nd Tn het geheul zijn nu 110 000 ge ll krljgsgev b vrijd D0üRG V N